NEDVĚZÍ

k.ú. Nedvězí u Říčan (Pražská plošina / Praha)

Ves při Rokytce (318 m n. m.). I přes nepříliš čitelnou urbanistickou strukturu dochována řada původních statků, vesměs v podobě z první třetiny 20. století, včetně hospodářských budov. Nejstarší zástavba rozložena v půlkruhu na svazích nad levým břehem Rokytky. Jakási náves (dnes rybníček, hostinec a „socialistická“ radnice) vzniklo až druhotně, s postupně narůstajícím počtem domů. Škola zcela mimo toto jádro, na náhorní plošině jihovýchodně od centre. Zde, na okraji zástavby též pomník padlým v 1. světové válce. Nedvězí zatím nepostihla satelitní výstavba, a tak si i přes některé nevhodné přestavby a demolice stále uchovává ráz středočeské zemědělské vsi. Na jihu na zástavbu bezprostředně navazuje přírodně cenné území Mejto, na severovýchodě v současné době postupně revitalizované údolíčko Jordánek s bývalým koupalištěm.

První zmínka o Nedvězí (in Medves) je z roku 1313, kdy patřilo kapitule Vyšehradské. Vlastnictví kapituly je doloženo po celé 14. stol., roku 1345 však část obce držel staroměstský měšťan Donát Rosta. Majetkové poměry byly i v dalších stoletích komplikované, mezi držiteli vsi či její části se objevují pražští měšťané i nižší šlechta. Roku 1430 se uvádí jakýsi Petr Bílý z Nedvězí. Roku 1574 kupuje ves Vilém Kostka z Postupic a připojuje ji ke Kolodějskému panství, ovšem tento stav netrvá příliš dlouho. Roku 1623 je koupena Karlem z Lichtensteina a připojena k panství Uhříněves. Ještě v polovině 18. stol. je ve vsi uváděno jen deset hospodářů, statky byly s jedinou výjimkou (dnešní č.p. 11) rozloženy nad levým břehem Rokytky. V první polovině 19. stol. však již zástavba měla strukturu blížící se současné. Výstavba v okolí dříve postavené školy je vesměs datována do 20. a 30. let 20. stol. Roku 1974 bylo Nedvězí připojeno k Praze. V 80. letech 20. stol. bylo „prominentní″ městskou čtvrtí, kde přes její nepatrnou rozlohu proběhla řada investičních akcí (nová radnice, autokemp, tenisové kurty, velkorysý areál SSM…). Znamenalo to některé necitlivé zásahy do urbanistické struktury vsi i zachovalého přírodního okolí.

Částečně součást přírodního parku Rokytka. V centru vsi začíná Naučná stezka přírodní rezervací Mýto.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\Nedvězí znak starý.png C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\Nedvězí znak.png

„Mluvící znamení″ medvěda používala městská část Praha-Nedvězí neoficiálně již od 80. let 20. stol. Oficiálně byl znak udělen – v odlišných barvách, medvěd zlatý místo černého, respektive hnědého - v roce 1994, avšak ze setrvačnosti byla donedávna i na oficiálních materiálech používána stará verze znaku; na titulní stránce obecního zpravodaje například nahradil zlatý medvěd medvěda černého až v roce 2019.

D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image006.jpg D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image026.jpg

původní verze znaku je dosud vymalována na několika objektech obce (srpen 2020)

D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image070.jpg D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image170.jpg D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image140.jpg

č.p. 1, historicky největší statek ve vsi, v současné novobarokně-secesní podobě z roku 1904 dle projektu Karla Lehovce (srpen 2020, srpen 2008, září 2017); v 80. letech 20. stol. jen o fous unikl demolici

D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image072.jpg

č.p. 28, původně výminek přilehlého statku č.p. 1 (srpen 2020)

D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image076.jpg

č.p. 4 a č.p. 35 v ulici Pánkova (srpen 2020)

D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image074.jpg D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image112.jpg

č.p. 4 – bývalý výsadní hostinec s kovárnou, zmiňovaný již roku 1623; nápis „Václav Stárek hostinský″ připomíná majitele z 1. pol. 20. stol., půlkruhová přístavba hostinského sálu pochází asi z 30. let 20. stol  (srpen 2020)

D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image094.jpg D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image110.jpg

č.p. 5 z roku 1906 dle projektu Karla Lehovce (srpen 2020)

D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image106.jpg D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image104.jpg D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image098.jpg

architektonické detaily č.p. 5; zejména výzdoba průčelních oken jednoznačně odkazovala k mladočeskému smýšlení tehdejšího majitele Josefa Olmera – na fotografii medailón Mistra Jana Husa a busta Františka Palackého, na sousedním okně medailón Jana Žižky a busta Karla Havlíčka Borovského (srpen 2020)

