JIŘETÍN POD JEDLOVOU (Sankt Georgenthal)

k.ú. Jiřetín pod Jedlovou (Šluknovská pahorkatina / Varnsdorfsko)

Město na severním úpatí Lužických hor (458 m n. m.), konkrétně na severním úbočí Křížové hory. Jádrem šachovnicové zástavby, typické pro renesanční horní města českosaského pomezí, čtvercové náměstí, v jehož středu kostel a fara. Řada dochovaných roubených podstávkových domů s hrázděnými patry a břidlicí obkládanými štíty, některé s pěknými kamennými portály, mansardovými střechami. Při silnici do Rybniště stojí socha sv. Anny z roku 1769 (nemovitá kulturní památka) a při silnici na Tolštejn socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1728. Jižně od náměstí v ul. Klášterní řeholní dům („Dům božské prozřetelnosti″) Kongregace Dcer Božské Lásky – dvě budovy propojené krytou lávkou z roku 1899 a 1930.

Založení města souvisí se zdejšími ložisky polymetalických rud (zejména stříbro a měď) na lužickém přesmyku. Těžba v této oblasti doložena již počátkem 16. stol. (starší zmínky ze 2. pol. 15. stol. mluví obecně o těžbě na tolštejnském panství a s okolím pozdějšího Jiřetína je nelze jednoznačně ztotožnit), původní hornickou osadou však byla ves Tollendorf (později Tolštejn, dnes Rozhledy). Podnětem pro založení města Jiřím Šlejnicem byl objev nových ložisek pod Křížovou horou, zmiňovaných prvně roku 1539. Tehdy se zde již začaly usazovat hornické rodiny a bylo vyhrazeno místo pro založení sídla se všemi horními svobodami. Město se začalo budovat roku 1548, zakládací listina je datována do roku 1554. Plná městská práva byla však udělena císařem Rudolfem II až 18. prosince 1587. Město patřilo k tolštejnskému, respektive rumburskému panství. Vrchol zdejší těžby byl ve 20. letech 17. stol. Třicetiletá válka a následné nucené vystěhování řady zdejších obyvatel protestantského vyznání však znamenaly opětovný úpadek. Roku 1799 postihl město ničivý požár. Pokusy o těžbu probíhaly s přestávkami až do 80. let 19. stol., v té době zde však již dominovala textilní výroba. Díky přesunutí těžiště průmyslového rozvoje do nedalekého Varnsdorfu a minimální poválečné destrukci představuje Jiřetín zřejmě jediné celistvě zachované renesanční horní město celých severozápadních Čech; roku 1992 prohlášen městskou památkovou zónou (avšak dle odborníků parametrů památkové rezervace).

městský erb, udělený roku 1587

hrázděný podstávkový dům č.p. 220 v ul. Křížová jihozápadně od náměstí

Náměstí Jiřího

Uprostřed svažitého čtvercového náměstí stojí kostel a fara, v severní části drobná stavba turistického infocentra, vzniklá roku 1998 přestavbou autobusové čekárny. Historická zástavba náměstí dochována s výjimkou severní části západní strany, kde původně stála mimo jiné radnice, dnes socialistická budova bývalého obchodu a restaurace, a menší proluky na východní straně; nejcennější budovy, chráněné jako nemovité kulturní památky, č.p. 4 a č.p. 5 v jihovýchodním rohu a č.e. 4 (dříve č.p. 121) na severní straně.

severní strana náměstí s domem č.p. 105 a bývalou lékárnou č.p. 120

historický pohled na severozápadní roh náměstí; budova se schodištěm v levé části je lékárna (současný stav viz předešlý snímek), patrová budova úplně vlevo bývalá radnice z konce 18. stol., zbořená spolu s budovami vpravo od ní roku 1966 či 1972, což byl nejradikálnější negativní zásah do podoby náměstí v jeho historii (wikipedie)

ještě jeden historický pohled na bývalou radnici (z infotabule)

současná radnice č.p. 32 v jihozápadním rohu náměstí

jihozápadní roh náměstí na historické pohlednici, ještě bez budovy současné radnice (www.luzicke-hory.cz)

současná podoba roubených podstávkových domů č.p. 36 a 37 v jižní části západní strany náměstí

barokní fara č.p. 1 z roku 1755 (na místě starší, z roku 1616, která vyhořela roku 1750; nemovitá kulturní památka); dnes zde místní muzeum

 

 

sloup sv. Vavřince z r. 1716 (nemovitá kulturní památka) v prostoru severně od kostela

   

texty na soklu sloupu sv. Vavřince; nápis na prvním snímku hlásá, že plastika byla restaurována roku 1802 v upomínku na požár, který v Jiřetíně vypukl 11. srpna 1800

 

torza dvou pamětních kamenů v jihozápadní části náměstí - první postaven roku 1912 na památku zakladatele německého tělocvičného hnutí Friedricha Ludwiga Jahna, druhý je pozůstatkem „jubilejního kamene″ z roku 1908 k oslavě 60 let panování císaře Františka Josefa I.

původní podoba válečného památníku z roku 1904, ve 20. letech předělaného na památník padlým v 1. sv. válce a roku 1945 zničeného (www.luzicke-hory.cz)

kostel Nejsvětější Trojice (nemovitá kulturní památka)

Jednolodní renesanční stavba uprostřed náměstí s věží při severní straně. Na vnější straně schodišťové vížky na severní straně kostela zazděn kruhový kamenný reliéf hlavy (snad lví či lidské), původně z výzdoby hradu Tolštejna. Barokní interiér lemovaný několikapatrovými tribunami připomíná spíše kostely v sousedním Sasku.

