PRAVDA

k.ú. Konětopy u Pnětluk (Džbán / Lounsko)

Zřícenina hradu na jihozápadním cípu opukové plošiny trojúhelníkového tvaru, oddělující údolí Domoušického a Pnětluckého potoka. Jméno se často přenáší i na celou plošinu (484 m n. m.), kde údajně v minulosti stával poplužní dvůr. Východní hrot plošiny při cestě od Solopysk přehrazen krátkým valem (zdí) neznámého stáří. Na úbočí severně od hradu (pod severním cípem plošiny) pověstmi opředený Čertův kámen. Součást přírodního parku Džbán.

pohled na návrší Pravdy od jihozápadu

 

severojižní val na východním hrotu plošiny, přehrazující cestu od Solopysk – v místech porušení (na plánku K1-K3)  vypadá spíše jako opuková skála, výzkum zde však mezi kameny údajně nalezl stopy malty… (plánek ad Opomíjená architektura)

opukové lůmky na jižní hraně plošiny

hrad (nemovitá kulturní památka)

Areál hradu zhruba trojúhelníkového tvaru, obehnaný ze všech stran širokým do skály vylámaným příkopem a na západní a jižní straně (na svahu) i valem. Z vnitřní zástavby hradu dochovány části vnitřní obvodové hradby (velmi dobře zejména na čelní severovýchodní straně), fragmenty branské věže (jediné - byť nízké - věžové stavby celého areálu) a pozůstatky východního (se sklepem a velmi pěkným portálem) a jihozápadního paláce - vše z opukového zdiva. Plošina před hradem je na přístupové severovýchodní straně přehrazena valem a dalším příkopem, před nějž je předsazen ještě jeden val, na obou koncích (hranách plošiny) se čtvrtokrouhlými zemními dělostřeleckými baštami, umožňujícími aktivní obranu. Toto opevnění je velmi dobře dochováno.

Počátek hradu nejasný. Současné stavební konstrukce odpovídají pol. 15. stol. (ve dvou stavebních fázích) a i jméno Pravda odpovídá spíše husitské době, v areálu hradu se však našly archeologické nálezy patřící do 1. pol. 14. stol. Je tedy pravděpodobné, že již před současným hradem zde existovala nějaká starší fortifikace neznámého jména či jiné osídlení. Stavbu současného hradu lze spojovat nejspíše s pány z Kolovrat. První písemná zmínka o něm je z roku 1523, kdy hrad prodal Jan Mašťovský z Kolovrat Děpoltovi z Lobkovic. V té době již však nevyhovoval nárokům na bydlení šlechty a tak během 16. stol. zpustl (1593 již uváděn „zámek pustý″); území bylo připojeno k panství Divice. Zříceniny se následně staly útočištěm různých loupeživých rot, jak dosvědčují lounské smolné knihy. Od 2. pol. 19. stol. (snad pro svoje jméno) místem národních poutí a vlasteneckých slavností (největší tábor lidu 12. července 1868, jehož se zúčastnilo asi 10.000 lidí).

 

plánek a předpokládané podoba hradu (ad Ilustrovaná encyklopedie českých hradů)

západní zemní dělová bašta

příkop a val, přehrazující ostroh za dělovými baštami

altán v prostoru mezi šíjovým příkopem a vlastním hradem; v pozadí vnitřní příčný val

severní část okružního, ve skále tesaného příkopu; vpravo čelní hradba hradního jádra

čelní hradba s brankou umožňující přístup na parkán

východní nároží hradu, vlevo jihovýchodní část okružního příkopu s valem

západní část okružního příkopu a bočního valu

 

zříceniny vstupní brány; pravděpodobně jediného, byť nepříliš vysokého věžovitého objektu v areálu hradu

 

vnitřní prostor hradu při pohledu k čelní hradbě; na prvním snímku vlevo vstupní brána, na obou snímcích patrná branka na parkán, na druhém snímku vpravo již východní palác

zříceniny východního paláce

 

opukový portál východního paláce

 

vstup do sklepa pod východním palácem

 

sklep pod východním palácem

 

fragmenty jihovýchodní hradby

 

zbytky jihozápadního paláce

stav zříceniny v polovině 19. stol. (dle Hebra) – vlevo ještě poměrně dobře zachovaný jihozápadní palác, v pozadí vstupní brána

Literatura:

-     Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (Praha1999)

-     Rudolf Anděl a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - Severní Čechy (Praha 1984)

-     Petr Krištuf: Vyhledávání archeologických památek v okolí hrazené polohy „Na rovinách“ (okr. Louny) v roce 2006 – in Opomíjená archeologie 2005-2006 (Plzeň 2007)

Web:

-     wikipedie – http://cs.wikipedia.org/wiki/Pravda_(hrad)

-     hrady.cz – http://www.hrady.cz/index.php?OID=251

-     Castles.cz - http://www.castles.cz/hrad-pravda/

-     Zříceniny - http://www.zricenina.cz/objekt.php?id=137

-     Zříceniny.eu - http://zriceniny.eu/index.php?pg=detail&article=251

-     Klub psychotroniky a UFO - http://www.kpufo.cz/wln/pravda.htm

-     Atlas Česka, Pravda - http://www.atlasceska.cz/ustecky-kraj/zricenina-hradu-pravda/

-     Atlas Česka, Čertův kámen - http://www.atlasceska.cz/ustecky-kraj/certuv-kamen/

-     Turistika.cz - http://www.turistika.cz/mista/zricenina-hradu-pravda 

Okolí: Lipenec / Na boru / Smilovice / Džbán / Rovina

Rakovnicko / rejstříky

listopad 2012