RANÁ (Rannayer Berg)

k.ú. Raná u Loun (České středohoří / Lounsko)

Výrazný izolovaný třívrcholový čedičový hřbet (457 m n. m.), táhnoucí se ve směru severovýchod - jihozápad. Mezi střední a skalnatou jihozápadní částí (národní přírodní rezervace; 10,94 ha) výrazné sedlo, zatímco se severovýchodním vrcholem je hlavní vrchol spojen táhlým úzkým hřebínkem. Na východní straně lom z 2. pol. 19. stol, již nefunkční; na některých výchozech patrná sloupcová odlučnost. Vrch porostlý z větší části pouze stepní vegetací (kavylová step s kriticky ohroženým ovsíkem stepním, hlaváčkem jarním, koniklcem lučním českým, hořcem brvitým, kozincem bezlodyžným a dalšími vzácnými druhy; jedna z nejlepších ukázek tohoto společenstva u nás), pouze na severním úbočí druhotné lesní porosty. Zajímavé i pozemky na úpatí hory, donedávna zarostlé křovinami, nyní spásané, s početnou kolonií syslů.

Sedlem prochází modrá turistická značka, z které vede odbočka na hlavní vrchol. Po celém hřebeni prochází pěšina, jejíž sestup ke vsi Raná hodně strmý. Jihozápadní část uzavřená (národní přírodní rezervace).

Součást CHKO České středohoří a evropsky významné lokality Raná-Hrádek.

  

Raná od jihovýchodu, respektive jihu

Raná od severozápadu; v popředí stejnojmenná ves

cesta po jihovýchodním úbočí do sedla

 

jihozápadní vrchol – přírodní rezervace

hlavní vrchol Rané

  

hřeben mezi hlavním a severovýchodním vrcholem

severovýchodní vrchol s čedičovými lůmky

 

pramen na jižním úpatí hory

 

louky na jihovýchodním úpatí – přírodně cenná lokalita s výskytem sysla a vzácných druhů motýlů (kvůli nim, aby jim pasoucí se ovce nesežraly živné rostliny, jsou zde na několika místech drátěné oplůtky); v pozadí Oblík

výhled

Z celého hřebene (ale mnohde i z jeho úbočí) nádherné výhledy jak na blízké kopce Lounského středohoří (Oblík, Milá, Červený vrch...), tak i vzdálenější části středohoří (Bořeň, Milešovka, Sedlo), Poohří s dominantním Házmburkem a Řípem, na obzoru Ralsko a za dobré viditelnosti údajně i Ještěd, pohoří Džbán, Doupovké hory, Mosteckou pánev s hřebenem Krušných hor...

výhled k severozápadu na Krušné hory a Podrušnohoří; uprostřed tepelná elektrárna Počerady, před ní vrch Velká Volavka, v popředí ves Hrádek a plocha letiště

 

výhled k severu s dominantní horou Milá; za ní patrná výrazná skála Bořeň, na obzoru Krušné hory

výhled k severovýchodu; vlevo centrální část Českého středohoří kolem Třebenic, vpravo trojvrší Brník – Srdov – Oblík, v popředí ves Raná

výhled z úbočí k jihovýchodu na Stříbrník

 

výhled k jihu na Lenešický chlum a Lenešický rybník; v pozadí Džbán

Zajímavosti:

Ø        Masív vznikl během sopečné činnosti v mladších třetihorách vyplněním tektonické trhliny v křídovém útvaru horkým magmatem a následným odnosem těchto méně odolných křídových hornin.

Ø        V hornině (olivinický nefelinit) výskyt aragonitu a žlutého kalcitu.

Ø        Raná je jedinou lokalitou endemického kavylu sličného lysého; kromě něj zde výskyt několika dalších druhů kavylů.

Ø        Jedno z mála míst výskytu pupavy bezlodyžné jednoduché u nás.

Ø        Z Rané pochází i jeden z mála českých záznamů o výskytu orla stepního (1932).

Ø        Raná též významnou lokalitou bezobratlých (vzácné druhy střevlíků, chrobáků, pavouk skálovka…).

Ø        Pro velmi dobré termické podmínky významné místo historie bezmotorového létání v Čechách (počátky plachtění na Rané v roce 1932, místo konání prvních národních plachtařských závodů…) – dnes vrchol využíván především rogalisty, paraglidistky a leteckými modeláři, větroně se později přesídlili na nově založené letiště na severozápadním úbočí hory.

Ø        1936 nejcennější část Rané vyhlášena městem Louny „městskou rezervací″ (ta se stala základem dnešní mnohem větší chráněné plochy).

Ø        Před druhou světovou válkou tvořil hřeben rozhranní české a německé jazykové oblasti.

Ø        Po Rané nazýván jeden z podcelků Milešovského středohoří – Ranské středohoří (někdy nepřesně označováno také jako Lounské či Chožovské středohoří).

Literatura:

-          Peter Mackovčin, Jaromíra Kuncová a kol.: Chráněná území ČR I. - Ústecko (Praha 1999)

Web:

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Raná_(České_středohoří)

-           České středohoří - http://www.ceskestredohori.cz/mista/rana.htm

-           botany.cz - http://botany.cz/cs/rana/

-           ochrana přírody a krajiny v ČR - http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=index&site=NPR_rana_cz

-           paragliding - http://www.rana-paragliding.cz 

Okolí: Raná (ves) / Lenešický Chlum

České středohoří / rejstříky

duben 2012