PACOV

k.ú. Pacov (Křemešnická vrchovina / Pacovsko)

Město (615 m n. m.) na návrší nad levým břehem Kejtovského potoka. Centrem mírně lichoběžníkové náměstí s kostelem Archanděla Michaela, na severní straně ohraničené areálem zámku (kláštera) s klášterním kostelem sv. Václava. Na jihozápadním okraji hřbitov s barokním hřbitovním kostelem sv. Barbory. Na jihovýchodním okraji města (od jeho jádra odděleno průmyslovou zónou) nádraží; skupině domů u nádraží se říká Vejvarka. Na Kejtovském potoku nedaleko nádraží dva bývalé vodní mlýny – Železný a Panský. Na severním okraji města Sovův park s pomníkem básníka.

Pacov je v predikátu pánů z Pacova uváděn od konce 13. stol. Jako „oppido″ připomínán Pacov koncem 14. stol., 1447 potvrzena Janem Malovcem řada „starodávných″ privilegií. 1597 na žádost Michala Španovského z Lisova povýšeno městečko na město. 1727 lehlo město popelem. Do roku 1765 měl Pacov hrdelní soud IV. třídy. Významná židovská komunita, doložená od 2. pol. 16. stol.; poč. 19. stol. zde sídlil krajský rabín (židovské osídlení v Pacově nikdy netvořilo uzavřené ghetto, pouze několik shluků domů, např. v ul. Autengruberově či Hronově). Od roku 1990 je Pacov městskou památkovou zónou.

znak

centrum města s oběma kostely při pohledu od jihu

barokní Šohajův dům č.p. 273 z doby po pol. 18. stol., sloužící dříve i jako městské muzeum, v ul. Hronova; nemovitá kulturní památka

památkově chráněné předměstské domy č.p. 312 a 313 v ul. Malovcova

 

hasičská zbrojnice č.p. 556 v sousedství pivovaru

 

dům č.p. 84 v ulici Jana Autengrubera se slunečními hodinami; nemovitá kulturní památka

 

rodný dům malíře Jana Autengrubera č.p. 167 v ulici Jana Autengrubera s pamětní deskou od R. Hameršmída

č.p. 420 jižně od historického centra

předměstský dům č.p. 121 v ul. Spálená

 

dům č.p. 406 v ul. Antonína Sovy s pamětní deskou připomínající úmrtí básníka; nemovitá kulturní památka

  

dům č.p. 390 v ul. Nádražní se secesními motivy

dům č.p. 599-600-601 v ul. Nádražní s prvky socialistického realismu

monument před areálem Pacovských strojíren

dům č.p. 418 u nádraží

náměstí Svobody

Více méně čtvercový centrální prostor města, obestavěný měšťanskými domy v dnešní podobě zejména z 19. stol. Na západní straně novější budovy radnice a školy, severní stranu uzavírá  areál zámku. V severní části stojí volně kostel, kolem nějž býval hřbitov, zaujímající ještě v pol. 9. stol. velkou část dnešního náměstí.

náměstí na mapě z roku 1829, ještě se hřbitovem kolem kostela; nahoře areál zámku, vlevo od něj pivovar (archivnimapy.cuzk.cz)

 

náměstí se sochou sv. Václava; v pozadí jihozápadní roh s radnicí

socha sv. Václava od Zdeňka Vondráčka z roku 1906, na soklu reliéfy českých patronů; nemovitá kulturní památka

pomník padlým v 1. světové válce od Karla Gabriela z roku 1923 (roku 1945 doplněný o jména obětí 2. sv. války) v severovýchodní části náměstí; nemovitá kulturní památka

 

děkanství č.p. 2 se znakem karmelitánů nad vjezdem, pův. barokní z 18. stol., přestavěné v pol. 19. stol. v severovýchodní části náměstí, později zemědělská škola; nemovitá kulturní památka

