MEJTO

k.ú. Nedvězí u Říčan (Pražská plošina / Praha)

Přírodní rezervace při Rokytce mezi Radošovickou nádrží a Nedvězím a jejím pravostranném přítoku. Území převážně zalesněné (především na levém břehu Rokytky přírodě blízká černýšová dubohabřina), v nivě potoka tři louky. Ve svazích na pravém břehu potoka několik lomů na starohorní břidlice, v lomu nejníže položeném (mimo rezervaci) objekt „vinárny Mejto″ (č.p. 78). Na pravý svah údolí částečně zasahuje a až do údolí sestupuje zástavba Nedvězí. Na loukách několik dnes již nevyužívaných studní.  Významným krajinným fenoménem přirozeně meandrující tok Rokytky.

Ze jména (místními používáno ve tvaru Mejto, V Mejtě; tvar Mýto se objevil až v názvu chráněného území) lze usuzovat, že jde o území někdy v minulosti vykácené, vymýcené; netuším však, ke které době se toto vztahuje. Na všech mě známých mapách od 2. poloviny 18. století je vždy na svazích nad levým břehem Rokytky les (zatímco zalesnění levostranných svahů je až otázkou 20. stol., do té doby tam byly louky, pastviny, třešňovky a lomy), označení Nad Mejtem je pro pole východně od lokality doloženo již v roce 1841. V roce 1988 byl vyhlášen chráněný přírodní výtvor Mýto o výměře 17,48 ha (od roku 1992 přírodní rezervace). Předmětem ochrany je především krajinářská hodnota území.

Součást přírodního parku Rokytka.

D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image116.jpg

jižní okraj rezervace kdosi úspěšně zaváží sutí (srpen 2008)

D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image108.jpg D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image106.jpg D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image104.jpg

staré rozpadající se vrby v nejjižnější části rezervace (srpen 2012)

D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image096.jpg D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image094.jpg D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image026.jpg

břidlicové lomy při pravém břehu Rokytky (srpen 2012, duben 2020)

D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image060.jpg D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image086.jpg

louky v nivě Rokytky (září 2017, srpen 2012)

D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image082.jpg D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image058.jpg D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image050.jpg D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image042.jpg D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image008.jpg

meandrující Rokytka (srpen 2012, září 2017, duben 2020)

D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image110.jpg D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image068.jpg D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image038.jpg

břehové nátrže Rokytky (srpen 2008, srpen 2012, duben 2020)

D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image044.jpg D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image048.jpg D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image088.jpg

ještě pár fotografií přirozeného potoka… (duben 2020, srpen 2012)

D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image076.jpg D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image010.jpg D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image016.jpg

dubohabřina nad levým břehem Rokytky (srpen 2012, duben 2020)

D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image006.jpg D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image012.jpg

z jarní vegetace dubohabřiny – kokořík, dymnivka, pitulník… (duben 2020)

D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image080.jpg

jeden z mohutných dubů v lese (srpen 2012)

D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image074.jpg D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image072.jpg D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image002.jpg

reliéfní stopy jakéhosi náhonu (?) – viz též poznámky - nad levým břehem potoku v nejzápadnější části území (srpen 2012, duben 2020)

 D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image054.jpg

č.p. 78 v lomu na severozápadním okraji Mejta - počátkem 80. let (?) 20. stol. vybudován jako klubovna Socialistického svazu mládeže; po jejím zpustnutí na jejím místě postaven současný objekt „vinárny Mejto″ (facebook, duben 2020)

Naučná stezka

Územím vede téměř okružní naučná stezka. Začíná v Nedvězí u obecního úřadu, vede proti proudu Rokytky až na konec druhé (často nekosené, postupně zarůstající) louky, kde je v souvislosti se stezkou vybudovaná dřevěná lávka přes potok. Po ní přechází na druhý břeh Rokytky a po něm se vrací zpět do Nedvězí. U dětského hřiště na okraji vsi přechází zpět na pravý břeh říčky, kde se u zastávky č. 2 napojuje na původní trasu. Na necelé 2 km dlouhé trase je 6 informačních panelů. Od dřevěné lávky je značena odbočka na třetí louku, kde však není žádný informační panel.

Naučná stezka „V Mejtě″ byla vytvořena místním národním výborem Praha10-Nedvězí ve spolupráci s regionálním botanikem Vítězslavem Jarošem již v polovině 80. let 20. stol. Tato stezka však neměla informační panely, pouze úvodní panel s mapkou. Další zastavení byly označeny pouze cedulkami s čísly, odkazujícími na souběžně vydanou publikaci V. Jaroše Rokytka na okraji Prahy. Trasa byla značena klasickou značkou naučné stezky, avšak nebyla udržována, mimo jiné v důsledku toho, že některé úseky na levém břehu potoka byly postupem času zneprůchodněny a že přes potok existoval pouze brod, občas doplněný nějakým provizorním prknem. V dnešní podobě – s mírně odlišnou trasou a s infopanely – byla obnovena místní organizací Českého svazu ochránců přírody Botič-Rokytka roku 2012.