D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image102.jpg

usedlost č.p. 7 z přelomu 20. a 30. let 20. stol. (srpen 2020)

D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image092.jpg

zříceniny č.p. 19 (srpen 2020)

D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image088.jpg

jižní část vsi – vlevo č.p. 10, vpravo č.p. 8, v pozadí č.p. 9; pokud stál kdysi v Nedvězí skutečně mlýn, pak musel být někde v tomto prostoru (srpen 2020)

D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image124.jpg D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image194.jpg

č.p. 9, v dnešní podobě z počátku 20. stol.  s klasicistní zděnou branou z přelomu 18. a 19. stol. (duben 2020, srpen 2008)

D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image188.jpg

mohutný jasan před statkem č.p. 9 (srpen 2008)

D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image162.jpg

dnes již neexistující hospodářské budovy č.p. 10 v průběhu demolice (srpen 2012)

D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image190.jpg

č.p. 11, pravděpodobně nejstarší statek na pravém břehu Rokytky (srpen 2008); stavení vlevo v této podobě již neexistuje, bylo přestavěno ve fádní rodinný domek

D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image016.jpg D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image020.jpg D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image022.jpg

hospodářská budova statku č.p. 11 z konce 19. stol. dle projektu Karla Lehovce (srpen 2020)

D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image032.jpg D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image040.jpg D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image028.jpg

č.p. 22 – obytné stavení z roku 1915 dle projektu Karla Lehovce (srpen 2020)

D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image036.jpg D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image030.jpg

pozdně secesní architektonické detaily č.p. 22 (srpen 2020)

D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image180.jpg D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image154.jpg

dnes již neexistující dřevěná plastika na prostranství před č.p. 22, vyřezaná ze starého stromu (srpen 2008, srpen 2012)

D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image136.jpg D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image038.jpg

č.p. 27, postavený uprostřed návsi někdy v polovině 19. stol. jako obecní hostinec; jako restaurace slouží i nyní (duben 2020, srpen 2020)

D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image130.jpg

radnice č.p. 15; původně zde obecní pastouška, od roku 1975 v objektu sídlil místní národní výbor, v letech 1981-92 bylo původní stavení nahrazeno současnou novostavbou (duben 2020)

D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image034.jpg

tento přístavek se samostatným č.p. 83 z počátku 80. let sloužil v době svého vzniku jako ubytovna, jak dodnes dosvědčují zbytky nápisu Ubytovací hostinec, dnes je součástí radnice (srpen 2020)

D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image192.jpg D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image186.jpg D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image134.jpg

Rokytka protékající Nedvězím – formálně součást přírodní rezervace Mýto (srpen 2008, duben 2020)

D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image090.jpg

nátokový objekt návesního rybníčku (srpen 2020)

D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image078.jpg D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image084.jpg D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image080.jpg D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image086.jpg

návesní rybníček (srpen 2020)

D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image184.jpg

podoba návesního rybníčku před rekonstrukcí – na první pohled stejný, jen obezdění nebylo z kamene, ale z betonu, a okolí není parkově upraveno (srpen 2008)

D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image128.jpg 

kříž v centru vsi, na břehu návesního rybníčka (duben 2020, srpen 2008) – kříž na návsi stál prokazatelně již v 1. polovině 19. století, k němu se snad vztahuje informace, že „roku  1877  přispěla  obec  na  zakoupení kříže, jejž Václav Hübner při cestě k Uhříněvsi na místě dřívějšího, již sešlého  dřevěného  postaviti  da″“, dle jiných pramenů byl však kříž posvěcen již roku 1862; každopádně v minulosti stál kříž na trochu jiném místě než dnes, jak dokazuje následující fotografie, přesunut a opatřen jednoduchým betonovým soklem byl snad v souvislosti s vybudováním návesního rybníčku

historická (bohužel nedatovaná) fotografie centra vsi, ne níž ještě není návesní rybníček, kříž stojící blíže k potoku má jiný sokl než dnes (jinak se zdá být totožný s dnešním křížem) a vedle něj stojí zděná budova se zvoničkou, nejspíš hasičská zbrojnice (praha10nedvezi.webnode.cz)

D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image018.jpg

bývalá prodejna Včely č.p. 31, kde byl v 80. letech 20. stol. i prodej nábytku (srpen 2020)

D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image014.jpg D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image166.jpg

škola č.p. 38 (srpen 2020, srpen 2008) – přízemní školní budova zde postavena již roku  1858, dnešní podobu získala v letech 1884-85

D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image168.jpg D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image010.jpg

pomník padlým v 1. světové válce z roku 1919 v prostoru tehdejšího Sadu svobody, dnes na jižním okraji zástavby (srpen 2008, srpen 2020)

D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image008.jpg D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image004.jpg D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image002.jpg

stará (z 80. let 20. stol.) a nová autobusová zastávka na konečné autobusů ve východní části vsi (srpen 2020)

