TRHOVISKO

k.ú. Valašské Klobouky, Poteč (Bílé Karpaty / Valašskoklobucko)

Území na východním okraji Valašských Klobouků,  při soutoku Brumovky s bezejmenným potůčkem, stékajícím z oblasti Javorůvek. Jižně od Brumovky Ekopark, zárodek skanzenu Jižní Valašsko a pahorek s kamenným křížem. Při silnici severně od říčky, již na katastrálním území Poteč, kaple sv. Cyrila a Metoděje obklopená skupinou památných lip.

celkový pohled na Trhovisko – v popředí zvonička skanzenu, uprostřed Ekopark, v pozadí vlevo věž cyrilometodějské kaple

stromořadí k starému sadu

 

kříž nad Trhoviskem, při cestě na Královec

ekopark Trhovisko

Parkově upravený prostor na levém břehu Brumovky západně od ulice Trhovisko. Herní prvky, ohniště, hmyzí domek, několik dřevěných plastik zvířat (zajíc, ovce). Začíná zde Fitness stezka, pokračující pak podél cesty do Valašských Klobouků.

Park byl vybudován roku 2010. Uváděny zde i prvky, které dnes nenalezeny; zřejmě časem zanikly (gong, vrbový tunel…).

celkový pohled na Ekopark s herními prvky

 

dřevěné plastiky zvířat

posezení s ohništěm na břehu Brumovky

rozcestník

Fitness stezka do Valaškých Klobouků

ve východní části se Ekopark prolíná se skanzenem

skanzen Jižní Valašsko

Prvních pět drobných staveb plánovaného skanzenu je rozloženo ve dvou izolovaných enklávách – roubená studna a kaple sv. Prokopa se nacházejí v těsném východním sousedství Ekoparku (respektive v prostoru, který lze považovat za součást Ekoparku), zvonička, salaš a včelín pak v nově vysázeném sadu asi o 130 metrů východněji.

Skanzen vzniká z iniciativy Spolku Jižní Valašsko, tvořeném partou místních nadšenců pod vedením Miroslava Maňase. Prvním počinem bylo roku 2013 založení „Sadu pro skanzen“. Ve východní části území byly vysázeny staré odrůdy jabloní, hrušní, slivoní a třešní, ale také moruše a oskeruše. V roce 2014 byla postavena první stavba – roubená studna. Následujícího roku byla místě bývalé skládky postavena replika salaše a nedaleko studny dřevěná kaple sv. Prokopa.  Roku 2016 přibyly zatím poslední dva objekty – dřevěná zvonička a historický včelín. Po několikaleté pauze se údajně připravuje transfer roubené chalupy z Lipiny, kterou spolku darovali manželé Orságovi. Vizí je, že by skanzen měl být živý, tedy měly by se tu pást ovce, mělo by být zpracováváno jejich mléko či ovoce z místního sadu.

severní část skanzenu se studnou a kaplí sv. Prokopa

roubená studna, která původně stála v Zákostelí v centru Valašských Klobouků

kaple sv. Prokopa, inspirovaná zvoničkou z Nedašovy Lhoty

 

sad starých ovocných odrůd s dřevěnou zvonicí

zvonice, jejíž předloha z roku 1780 stojí v Rudimově

replika salaše z Držkové, v pozadí vykukuje střecha historického včelínu z 30. let 20. stol.

ještě jednou sad se zvoničkou, v pozadí hřeben Ploščiny - Královec

kamenný kříž (nemovitá kulturní památka)

Kamenný kříž na pahorku mezi 3 lipami. V pramenech nazýván také „kamenný kříž od Poteče″, respektive „u cihelny″.

Kříž stál na tomto místě již ve 2. pol. 18. stol., jak dosvědčuje mapa 1. vojenského mapování. Současný kříž nechali zhotovit soukeníci František Bratmann a Josef Struška. Na soklu je datován 1820, posvěcen byl v květnu 1821. Jde o druhý nejstarší kříž v Kloboukách. Jako kvalitní doklad místní kamenosochařské produkce.od roku 2014 kulturní památkou.

 

pahorek s křížem a třemi lipami; dle jejich umístění lze soudit, že původně zde byly čtyři

 

kamenný kříž s kartuší, datovanou do roku 1829

kaple sv. Cyrila a Metoděje (nemovitá kulturní památka)

Jednolodní neorientovaná novogotická poutní kaple obklopená osmi lipami. Jedná se o mimořádně hodnotnou stavbu, ztělesňující dobový kult sv. Cyrila a Metoděje, s velmi kvalitním uměleckým řemeslem i originálním utvářením hmoty, s řadou dochovaných prvků interiéru (na výzdobě se podílel i později významný malíř Gottfried Lindauer). Před kaplí dřevěné sousoší Cyrila a Metoděje.

