NOVÝ HRAD (Neuschloss)

k.ú. Jimlín (Dolnooharská tabule / Lounsko)

Zámecký areál (262 m n.m.) je rozložený na jižním okraji ostrohu vybíhajícího od východu nad pravý břeh Hasiny. Severně od něj náznak jakéhosi parku (jírovce) a mnohem mladší hospodářské budovy, sloužící dnes jako útulek pro opuštěné psy a kočky. Na svazích hradního ostrohu západně a severozápadně od zámku malá osada (dodnes více méně oddělená od Jimlína, který se rozkládá jihozápadně i severně od ní). Barokní hospodářský dvůr, ležící původně o samotě pod ostrohem severně od zámku, dnes součástí severní části Jimlína.

zámek (nemovitá kulturní památka)

Trojdílný areál tvaru protáhlého lichoběžníku západovýchodního směru. Nejzápadnější část tvoří 1. nádvoří, uzavřené na západní a částečně i na severní a jižní straně přízemními barokními hospodářskými budovami. Přístup od západu branou (průchodem) skrze tyto budovy, na vnější straně patrovou s trojúhelníkovým štítem (kdysi před ní býval příkop). Dnes zde mimo jiné pokladna, WC... V severovýchodním rohu nádvoří krytá kašna, vybudovaná roku 1853 pro potřeby v té době zde ubytovaného vojska. Voda je sem dodnes vedena dřevěným potrubím ze studny v Hořanech (přes údolí - na principu spojitých nádob). 1. a 2. nádvoří odděleno barokními úřednickými budovami, jimiž prochází štukem zdobená 2. brána. Druhé nádvoří vzniklo až dodatečně za Gustava Adolfa z Varrensbachu na místě zrušeného hradebního příkopu. V zasypaném příkopu vybudovány unikátní podzemní stáje pro koně (jak moc se ale líbili koňům si jistý nejsem), přístupné vstupem při jižním okraji nádvoří. (Lze se setkat i s tvrzením, že jakési druhé nádvoří, oddělené od předhradí valem a příkopem, zde bylo i před Varrensbachovou přestavbou - v tom případě by však muselo být někde v místech dnešního úřednického domu.). Vlastní hradní jádro tvoří nejvýchodnější část areálu a obklopuje třetí nádvoří, od druhého nádvoří oddělené raně barokní kulisovou 3. bránou s bohatou štukovou výzdobou (původní gotická brána bývala severněji, při věži). Na jihu hradního jádra mohutný objekt původní tvrze - trojprostorový věžovitý palác, dnes však nepřevyšující ostatní budovy zámku, s nejreprezentativnějšími prostorami hradu (štuková výzdoba a výmalba z řecké mytologie). Východní velmi členité křídlo pozdně gotické, s později představěnou bohatě zdobenou arkádovou chodbou. Původně byly obě křídla samostatné, spojeny byly až při renesanční přestavbě na zámek v 16. stol. Severní renesanční křídlo bylo k hradbě přistavěno snad též při přestavbách během 16. stol., někdy se však uvádí, že ho postavili až v polovině 17. stol. premonstráti (v něm mimo jiné dochovaná sušárna na ovoce, na něm sluneční hodiny). Pod objekty rozsáhlé sklepy (ten na fotografii však směřuje kamsi pod 2. nádvoří, a tak možná spíše souvisí s podzemními stájemi, než se sklepeními hradního jádra). V řadě místností dochovány renesanční dřevěné stropy z 2. pol. 16. stol., nádherně malované rostlinnými a ptačími motivy. K jihu vystupují dvě podkovovité kaple - starší renesanční z 2. pol. 16. stol. a mladší barokní kaple sv. Josefa  ze 17. stol. (začali ji stavět premonstráti, kterým stará hradní kaple kapacitně nestačila, dokončil však až Gustav Adolf z Varrensbachu) s nádhernou štukovou a malířskou výzdobou. Na pomezí 2. a 3. nádvoří v severozápadním rohu hradního jádra stojí hranolová věž s okosenými nárožími, tvořící dominantu celého areálu. Spodní patra jsou gotická, nástavba s balustrádovým ochozem barokní. Roku 1889 byla věž zakryta prostou jehlancovitou střechou, v současné době navrácena do podoby z konce 18. stol. Z věže nádherný výhled na zalesněná plošiny Džbánu, na hřeben Krušných hor i na Poohří s kulisou Českého středohoří v pozadí. Hradní jádro dosud na severní a východní straně obehnáno do skály tesaným příkopem a zdí na jeho vnější straně. Součástí původních hradeb snad i zdi, spojující po obvodě areálu jednotlivé, často na sebe nenavazující zámecké budovy.