Původně protestantský, postavený v letech 1590-1611 (vysvěcen roku 1612), upravený pseudogoticky v 19. stol. Věž barokní.

 

celkový pohled na kostel

barokní věž kostela; v pravé horní části shodišťové vížky patrná zazděná kamenná hlava

interiér kostela; hlavní oltář z 18. stol.

U Císaře

V kamenném tarasu pod domem č.p. 252 v ul. Křížová vstup do štoly „U Císaře″ a dva kamenné štíty.

Štola je v současné době dlouhá asi 20 m, ukončená závalem. Původ ani účel štoly není jasný; dochovány jsou v ní zbytky jímacího zařízení, ale zda byla vybudována jako vodovodní a nebo byla původně součástí důlních děl pod Křížovou horou a využití jako zdroj vody bylo až druhotné není zřejmé. Současné jméno dle majitele přilehlého domu.

Kamenné štíty byly původně umístěné na budově staré radnice, nesly městský erb (dosud patrný) a erb Lichtensteinů, kteří byli v době postavení radnice (konec 18. stol.) majiteli panství. Sem usazeny roku 1976.

taras se vstupem do školy a dvěma kamennými štíty

 

štíty s erby

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V roce 1983 byla na zahradě domu č.p. 212 nalezena pamětní mince římského císaře Claudia II. ze 3. stol., pravděpodobně doklad, že již v té době těmito místy procházela důležitá obchodní stezka.

Ø        Původní zemská silnice z Prahy a České Lípy do Zhořelce vedla po východním okraji města; do dnešní polohy silnice č. 9 východně od města byla přeložena až v 90. letech 18. stol.

Ø        Jiřetínské doly se nacházely především na Křížové hoře, v menší míře i na sousedním Šibeničním vrchu. Další rozsáhlá těžební oblast v blízkosti Jiřtína byla v údolí Milířka, zde však probíhala těžba pravděpodobně ještě před založením města.

Ø        Jiřetínská fara patřila ve své době k nejhonosnějším v Čechách; její podoba se později stala vzorem pro řadu dalších farních budov.

Ø        Koncem II. sv. války byla v Jiřetíně umístěna pobočka koncentračního tábora Gross Rosen a údajně i Flossenbürg. Pobočka koncentračního tábora Gross Rosen byla umístěna v dnes již neexistujícím objektu bývalé strojní tkalcovny ve dvoře č.p. 82 (místní tradicí označovaném jako bývalý klášter); zde umístěné židovské ženy, zřejmě převážně z Maďarska a Francie, pracovali v sousední továrně na výrobu šroubů firmy A. Schultze Jr. (bývalé továrny na bavlněné zboží bratří Paukertů, dnes č.p. 88) a možná i dalších provozech ve městě. O umístění pobočky koncentračního tábora Flossenbürg se v současné době nic neví; je jisté, že jeho vězni v Jiřetíně koncem roku 1945 pracovali, ale nelze vyloučit, že sem byly dováženi z jiného místa, např. Rabštejna.

Ø        V letech 1945-49 znělo oficiální pojmenování města Svatý Jiřetín.

Ø        V době komunistické totality byly v Jiřetíně shromažďovány sestry mnoha různých řádů.

Ø        V roce 1998 získal Jiřetín titul Vesnice roku.

Ø        Jiřetínskými rodáky jsou malíři Anton Donat (*1746), Johann Birnbaum (* 1793) a Wenzel Salomon (* 1874), houslový virtuoz Franz Anton Ernst (* 1745) a operní pěvec Johann Alois Miksch (* 1765).

Literatura:

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 2. díl (Praha 1997)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1 - A/J (Praha 1977)

-     Přemysl Brzák, Otakar Fabiánek, Petr Havránek: Podzemí Šluknovska a Lužických hor (Varnsdorf 2007)

-     Jan Štika: Příspěvek k historii koncentračních táborů v Jiřetíně pod Jedlovou – in Děčínské vlastivědné zprávy XI, č. 4 (Děčín 2001)

-     Jaroslav Melichar a kol.: Vlastivěda Šluknovského výběžku pro školy a veřejnost (Šluknov 2008)

-     Jiří Švécar: Nejsevernější Čechy  (Liberec)

Web:

-     oficiální stránky města - http://www.jiretin.cz

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiřetín_pod_Jedlovou

-     Lužické hory - http://www.luzicke-hory.cz/mista/index.php?pg=objirec

-     hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=9005

-     smírčí kříže - http://smircikrize.euweb.cz/Ceska_Republika/Decin/Jiretin_pod_Jedlovou.html

-     děkanství Varnsdorf - http://dekanstvi-varnsdorf.webnode.cz/nase-kostely/kostel-nejsvetejsi-trojice-jiretin-pod-jedlovou/

-     Kongregace Dcer Božské Lásky - http://www.kongregacefdc.cz/list07t3.htm 

další místa v okolí (mapa) / Nejsevernější Čechy / rejstříky

 duben 2014