 

dům č.p. 77 – restaurace Na Panské – v severovýchodní části náměstí s pamětní deskou, připomínající vítězství Eduarda Nikodéma roku 1906; nemovitá kulturní památka

východní strana náměstí – památkově chráněné domy č.p. 78, 79 a 80, v pozadí vykukuje restaurace Na Panské

 

dům č.p. 79 z 2. pol. 19. stol. s pamětní deskou zakladatele záložny Josefa Zitterwalda; nemovitá kulturní památka

 

dům č.p. 80 – rodný dům spisovatele Václava Plačka s pamětní deskou; nemovitá kulturní památka

 

jižní strana náměstí – dům č.p. 169  a památkově chráněný empírový dům č.p. 170 z 1. pol. 19. stol.; na domě č.p. 169 pamětní deska Josefa Hamerníka od R. Hameršmída

radnice č.p. 320 z let 1921-23 dle návrhu arch. Viktora Šulce na západní straně náměstí

kostel Archanděla Michaela (nemovitá kulturní památka)

Gotická stavba s dominantní věží stojí volně v severní části náměstí. Nepravidelné dvoulodí; jižní užší loď v šíři věže, která je vestavěna do její západní části. Při severní straně barokní sakristie. Ve vnější zdi jižní strany lodi a presbytáře zazděno 17 náhrobníků z let 1530-1764, na opěrácích pak gotické reliéfy z 2. pol. 14. či z 15. stol., představující snad řemeslníky při práci na stavbě kostela, erb Malovců a sv. Václava (jindy se mluví o řemeslech a institucích, kterým kostel sloužil). Renesanční kruchta s malbami z 2. pol. 16. stol. na poprsnici.

Kostel existoval zřejmě již koncem 13. stol., fara doložena roku 1369. Současná stavba vybudována zřejmě ve 2. pol. 14. stol., z původního kostela snad zachována věž. Loď původně plochostropá, jak dokládají zbytky interiérových omítek nad současnou klenbou; zaklenuta až dodatečně a až tehdy vytvořeno současné dvoulodí. Asi těsně před rokem 1503 v podvěží zřízena kaple pro přijímání pod obojí, zvaná Tábor. V pol. 16. stol. vestavěna trojramenná kruchta. Drobné dostavby (severní sakristie, předsíň) probíhaly i začátkem 18. stol. Roku 1727 a znovu 1744 kostel vyhořel; věž dostavěna až v 70. letech 19. stol.

  

celkový pohled na kostel; zazdění horních částí oken lodi je v důsledku dodatečného zaklenutí, na východní straně presbytáře zrestaurovaná část původní exteriérové nástěnné malby

restaurované zbytky gotické exteriérové výmalby na severní straně lodi

část náhrobníků, zazděných ve vnější zdi kostela

(fotografie všech 17 náhrobníků)

       

gotické kamenné plastiky, zazděné na opěrácích presbytáře a jižní strany lodi

gotický vstupní portál z doby kol. r. 1380

presbytář s klenbou z 15. stol. a s hlavním oltářem z pol. 18. stol.

 

detail gotické klenby severní lodi

 

renesanční kruchta s malbami z 2. pol. 16. stol. na poprsnici

klenba podkruchtí se znakem Malovců

románskogotický náhrobní kámen Hrona z Pacova k konce 13. stol.

zbytky nástěnných maleb z 2. pol. 16. stol.

pohled jižní lodí

kříž při jižní straně kostela

zámek č.p. 1 (nemovitá kulturní památka)

Monumentální, dnes tříkřídlý (k východu otevřený) barokní areál s kostelem sv. Václava připojeným k jihozápadnímu nároží na výšině severně od náměstí. K severu z pravidelného půdorysu vybíhá ještě prodloužení západního a bývalého východního křídla. V přízemí západního křídla údajně zachována část válcové věže původního hradu, z hradu snad pocházejí i sklepy pod severním křídlem. Kostel sv. Václava na elipsovitém půdorysu, se štíhlou věží při východní straně presbytáře. Západně od zámku zámecký park.