D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image066.jpg D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image178.jpg D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image150.jpg

jeden z památných dubů letních na severním okraji vsi – stáří cca 160 let, obvod kmene 350 cm (srpen 2020, srpen 2008, srpen 2012)

D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image174.jpg D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image148.jpg

druhý z památných dubů letních na severním okraji vsi – stáří cca 170 let, obvod kmene 370 cm (srpen 2008, srpen 2012)

D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image064.jpg D:\místopis web\foto Nedvězí 2_soubory\image060.jpg

památná, přes 200 let stará lípa na levém břehu Rokytky pod vsí byla se svým obvodem kmene přes 570 cm považována za jednu z nejmohutnějších lip v Praze, v nedávné době však přišla o jeden ze dvou kmenů (srpen 2020)

trafostanice (nemovitá kulturní památka)

Věžová trafostanice z roku 1924 stojí v jižní části vsi, v ulici Hájová. Neomítaná stavba ze struskových cihel na kamenné podezdívce s polovalbovou mansardovou střechou je pozoruhodným dokladem individuálně pojatého řešení typizované technické stavby a dokladem vysoké úrovně industriálních staveb meziválečného období. Proto byla roku 2009 prohlášena kulturní památkou. Trafostanice je dodnes funkční (TS 4041), původní nadzemní vedení však bylo nahrazeno vedením podzemním.

D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image160.jpg D:\místopis web\Nedvězí foto_soubory\image120.jpg

památkově chráněná trafostanice (srpen 2012, duben 2020)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V nejstarších listinách je jméno vsi psáno Medves, Medwiez, ale již v průběhu 14. stol. se objevuje i tvar Nedwyes. Panuje shoda na tom, že jméno vsi je odvozeno od slova medvěd, rozpor však panuje v tom, zda šlo o medvěda (zvíře) či Medvěda (osobní jméno).

Ø        Roku 1923 bylo v Nedvězí zřízeno místní muzeum. Zrušeno bylo roku 1955, jeho sbírkový fond etnografického charakteru byl převeden do Městského muzea v Říčanech.

Ø        Nedvězí je jednou z nemnoha vsí v širokém okolí, která nemá zvoničku. nebylo tomu tak však vždy. Paměti obce Nedvězí (1884) se zmiňují poněkud nejasně dokonce o dvou zdejších, v té době již neexistujících zvoničkách – stará zděná zvonice „která měla podobu hradu″ stávala prý v místech studny tehdejšího domu číslo 2 (a při jejím bourání byl nalezen poklad), na jiném místě se pak píše o zvoničce na kopečku, oddělením úvozem od zahrady č.1, který byl odstraněn při stavbě mostu přes Rokytku. Jak dokládá výše publikovaná historická fotografie, později byla zvonička na střeše (snad) požární zbrojnice.

Ø        Od roku 2016 se obec oficiálně jmenuje Nedvězí u Říčan (do té doby pouze Nedvězí). Městská část se však nadále jmenuje pouze Praha-Nedvězí (viz Statut hl. m. Prahy).

Ø        Dosud zůstává nezodpovězena otázka, zda v Nedvězí býval mlýn či nikoliv – blíže viz Mejto, poznámky.

Literatura:

-         oficiální stránky městské části - https://www.mcnedvezi.cz

-         wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Nedvězí_u_Říčan

-         neoficiální stránky městské části - https://praha10nedvezi.webnode.cz

-         památkový katalog - https://www.pamatkovykatalog.cz/trafostanice-15724112

-         Ústřední seznam ochrany přírody - https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/chrob_find/index.php?h_pstromy=1&CIS=&NAZEV=&h_organ_oochp=&KRAJ=&OKRES=&ORP_ICOB=&OBEC=&KU=Nedv%C4%9Bz%C3%AD+u+%C5%98%C3%AD%C4%8Dan&__=+Vyhledat+&frame=1&EDIT_ID=

-         Pražské stromy; lípa - http://www.prazskestromy.cz/stromy/pamatne-stromy/76-lipa-srdcita-v-nedvezi/

-         Pražské stromy, duby - http://www.prazskestromy.cz/stromy/pamatne-stromy/13-dub-letni-v-nedvezi/, http://www.prazskestromy.cz/stromy/pamatne-stromy/66-dub-letni-pod-zemedelskou-usedlosti-v-nedvezi/

Web:

-         Dalibor Prix a kol.: Umělecké památky Prahy – Velká Praha M-U (Praha 2017)

-         Edward Hübner, Václav Hübner: Paměti obce Nedvězí v okresu Říčanském (1884)

-         Vítězslav Jaroš: Rokytka na okraji Prahy (Nedvězí 1985) 

další místa v okolí (mapa) / Praha / rejstříky

srpen 2020