HEŘMANICKÝ RYBNÍK (Herzmanitzer grosser Teich)

k.ú. Heřmanice (Ostravská pánev / Ostrava)

Rybník s rozlehlými rákosinami na pomezí ostravské a bohumínské aglomerace, též zvaný Heřmanský stav. Rozloha rybníku se uvádí kolem 120 ha, volná vodní hladina je však pouze něco kolem 60 ha. Rybník je obklopen průmyslovou krajinou – bývalými doly, haldami, železničními tratěmi. Několik desítek metrů vysoký Heřmanický odval se tyčí přímo nad jihovýchodním břehem rybníka. Významná ornitologická lokalita – hnízdiště a zastávka na jedné z hlavních tahových cest; evidován zde výskyt více jak 250 druhů ptáků. Na rybníku několik desítek dřevěných rybářských posedů – dřevěných stavbiček na kůlech s dlouhými přístupovými lávkami, mnohdy i s padacími mostky. Kolem rybníka vede nauční stezka, na severním břehu dřevěná ornitologická pozorovatelna.

Rybník je součástí rybniční soustavy při říčce Stružka (dnes někdy nepřesně označované jako Bohumínské rybníky), vzniklé nejpozději v 15. stol. Jakýsi rybník v Heřmanicích je prvně výslovně zmiňován roku 1497. Na starých mapách ho lze vysledovat od 1. pol. 18. stol.; dle některých materiálů byl tehdy větší než dnes. Ornitologická pozorování zde probíhají od poloviny 20. stol., od 60. let se datují pokusy o jeho ochranu. V té době zároveň vážně hrozilo zasypání rybníku rozrůstajícím se Heřmanickým odvalem. Od roku 1972 slouží Heřmanický rybník jako dávkovací nádrž slaných důlních vod, doprovázejících na Ostravsku uhelná ložiska; důsledkem jsou silně mineralizované vody s vysokým obsahem bóru a jódu. Koncem 80. let. 20. stol. zde bylo pro změnu plánováno vybudování megalomanské odsolovací nádrže „Bohumínské moře″. Roku 2013 vyhlášena přírodní památka Heřmanický rybník, zahrnující kromě vlastního rybníka i další čtyři vodní plochy (rybníky Záblatský, Lesník, Figura a Nový stav), přilehlé rákosiny, které jsou se svými více jak 100 ha údajně nejrozsáhlejší ve Slezsku, a mokřadní louky (celkem 465 ha). Hlavním důvodem ochrany je výskyt a rozmnožiště čolka velkého. Součást ptačí oblasti Heřmanský stav-Odra-Poolší.

Heřmanický rybník (říjen 2012)

 

pohled na rybník z Heřmanického odvalu (říjen 2012)

Heřmanický rybník od východu, v pozadí Heřmanický odval (říjen 2012)

     

rybářské posedy (říjen 2012, únor 2015)

 

rákosiny (říjen 2012, únor 2015)

volavka na Heřmanickém rybníku (únor 2015)

odtok z Heřmanického rybníka do Vrbické stružky (říjen 2012)

Naučná stezka

Cca 2,5 km dlouhá naučná stezka Heřmanický rybník začíná na jižním břehu rybníka nedaleko železničního podjezdu a po jeho východním břehu vede až k ornitologické pozorovatelně na břehu severním. Má 5 informačních tabulí, u jedné z nich odpočívadlo. vybudovaná byla roku 2012 Českým svazem ochránců přírody Onyx.

plán naučné stezky: 1 – Heřmanický rybník, 2 – historie a současné využití, 3 – Ekosystémy, 4 – ptáci, 5 – ostatní živočichové, pp – ornitologická pozorovatelna (z infotabule)

zastavení naučné stezky (říjen 2012)

 

ornitologická pozorovatelna (říjen 2012, únor 2015)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Rybník je kromě potoka Korunka napájen i kanálem z Bohumínské stružky, který přechází Vrbickou stružku akvaduktem.

Ø        Ve starých materiálech nazýván též Teichried Hermansky. Z toho je odvozováno, že již tehdy byl výrazně zarostlý rákosem (německy Ried).

Ø        Ze zajímavějších ptačích druhů pozorovaných na Heřmanickém rybníku lze uvést například bukače velkého, bukáčka malého (pravidelné hnízdění), kolihu velkou, chřástala vodního (pravidelné hnízdění), morčáka velkého (zalétává z nedalekého hnízdiště na břehu Odry), husu velkou (jediné prokázané hnízdiště v Moravskoslezském kraji), jeřába popelavého, volavku bílou, orla mořského, orlovce říčního, racka černohlavého, rybáka černého, rybáka obecného, rákosníka velkého (pravidelné hnízdění), sýkořici vousatou (pravidelné hnízdění; na Heřmanickém rybníku se uvádí až 20 % celé populace České republiky) či slavíka modráčka (pravděpodobně zde hnízdí). V létě roku 1895 bylo na rybníku údajně pozorováno hejno plameňáků (vztáhnutí této informace přímo k Heřmanickému rybníku je ovšem sporné; Fauna ČR uvádí obecně „zastřelení 2 kusů koncem července na rybnících u Bohumína-Záblatí″). Roku 2003 zde došlo k prvnímu prokazatelnému pozorování vlaštovky skalní v České republice.

Ø        Výskyt čolka velkého je vázán na hlubší tůně v blízkosti porostů dřevin, respektive s bohatě vyvinutými porosty rákosin.

Literatura:

-          Radim Kočvara, Adrián Czernik, Milan Žárník: Plán péče o Přírodní památku Heřmanický rybník v rámci evropsky významné lokality CZ0813444 Heřmanický rybník na období 2012 – 2021 – viz též http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/priroda/chranena-uzemi/pamatky/plan-pece-hermanicky-rybnik.doc

-          Martin Mandák, Jiří Šuhaj a kol.: Poodří 13/1 (Ostrava 2010) – viz též http://www.casopispoodri.cz/starsicisla/pdf/POODRI%201-2010.pdf   

Web:

-           informační systém životního prostředí Moravskoslezského kraje - http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/priroda/chranena-uzemi/pamatky/hermanicky-rybnik-36058/

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Heřmanický_rybník_(přírodní_památka)

-           Bláž přírodě - http://blizprirode.cz/cz/tipy-vylet/lokality/hermanicky-rybnik.html

-           oficiální stránky města Ostrava - http://www.ostrava.cz/cs/turista/aktivni-vyziti/ostravske-prochazky/naucna_stezka-hermanicky-rybnik

-           Silvarium - http://www.silvarium.cz/zpravy-z-oboru-myslivost/hermanicky-rybnik-evropsky-vyznamna-lokalita-moravskoslezsky-denik

-           rybářský revír - http://www.aska-rybolov.com/popis-reviru    

další místa v okolí (mapa) / Slezsko / rejstříky

únor 2015