MILSKÁ STRÁŇ

k.ú. Milý (Džbán / Novostrašecko)

Strmé k jihu obrácené opukové svahy, tzv. bílé stráně, severovýchodně od vsi Milý, porostlé v délce zhruba 1 km starými sady, malými listnatými lesíky a křovinami, v horní části místy i s opukovými lůmky a osypy. Významná botanická lokalita, známá zejména pravděpodobně nejsilnější populací naší nejvyšší orchideje, vstavače nachového, u nás (v některých letech až několik tisíc kusů). K dalším významným druhů patří mimo jiné hvězdnice chlumní, hořeček brvitý, sasanka lesní, orlíček obecný, několik druhů kruštíků či trličník brvitý, v chladnějších partiích pak zimostrázek alpinský. Pestrost biotopů vytváří vhodné životní podmínky i pro řadu živočichů (drobní savci, ptáci, hmyz – mimo jiné cikáda viničná).

Pozemky byly v minulosti hospodářsky využívány, byly zde sady, políčka, pastviny a dokonce i chmelnice. Obhospodařování ustalo pro špatnou přístupnost během 2. pol. 20. stol. Zájem botaniků budí lokalita již od období první republiky, kdy ji krátce po 1. světové válce objevil jeden z místních učitelů. Od počátku 80. let v souvislosti s postupným zarůstáním začínají snahy o její ochranu a záchranu, zejména mezi dobrovolnými ochránci přírody. Roku 1988 díky jejich aktivitě stráň prohlášena přírodní rezervací (v současné době 11,1 ha). V péči pozemkového spolku Launensia.

Součást přírodního parku Džbán.

Milská stráň od jihu

  

„lesostepní” partie Milské stráně

zbytky starých sadů

 

až metr vysoké vstavače nachové

  

variabilita květů vstavače nachového na Milské stráni

výhled z Milské stráně do údolí Hřešického a Bakovského potoka; vlevo ves Milý

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Obdobného charakteru jako Milská stráň je i nedaleká Líská stráň.

Literatura:

-     Vlastislav Vlačiha: Milská stráň – Krása našeho domova jaro 2009 (Praha 2009) – viz též http://www.csop.cz/docs/up/knd_2009_jaro.pdf

-     Jan Němec a kol.: Chráněná území ČR 1 - Střední Čechy (Praha 1996)

Web:

-     Místo pro přírodu - http://www.mistoproprirodu.cz/zachranene-lokality/milska-stran/

-     ústřední seznam ochrany přírody - http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=1086

-     wikipedie – http://cs.wikipedia.org/wiki/Milská_stráň

-     botany.cz – http://botany.cz/cs/milska-stran/

-     pozemkový spolek Launensia - http://www.launensia.cz/index.php?page=4

-     minuta z přírody - http://www.ceskatelevize.cz/porady/10110363782-minuta-z-prirody/211411000150704/

další místa v okolí (mapa) / Rakovnicko / rejstříky

květen 2013