POŠTOVNÍ RYBNÍK

k.ú. Dobroslavice (Nízký Jeseník / Hlučínsko)

Rybník s několika ostrůvky při pravém břehu Opavy mezi Hlučínem a Děhylovem (cca 12 ha). Rybník je pozůstatkem Jilešovsko-děhylovské rybniční soustavy. Obnoven byl roku 2008.

rybník od jihu

rybník od severovýchodu; v pozadí návrší Kamenec

labutě na rybníku

 

duby na hrázi rybníka

 

silniční most přes Opavu při severovýchodním konci rybníka

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Spolu s aluviální loukou nad rybníkem a přilehlými protipovodňovými valy tvoří rybník evropsky významnou lokalitu modráska bahenního Jilešovice – Děhylov, která byla roku 2013 prohlášena přírodní památkou (včetně ochranného pásma 20,8 ha). Zahrnutí rybníka do lokality chráněné kvůli výskytu modráska bahenního je však absurdní; vymezení lokality pochází z doby před obnovou rybníka.

Ø        Mimo jiné zde výskyt vážky jasnoskvrnné, užovky obojkové a řady vodních ptáků.

Ø        Jilešovsko-Děhylovská rybniční soustava byla napájena kanálem, vyvedeným z meandru Opavy pod Jilešovicemi. Kromě Poštovního rybníku je z ní zachován ještě nedaleký, taktéž chráněný rybník Štěpán.

Literatura:

-          Radim Kočvara, Adrián Czernik: Plán péče o přírodní památku Jilešovice-Děhylov na období 2012-2021 – viz též http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/priroda/chranena-uzemi/pamatky/plan-pece-jilesovice-dehylov.doc   

Web:

-           Moravskoslezský kraj - http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/priroda/chranena-uzemi/pamatky/jilesovice-dehylov-36034/

-           místa neznámá - http://mistaneznama.cz/postovni-rybnik-v-dobroslavicich/   

další místa v okolí (mapa) / Slezsko / rejstříky

duben 2014