Již koncem 13. stol. zde stál hrad, jehož počátky jsou nejasné (někdy jsou předpokládány již ve 12. stol.). Za Malovců, ještě před husitskými válkami, byl přestavěn. Hradní palác stál v místech dnešního severního křídla zámku. V 16. stol., za Rombhápů ze Suché, přestavěn hrad na zámek. Na základě závěti Jana Zikmunda MyslíkaHyršova († 1666) získali zámek bosí karmelitáni, kteří ho po roce 1669 přestavěli na klášter. V té době bylo zbořeno vnější opevnění hradu i jeho jižní část; severní část byla pouze přestavěna. Postupně proběhly ještě tři další přestavby a dostavby (po 1720, 1727-33, 1740-49), jejichž výsledkem byl čtyřkřídlý komplex s klášterním kostelem; při té poslední byl zbořen i původní hradní palác. Po zrušení kláštera (1787) kostel přeměněn na kolnu, klášter adaptován zpět na zámek. V 60. letech 19. stol. sloužila část zámku jako škola; právě zde se roku 1864 v učitelské rodině Jana Sovy narodil budoucí básním Antonín. Roku 1884, za Adolfa Weisse (jehož potomci drželi panství až do roku 1945) zbořeno po požáru východní křídlo a z původního rajského dvora tak vytvořen čestný dvůr. Od roku 1876 sloužil bývalý refektář jako divadelní sál místnímu ochotnickému souboru. V letech 1947-92 byl zámek využíván jako kasárna, kostel sloužil od roku 1947 Církvi československé husitské. V současné době zrekonstruován, jižní a západní křídlo včetně bývalého kostela slouží kulturním účelům (mimo jiné muzeum, turistické informační středisko, v kostele výstavní síň), v severním křídle sídlo městského úřadu.

plánek současného využití zámeckého areálu: 1 – regionální kulturní a společenské centrum; 2 – městský úřad; 3- zámecká zahrada; 4 – klubovny spolků

 

vnější a vnitřní strana jižního křídla zámku s kostele sv. Václava

vnější vstup do jižního křídla zámku

východní část severního křídla zámku

 

zámecké nádvoří s kašnou; v pozadí prvního snímku severní křídlo zámku, na druhém křídlo západní

chodba v jižním křídle zámku

 

klášterní kostel sv. Václava – původně z roku 1720, znovu vybudován po požáru 1727; průčelí se sochami sv. Václava v nice, Panny Marie na vrcholu, sv. Jáchyma a sv. Anny po stranách

 

znaky na průčelí kostela; na prvním snímku znak karmelitánů

 

pomník Antonína Sovy od J. V. Duška z roku 1928 v parčíku „Na Valech″ před zámkem; nemovitá kulturní památka

 

výklenková kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého v tarasu parčíku „Na Valech″; nemovitá kulturní památka

zámecký park

Volně řešený park se rozkládá západně od zámku, v mělkém údolíčku s několika rybníky (Starodvorský, Pivovarský, Židovský). Roste zde asi 40 druhů dřevin, převážně listnatých. Nejpozoruhodnější je tzv. Pacovský habr, velmi bizarní strom ve východní části parku, jehož věk je odhadován na 200 let.

  

v zámeckém parku

     

Pacovský habr; památný strom

 

Pivovarský rybník

toho času vypuštěný Židovský rybník

dřevěná plastika v parku

pivovar č.p. 353 (nemovitá kulturní památka)

Komplex budov jihozápadně od zámku. Pivovar v Pacově zmiňován již roku 1528, není však jisté, zda tehdy stál na současném místě. Dnešní podoba z 2. pol. 19. stol., kdy přestavěn v historizujícím slohu. Pivovar patřil vždy k zámku, po 2. světové válce  bylo vlastníkem nějaký čas město, načež byl začleněn do národního podniku Havlíčkobrodské pivovary. Výroba byla ukončena roku 1969. V současné době probíhá rekonstrukce zchátralého areálu.

