VALAŠSKÉ KLOBOUKY

k.ú. Valašské Klobouky (Bílé Karpaty, Vizovická vrchovina / Valašskokloboucko)

Město při Kloboučce (Klobouckém potoce) pod nejsevernějším hřebenem Bílých Karpat. Historické jádro kolem náměstí s radnicí a kostela Nalezení sv. Kříže nad pravým břehem potoka. Poblíž kostela barokní fara (čp. 113, nemovitá kulturní památka - patří k nejstarším budovám ve městě). V Partyzánské ul. Brattmannova vila (čp. 116, nemovitá kulturní památka - dnes základní umělecká škola), velmi hodnotné dílo místního architekta Huberta Gessnera. Západně od náměstí budova gymnázia. Západní část města se nazývá Sychrov, východní Kopec, pravobřežní pak Hodňov a Žaboskřeky. Ve městě několik více či méně dochovalých valašských dřevěnic (kromě Brumovské ul. a Sychrova např. též v Žaboskřekách - netvoří však žádný ucelenější urbanistický celek). Na severním okraji města hřbitov (na něm Zimova hrobka a kříž prohlášeny nemovitými kulturními památkami). Na jihovýchodním okraji města nádraží. Severovýchodně od města při silnici do Horní Lidče novogotická poutní kaple sv. Cyrila a Metoděje s obrazy B. Lindnera.

Nejstarší spolehlivá zmínka z roku 1341. 1356 povýšeny na městečko (dle některých zpráv založení nového městečka „Nových Klobouk“ nad původní osadou „Starými Klobouky“). V 16. stol. označovány již jako město. Hospodářské a později i soudní centrum brumovského panství. Od 18. stol. rozvoj soukenictví, typická i domácí papučářská výroba. Přídomek Valašské až od roku 1872. 1896 velký požár (shořela více jak polovina města). Centrum města dnes památkovou zónou, řada památkově chráněných objektů.

Náměstí:

Rozlehlé prostranství (jedno z největších náměstí na východní Moravě) je rozdělené budovou Stará radnice (čp. 276, nemovitá kulturní památka - stavení s renesančním jádrem z roku 1791 na místě starší dřevěné budovy, dnešní podoba s výraznými prvky lidové architektury výsledkem přestavby z konce 18. stol. a rekonstrukce roku 1943, dnes zde městské muzeum s expozicí pravěku Jižního Valašska) na dvě téměř samostatné části. Na jihovýchodní straně secesní Nová radnice z konce 19. stol. od Huberta Gessnera, před ní barokní Mariánský sloup (nemovitá kulturní památka) z roku 1761 se sochami Panny Marie s Ježíškem,  sv. Tekly, sv. Floriána, sv. Vendelína a archanděla Rafaela s malým Tobiášem. Vedle tzv. Červený dům (čp. 194, nemovitá kulturní památka - pozoruhodný barokní měšťanský dům z roku 1781, postavený soukeníky Tobiášem a Benediktem Tomaštíky, dnes muzejní expozice věnovaná soukenictví včetně dobově zařízené soukenické jizby s funkčním stavem - v pověstech chybně považován za katovnu). Na severozápadní straně dochováno několik pěkných štítových domů, z nichž nejhezčí č.p. 105 z 20. let 18. stol s dřevěným štítem a šindelovou střechou (nemovitá kulturní památka). V severním rohu socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1733 (nemovitá kulturní památka). Před starou radnicí (v severozápadní části náměstí) kamenný pranýř z pol. 16. stol. (nemovitá kulturní památka - údajně nejstarší dochovaný pranýř v České republice), kašna z roku 1835. (nemovitá kulturní památka - podle pověsti zde původně studánka, ke které se jezdilo panstvo z Brumovského hradu při lovech osvěžit, aby ji lépe našli, pověsili na strom u ní klobouk, což dalo jméno později zde vzniklé osadě) a pomník obětem násilí 1948 - 1989 od Zb. Fojtů.

      

Kostel Nalezení sv. Kříže (nemovitá kulturní památka):

Jednolodní farní kostel s hranolovou věží stojí severozápadně od náměstí. Původně gotický, v dnešní podobě renesanční (věž z 80. let 16. stol.) s barokními úpravami (1771 - 72). Z vnější strany ve zdivu zazděn krásný náhrobník. U kostela kříž.

Kostel původně uváděn jako „Svatého kříže“, od poč. 19. stol. „Nalezení sv. Kříže”, od 60. let 20. stol.též „Povýšení sv. Kříže”.

Dřevěnice v Brumovské ulici (nemovité kulturní památky):

Soubor tří dřevěnic v jižní části města. Nejznámější a nejhezčí je dřevěnice čp. 11 „Kosenka(nejzachovalejší dřevěnice ve městě, z roku 1810), která slouží spolu s přilehlým zděným stavením jako základna stejnojmenné místní organizace Českého svazu ochránců přírody. Část interiéru je stylově vybavena. V těsném sousedství leží dřevěnice čp. 10 „Janíkova”, v současné době v rekonstrukci. Opodál na křižovatce ulic Brumovské a Záhumenní se nachází dřevěnice čp. 7 „Pivečkova, v letech 2001 - 2002 kompletně zrekonstruovaná Nadací Jana Pivečky (jehož rod odtud pocházel). Oproti Kosence však působí „mrtvěji“.

Na Kosence se běžně dělají programy pro veřejnost (obnova starých tradic, stará řemesla, ekovýchovné programy), dřevěnici rádi ukáží kdykoliv na požádání v kanceláři v přilehlé zděné budově. Zde možno domluvit i prohlídku Pivečkovy dřevěnice (a pro zvláště zvědavé nadšence možná i Janíkovy dřevěnice, byť tam zatím není v interiéru zhola nic vidět).

                

Sychrov:

Západní část města. Několik dochovaných dřevěnic, vesměs omítaných. Na křižovatce silnic na Mirošov  a Lipinu kamenný kříž (nemovitá kulturní památka). Při silnici na Mirošov v zahradě svatý obrázek na dřevěném sloupku, další na křižovatce silnic do Mirošova a Lačnova severovýchodně od města.

  

Nádraží:

Jihovýchodně od města na úpatí hory Královec. Leží na trati Horní Lideč - Bylnice. Zděná nádražní budova. Na ní pamětní deska železničnímu zaměstnanci Bohumilu Kovalčíkovi, popravenému roku 1941.

  

Literatura:

-     František Odehnal: Poutní místa Moravy a Slezska (Praha 1995)

Web:

-     oficiální stránky města

-     mikroregion Jižní Valašsko

-     regionální portál Zlínksého kraje

-     turistrika.cz

-     smírčí kříže (pranýř)

-     infočesko   

-     Nadace Jana Pivečky

Okolí: Smolina / Lačnov / Horní Lideč / Ploštiny / Brumov / Březové / Bohuslavice nad Vláří

 Valašsko / rejstříky

srpen 2006