KÁMEN

k.ú. Kámen u Pacova (Křemešnická vrchovina / Pacovsko)

Městečko s hradem (585 m n. m.) při císařské silnici z Tábora do Jihlavy. Poměrně rozlehlá, avšak nevýrazná obdélná náves uzavřena na západě kostelem a na severu areálem hradu. Severovýchodně od hradu rozlehlý panský dvůr

Nejstarší zmínka o Kameni je z roku 1316 v predikátu jakéhosi Nimíra, vztahuje se tedy k hradu. Městečko, které mělo vždy charakter podhradí, je výlovně zmiňováno prvně až roku 1437; osada zde však zjevně vznikla dříve, nejpozději po pol. 14. stol. v souvislosti s těžbou zlata.V 17. stol. přestavby podřízené barokní komponované krajině (nový kostel v ose náměstí, aleje, dnes zaniklý letohrádek). Největší stavební rozvoj na přelomu 18. a 19. stol., kdy vznikla mimo jiné celá východní část městečka či domkářská zástavba severně pod hradem.

znak obce – do horní části převzaty znaky dvou nejvýznamnějších držitelů hradu, TluksůVojkova (zkřížené meče) a MalovcůMalovic (polovina koně), zlaté břevno symbolizuje těžbu zlata a dolní část představuje heraldicky stylizovanou obytnou věž hradu

městečko s hradem při pohledu od jihu

západní část městečka s kostelem při pohledu z hradu

 

domkářská zástavba severně až severozápadně od hradu

 

socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1703 v parčíku na náměstí

sýpka dvora severovýchodně od hradu

hrad č.p. 1 (nemovitá kulturní památka)

Středověký, barokně a romanticky upravený areál na úzkém protáhlém amfibolitovém (?) skalním bradle v severní části městečka. Dispozice bývala dvojdílná – jádro hradu na skále obklopovalo na východní a jižní straně předhradí. Z toho dochována především věžová brána a k ní přiléhající zbytky pivovaru, na jehož „stropě″ dnes pokladna a stánek s občerstvením. Vstup do jádra kolem dvou malých nádvoříček (tzv. Předního a Zadního dvora) je branskou věží od východu. Nejvýraznější budovou jádra je starý lichoběžníkový věžový palác, vysunutý z jinak poměrně kompaktního bloku budov k západu, s navazující baštou. K jihovýchodnímu nároží věžového paláce přiléhá další bašta, později upravená na hradní kapli. Třetí věžová stavba, interpretovaná většinou jako hradní kuchyně, vystupuje z půdorysu hradu mírně k jihu; dnes zde tzv. rytířský sál. Hlavní hradní palác, původně tříprostorový, dnes čtyřprostorový, se nalézá v severozápadní části komplexu. Zejména jižně a východně, v menší míře též severně od hradu přírodně krajinářský park, využívající členitého terénu skalního hřebene.

Hrad postaven někdy před rokem 1316 (hradní palác bývá datován do doby kolem roku 1300, někdy dokonce do poloviny 13. stol.). V letech 1318 – 1437 s krátkou přestávkou v držení TluksůVokova; od roku 1327 jako královské léno. Ještě v průběhu 14. stol. získal hrad podobu čtyřkřídlého areálu. 1504 zrušen manský závazek. Od roku 1523 až do poč. 18. stol. v držení MalovcůMalovic, za nichž (1640-77) přestavěn na raně barokní zámek, jehož podoba i přes pozdější zásahy v podstatě dochována dodnes. V letech 1860-70 za Václava EniseAtteru upraven ve stylu anglické romantické gotiky. Poslední úpravy po roce 1916 za Antonína Fleisigga, který držel Kámen až do jeho znárodnění v roce 1948. V letech 1968 – 74 byl v té době značně zchátralý zámek zrekonstruován do gotickorenesanční podoby; mimo jiné byly tehdy odstraněny pseudogotická cimbuří. Od té doby na hradě expozice jednostopých motorových vozidel (vzhledem k nedalekému Pacovu, kde se roku 1904 zrodila myšlenka založit Mezinárodní motocyklovou federaci a kde se v letech 1905 a 1906 pořádal jeden z nejvýznamnějších motocyklových závodů té doby – Pacovský okruh, vedoucí i kolem hradu), později doplněná i expozicí šlechtického bydlení v 19. a poč. 20. stol. Park v otvíracích hodinách zámku volně přístupný.

plán přízemí hradu (dle Menclové, www.hrady.cz)

  

model hradu (z expozice muzea)

 
pohled na hrad od jihu

pohled na hrad od severu

pohled na hrad od západu – v popředí nejstarší část hradu, obytná věž, vlevo hradní palác