Tvrz zde postavená pravděpodobně v pol. 14. stol. Závišem z Jimlína. Tu přestavěl v letech 1465-74 Albrecht Bezdružický z Kolovrat na pozdně gotický hrad (avšak na svou dubu velmi konzervativní, bez aktivních obranných prvků). Kolovratové (kteří se začali psát Novohradští z Kolovrat) drželi hrad do roku 1573. Zahájili ještě i renesanční přestavbu na zámek, ve které pak pokračovali jejich následovníci. Další úpravy proběhly kolem roku 1650, kdy patřil zámek strahovským premonstrátům. Výrazná barokní přestavba po roce 1670 za hraběte Gustava Adolfa z Varrensbachu, při níž dostal areál v podstatě dnešní podobu včetně osového přístupu do všech tří nádvoří. Po roce 1767., za Schwarzenberků, přestal být objekt panským sídlem, sloužil jen hospodářským účelům (v reprezentačních sálech se mimo jiné sušil chmel). V letech 1815 - 1816 sloužil zámek jako vojenský lazaret (načež pak několik let nechtěl v severním křídle nikdo bydlet, neboť se bál nákazy cholerou). V letech 1851 - 66 zde ubytována císařská jízdní armáda, pro tento účel upraveno zejména 1. nádvoří. Ve 2. pol. 20. stol. zde byly byty, ubytovna pro česáče chmele, úřadovny MNV, hospodářské objekty využívalo JZD. Od roku 1974 s různými přestávkami pokusy o rekonstrukci celého areálu, často však velmi chaotické a neodborné. Intenzivní a systematická oprava od poloviny 90. let. V současné době ve správě Oblastního muzea v Lounech.

Zámek přístupný z důvodu stále probíhající rekonstrukce pouze výjimečně (několik dní v roce) - prohlídka kaple, sálů v jižním a východním křídle jádra, věž s výhledem. Volně v této době přístupný exteriér 1. a 2. (a snad i 3.) nádvoří.

                          

předzámčí

Před zámkem kamenná socha sv. Jana Nepomuckého (nemovitá kulturní památka) s erbem na podstavci z doby před pol. 18. stol, postavená majitelkou zámku Annou Barborou z Löweneggu, údajně jako pokání za svůj prostopášný život. Severně od ní barokní dvoupatrová sýpka, později přestavěná. V tomto prostoru též stával větrný mlýn.

   

výklenková kaple za zámkem

Oboustranně výklenková barokní kaple z doby kolem roku 1700 stojí na křižovatce polních cest východně od zámku. Od ní pěkný výhled na České středohoří.

Literatura:

-     kol.: Encyklopedie českých tvrzí II - K-R (Praha 2000)

-     Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (Praha1999)

-     Rudolf Anděl a kol:  Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - Severní Čechy (Praha 1984)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1. - A/J (Praha 1977)

Web:

-     Muzeum Louny (oficiální stránky hradu)

-     hrady.cz

-     wikipedie

-     stránky obce Jimlín

-     turistik.cz

Okolí: Líšťany / Ovčín / Jimlín

Rakovnicko / rejstříky

září 2008