VINAŘICE

k.ú. Vinařice u Loun (Džbán / Lounsko)

Poměrně rozlehlá ves (305 m n. m.) při Smolnickém (Pochválovském) potoce. Na levém břehu v nivě potoka náves, výše pak západním směrem kostel sv. Jiljí a bývalá škola. Na ostrohu na protější straně potoku jihovýchodně od návsi („Na zámku″) terénní stopy vinařického hradu.

Nejstarší zmínka o vsi 1238. V 16. stol. připojeny Lobkovici k panství Divice, s nimi posléze přešel k panství Cítoliby.

Součást přírodního parku Džbán.

znak Vinařic

mapa Vinařic (nahlizenidokn.cuzk.cz), na níž je dobře patrná neobvyklá sídelní struktura – tři izolovaná centra osídlení: kostel (červeně), náves (fialově) a bývalý hrad (zeleně)

rybníček na jižním okraji vsi

náves

Zhruba trojúhelníkový prostor v dolní části vsi, při levém břehu potoka. Nejvýraznější je zde dům č.p. 29 na východní straně, před ním socha sv. Jana Nepomuckého. Uprostřed návsi, kde na starých mapách značen kříž, dnes pomník padlým.

 

vinařická náves na mapě z 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz); v místě, kde býval kříž, dnes stojí památník padlám

celkový pohled na východní část návsi s domem č.p. 29

 

 

 

socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1725 před domem č.p. 29 (nemovitá kulturní památka)

pomník padlým v 1. sv. válce

 

kostel sv. Jiljí (nemovitá kulturní památka)

Gotický, barokně přestavěný kostel na starém hřbitově v dominantní poloze na západním okraji vsi. Gotické rysy si zachovává pětiboký presbytář, dnes se zazděnými lomenými okny a silně staticky narušen. Při západní straně lodi barokní věž. Nemovitá kulturní památka včetně ohradní zdi hřbitova a márnice.

Kostel prvně zmiňován roku 1356. V letech 1746-51 zbarokizován; tehdy přistavěna věž.

areál kostela od západu

  

kostel se hřbitovem od jihovýchodu

barokní věž kostela

 

vstupní brána

hrad

Dosud dobře znatelné stopy opevnění na ostrohu nad pravým břehem potoku, na jihovýchodním okraji zástavby. Ještě v 19. stol. zde údajně patrny i zbytky sklepení.

Hrad postaven zřejmě počátkem 14. stol. Zpustl po připojení Vinařic k divickému panství v 16. stol., 1586 už se uvádí jako pustý.

 

areál hradu na leteckém snímku (www.mapy.cz) a plánek téhož (ad Ilustrovaná encyklopedie českých hradů)

Zajímavosti:

Ø        Podle pověsti nechal zvon do zdejšího kostela ulít jistý Řehoř Houda z peněz, které našel „na radu ducha″ na Dřevíčském hradišti; zvon byl poté známý jako Houda.

Ø        Jiné pověsti mluví o podzemních chodbách spojující Dřevíč s vinařickým hradem, respektive kostelem.

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 4 - T/Ž (Praha 1982)

-     Rudolf Anděl a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - Severní Čechy (Praha 1984)

-     Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (Praha1999)

-     Antonín Šorm: Pověsti o českých zvonech (Praha 1926)

Web:

-     oficiální stránky obce – http://www.vinarice.cz

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Vinařice_(okres_Louny)

-     hrady.cz, kostel – http://www.hrady.cz/index.php?OID=10055

-     hrady.cz, hrad - http://www.hrady.cz/index.php?OID=438 

-     Města, obce a vesnice v ČR - http://www.obce-mesta.info/obec.php?id=Vinarice-566918

Okolí: Solostrý / Dřevíč / Smilovice / Divice

Rakovnicko / rejstříky

listopad 2012