Kaple postavena v letech 1863-1864 u příležitosti 1000 výročí cyrilometodějské mise. Jejím iniciátorem byl kloboucký kaplan Jan Bartoš, autorem plánů Michal Urbánek. Nemovitou kulturní památkou prohlášena v roce 2011. Skupina – tehdy deseti – lip vyhlášena v roce 1987 jako chráněný přírodní výtvor, dnes chráněny v kategorii památný strom.

 

novogotická kaple sv. Cyrila a Metoděje

 

stylové průzory ve dveřích; bohužel přes mříž  jimi dovnitř téměř není vidět

dřevěné sousoší sv. Cyrila a Metoděje před kaplí

 

osm památných lip kolem kaple, na jedné svatý obrázek

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V minulosti zde vedla cesta / silnice z Klobouk do Poteče velkým obloukem, ze současné trasy odbočovala u cyrilometodějské kaple, vedla ke kamennému kříži, zde se stáčela po dosud existující silničce k Poteči. Dle konfigurace terénu i pomístnímu jménu Rybník se zdá, že tímto obloukem objížděla bývalý rybník (mezi kaplí a křížem nejspíš bývala hráz), tento rybník se však nepodařilo na starých mapách dohledat; již na 1. vojenském mapování ve 2. pol. 18. stol. neexistoval. Silnice byla napřímena ve 2. pol. 20. stol.

 

vedení silnice v 50. letech 20. stol. a dnes (archivnimapy.cuzk.cz)

Ø        Nepodařilo se mi zjistit, z čeho jméno Trhovisko pochází. V obecné rovině znamená „trhovisko″ trh, tržiště, avšak místo leží zcela mimo historické osídlení. Dnes jde o označení ulice, jdoucí od cyrilometodějské kaple k jihu, avšak na starších mapách se nevyskytuje.

Ø        Podle pověsti (pravděpodobně novodobé) se pod lipami v místě dnešní kaple zastavili Cyril s Metodějem zastavili, aby si odpočinuli a trochu posvačili (podle jiné verze kázali). Údajně zde zapomněli nůž; kdo ho najde, bude mít velké štěstí.

Ø        Nevím, proč se Ekopark nazývá „ekoparkem″; nijak více „eko″ než běžné parky mi nepřipadá.

Ø        Někdy je jako šestý stojící objekt skanzenu uváděna pajta (stodola). Sám spolek ji ovšem na svém facebookovém profilu nezmiňuje a v terénu jsem ji nenašel (nemá-li jít o drobný přístřešek v sousedství salaše), takže jde spíše o omyl, vycházející z dosud nerealizovaných záměrů.

Web:

-         oficiální stránky města; kříž - https://www.valasskeklobouky.cz/druhy-nejstarsi-kriz-ve-meste-prohlasen-kulturni-pamatkou/d-456063

-         oficiální stránky města; ekopark - https://www.valasskeklobouky.cz/ekopark-trhovisko-ve-valasskych-kloboukach-slavnostne-zahajil-provoz/d-446170

-         oficiální stránky obce; kaple - https://www.valasskeklobouky.cz/cyrilometodejska-kaple-postupne-ziskava-svoji-puvodni-tvar/d-456082

-         farnost Klobouky - https://faraklobouky.cz/historie/historie-kaple-sv-cyrila-a-metodeje/

-         památkový katalog; kříž - https://www.pamatkovykatalog.cz/kriz-15043321

-         památkový katalog, kaple - https://www.pamatkovykatalog.cz/kaple-sv-cyrila-a-metodeje-18977130

-         městské muzeum; kříž - http://www.muzeum-valasskeklobouky.cz/pruvodce-mestem/kriz-na-trhovisku/

-         městské muzeum; kaple - http://www.muzeum-valasskeklobouky.cz/pruvodce-mestem/kaple-svatych-cyrila-a-metodeje/

-         facebookové stránky Spolku Jižní Valašsko - https://www.facebook.com/Jizval/

-         Kudy z nudy - https://www.kudyznudy.cz/aktivity/skanzen-valasske-klobouky

-         Jižní Valašsko - http://www.jiznivalassko.cz/cil/1024/kaple-sv-cyrila-a-metodeje

-         turistika.cz - https://www.turistika.cz/mista/valasske-klobouky-ekopark-trhovisko/detail

-         ústřední seznam ochrany přírody; lípy - https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php?SHOW_ONE=1&ID=7820

další místa v okolí (mapa) / Valašsko / rejstříky

říjen 2020