celkový pohled na areál pivovaru od východu; k levému křídlu přistavěna hasičská zbrojnice

jižní trakt pivovaru

 

západní křídlo pivovaru s hvozdem

 

severní trakt pivovaru - č.p. 1073

synagoga

Budova s klasicistními a pseudorománskými prvky, dnes součást jakéhosi výrobního závodu jihozápadně od náměstí. Vznikla snad koncem 18. nebo poč. 19. stol. Po 2. sv. válce využita jako sklad. Na synagogu navazoval domek správce (č.p. 177), poč. 21. stol. zbořen.

bývalá synagoga; na průčelí dosud patrný „otisk″ domku správce

zazděný vstup do synagogy

štít s novorománskými prvky

kaple sv. Anny (nemovitá kulturní památka)

Drobná centrální barokní kaple v ulici U Sv. Anny v jihovýchodní části města. Vystavěna v letech 1701-03, upravována v pol. 18. stol.

 

zevně osmiboká kaple sv. Anny

sluneční hodiny nad vchodem do kaple, dílo akademického malíře Petra Hampla

rokokový oltář z pol. 18. stol. 

nástropní malba z poč. 18. stol. – vpravo obrázek Pacova v té době, vlevo částečně vidět Pražský Hrad

nádraží č.p. 366

Nádraží na trati tzv. Českomoravské transverzální dráhy z roku 1888 leží na jihovýchodním okraji města.

 

výpravní budova

nádražní vodárna

Sovova stezka

Naučná stezka, vybudovaná na počest básníka Antonína Sovy, který se v Pacově narodil i zemřel (1864-1928). Začíná na pacovském náměstí a vede souběžně se zelenou turistickou značkou 12 km severním směrem do Lukavce. Na trase jsou 4 informační tabule, pojednávající o životě a díle básníka, a dále o jednotlivých obcích, v nichž se nacházejí.

plán naučné stezky (zeleně)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Údajně právě v Pacově vznikla myšlenka založení mezinárodní motocyklové federace (FIM), která byla založena roku 1904 v Paříži. V červenci 1906 se zde jely první mezinárodní závody na Pacovském okruhu. Tyto události připomíná mimo jiné expozice jednostopých motorových vozidel na nedalekém hradu Kámen.

Ø        V době první republiky proslulé zejména zdejší truhlářství a nábytkářství.

Ø        Pacovskými rodáky jsou (kromě výše uvedených Jana Autengrubera, Václava Plačka a Antonína Sovy) filolog František Šohaj (1816), básník Bohuslav Čermák (1846) a filolog Alois Rzach (1850).

Ø        Pacovem prochází 15 poledník východní délky, který je „nultým″ poledníkem pásma středoevropského času. Tento fakt byl inspirací pro vznik multižánrového hudebního festivalu Pacovský poledník (od roku 2000 - www.polednik.cz).

Literatura:

-      Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 4. díl (Praha 2000)

-      Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (Praha 1999)

-      Pavel Vlček, Petr Sommer, Dušan Foltýn a kol.: Encyklopedie českých klášterů (Praha 1997)

-      Zdeněk Fiala a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a v Slezsku V - Jižní Čechy (Praha 1986)

-      Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 3 - P/Š (Praha 1980)

-      Petr Hrubý: Archeologický výzkum nádvoří zámku v PacověCastellologica Bohemica 7 (Praha 2000)

-      Karel Hieke: České zámecké parky a jejich dřeviny (Praha 1984)

Web:

-      oficiální stránky města – http://www.mestopacov.cz

-      oficiální stránky pacovského zámku - http://www.zamekpacov.cz

-      wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Pacov

-      hrady.cz - http://www.hrady.cz/index.php?OID=3399 a další

-      židovské památky - http://www.pamatky.kehilaprag.cz/hledani/pacov

-      virtual travel - http://www.virtualtravel.cz/pacov.html   

další místa v okolí (mapa) / Vysočina / rejstříky

srpen 2014