 D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image024.jpg

plánek původní a současné naučné stezky

D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image078.jpg

pozůstatek značení původní naučné stezky (srpen 2012)

D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image064.jpg D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image052.jpg

zastavení současné naučné stezky (září 2012, duben 2020)

D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image090.jpg D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image020.jpg

přechod přes Rokytku ve střední části lokality před a po vybudování současné naučné stezky (září 2012, duben 2020)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Podle Pamětí obce Nedvězí z roku 1884 „Vedle Mýta, kde je nyní louka č. 9, býval od dávných dob rybník, z něhož vedena voda hrází po žlabech přes potok do náhonu. Náhon byl veden  Mýtem  podél  potoka    ke  vsi, kdež při cestě k Říčanům končil nádržkou až na naše časy zachovanou. Zde při potoce proti č. 10 stával za dávných časů mlýn.″ Je však otázkou, do jaké míry tento zápis odráží skutečnost, neboť se zatím nepodařilo dohledat žádné historické prameny, které by existenci mlýna v Nedvězí potvrzovaly. Taktéž zmiňovaný rybník nelze doložit ani starými mapami, ani nějakými terénními pozůstatky. A zmiňovaná nádržka „až na naše časy zachovaná″ není zakreslena v mapě stabilního katastru. Takže jediné, co skutečně existuje, je onen „náhon“ podél potoka – viz foto výše.

Ø        Z minulosti jsou z lokality uváděny i stepní druhy, včetně křivatce českého (20. léta 20. stol.) a koniklece lučního. Stepní polohy byly na k jihu ukloněných svazích a skalkách v severní části lokality, dnes jsou však částečně zalesněny a částečně zastavěny, tyto druhy jsou zde již řadu let nezvěstné. Stejně tak jsou vzhledem k mnohaleté neúdržbě a degradaci (dnes kosení obnoveno, ale již pozdě) nezvěstné i vzácnější druhy vlhčích luk, jako prstnatec májový či suchopýr úzkolistý; kosatec sibiřský zde dle některých zpráv dosud roste, autorem těchto řádek ani některými dalšími však nebyl nalezen.

Ø        V publikaci Rokytka na okraji Prahy z roku 1985 se píše o „chráněném přírodním výtvoru V mejtě″, třebaže chráněný přírodní výtvor (s odlišným jménem) byl vyhlášen až o tři roky později. Publikace se zjevně snažila být „aktuální″, vyhlášení se v té době však teprve připravovalo. Nepřímým důkazem toho, že tehdy žádný chráněný přírodní výtvor ještě neexistoval, třebaže v publikaci jsou zakresleny dokonce jeho hranice, je fakt, že v příloze publikace je přetištěna řada relevantních právních dokumentů, avšak žádný o vyhlášení chráněného přírodního výtvoru. Zákres hranic chráněného území vyšel dokonce již v roce 1984 v časopise Nika, v doprovodném textu je zde však výslovně, že les teprve „bude vyhlášen jako chráněný přírodní výtvor″.

Ø        Na osluněných skalkách výskyt vzácnějšího plže soudkovky žebernaté.

Ø        Na současných mapách je jako součást přírodní památky vyznačen i tok Rokytky pod Mejtem, přes celé Nedvězí až na hranici katastru. Jde více méně o omyl, jak vyplývá ze zákresu hranic chráněného území ve vyhlášce. Jelikož však ve vyhlášce je jako součást chráněného území uveden pozemek č. 153, který dnes neexistuje; existují však pozemky 153/1 – 153/67 a jelikož z textu vyhlášky nelze jednoznačně vyčíst, na který z těchto pozemků se ochrana vztahuje, jsou dle současného právního výkladu součástí chráněného území všechny. Zahrnutí regulovaného koryta Rokytky skrze Nedvězí může působit absurdně, ale pro břehové porosty pod vsí to rozhodně není na škodu. V některých mapách je do hranic chráněného území zahrnován i rybníček v centru Nedvězí, což je nesmysl; ten má zcela jiné parcelní číslo.

Literatura:

-         Vítězslav Jaroš: Rokytka na okraji Prahy (Nedvězí 1985)

-         Jarmila Kubíková, Vojen Ložek, Pavel Špryňar a kol.: Chráněná území ČR XII. - Praha (Brno, Praha 2005)

-         Jan Němec, Vojen Ložek a kol.: Chráněná území ČR 2 - Praha (Praha 1997)

-         Vítězslav Jaroš: Les „V mejtě″ u Nedvězí (Nika 1984/6)

-         Edward Hübner, Václav Hübner: Paměti obce Nedvězí v okresu Říčanském (1884)

Web:

-         wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Mýto_(přírodní_rezervace)

-         ústřední seznam ochrany přírody - https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=1095

-         Pražská příroda - http://www.praha-priroda.cz/chranena-priroda/zvlaste-chranena-uzemi/myto/

-         naučné stezky - https://www.stezky.info/naucnestezky/naucna-stezka-myto.htm

-         naučné stezky; stará verze stezky - https://www.stezky.info/zrusene-stezky/ns-mejto.htm

-         Salvia, o.s. - https://salvia-os.cz/myto/

-         Blíž přírodě - https://blizprirode.cz/cz/tipy-vylet/lokality/myto.html

další místa v okolí (mapa) / Praha / rejstříky

duben 2020