 

vstup do předhradí novogotickou bránou a původní branskou věží (spodní dvě patra středověká, horní patro z 19. stol.)

portál branské věže

branská věž a dnes již neexistující přilehlá budova předhradí na rytině z roku 1848 (dle F. A. Hebra)

 

bývalý pivovar v jihovýchodním rohu předhradí a historická fotografie jeho původní podoby (z expozice hradu)

kámen s křížem na ohradní zdi v prostoru bývalého pivovaru

hradní jádro od severovýchodu

  

vstupní věž středověkého původu v pseudogotické úpravě (www.hradkamen.cz) a v dnešní podobě, navrátivší se do 17. stol.

pozdně renesanční portál a erbovní desky Jana Kryštofa Malovce a jeho dvou manželek, Marie Veroniky ŠvihovskéRýzmberka a Anny Barbory z Kokořova, datované do roku 1673, na vstupní věži

sgrafitový erb Šternberků na vstupní věži

Přední dvorek s průchodem do Zadního dvorku

 

raně gotická obytná věž ze 13. stol

 

interiér obytné věže, v přézemí s výchozy skalního podloží

  

otvory obytné věže – vstupní portál, protilehlý portál na baštu a úzké okénko

portálek ze Zadního dvorku do jedné z přízemních místností hradního paláce

 

interiér poschodí hradního paláce, dnes s expozicí motocyklů

 

další části expozice jednostopých motorových vozidel;  mimo jiné v jedné z přízemních místností hradního paláce

chodba ze 17. stol. v patře zámku

sousoší Kalvárie z doby kolem roku 1670 v zámecké kapli; přesunuto z kostela P. Marie Bolestné ve městě

 

rytířský sál ve věži „hradní kuchyně″

    

zámecké místnosti s expozicí šlechtického bydlení v 19. a poč. 20. stol. – lovecký salón, ložnice, knihovna a hudební salón; pod stropem pásy pozdně renesančních nástěnných maleb z pol. 17. stol.

(fotografie kachlových kamen)

(fotografie sgrafit)

   

alpinum na sklaním masivu

  

nejvýchodnější část zámeckého parku s jezírkem

cypřišek nutkajský, tzv. Kamenský cypřišek, v jižní části parku; jeden z nejstarších stromů v parku (stáří cca 200 let), dvoukmenný jedinec o obvodu 96 a 107 cm a výšce cca 17 m – památný strom

plán zámeckého parku (ke stažení ve větším rozlišení)

kostel Panny Marie Bolestné (nemovitá kulturní památka)

Raně barokní kostel na západním okraji městečka. Postaven v letech 1667-71 Janem Kristiánem MalovcemMalovic, mimo jiné jako rodová hrobka.

kostel

 

průčelí kostela s reliéfem Panny Marie a erbovními deskami Jana Kryštofa Malovce a jeho dvou manželek, Marie Veroniky ŠvihovskéRýzmberka a Anny Barbory z Kokořova, datovanými do roku 1667

kříž před kostelem, postavený Marií Růžičkovou na památku syna Václava Růžičky a dalších spolubojovníků, padlých v 1. světové válce

„Jihočeské muzeum″

Volně pod čirým nebem umístěná sbírka starých zemědělských strojů na severozápadním okraji obce.

   

exponáty „muzea″

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Ke Kameni se váží dvě pověsti. Jedna vypráví o třech sestrách, dcerách hradního pána, z nichž té nemladší dvě starší zavraždili ze zloby a mocichtivosti novorozeného chlapečka (zakopán byl prý tam, kde později postaven kostel) a ji samu na hradě zazdili (za úplňku se údajně dodnes ozývá její nářek); ony samy pak zmizely neznámo kam, snad je za jejich zlý skutek odnesl čert. Druhá mluví naopak o zázračném zachránění chlapce, spadlého do „bezedné″ hradní studny, prý přičiněním Panny Marie.

Ø        Kolem roku 1366 (od roku 1366 ?) v okolí dobýváno zlato. Doly údajně založeny Jindřichem ze Ziglheimu.

Ø        Předpokládá se, že v minulosti bylo městečko ke hradu přihrazeno. Po opevnění městečka však nedochovány žádné stopy.

Ø        Jihozápadně od vsi, mezi Kamenem a sousední Věžnou, se nachází bývalé záložní vojenské letiště 1. stíhacího leteckého pluku (oficiálně označováno jako Pacov-Kámen - LKPV). 2 km dlouhá ranvej dosud perfektně zachována, volně přístupný areál však v současné době využíván jako polygon pro testování mostních svodidel.

Literatura:

-      Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 2. díl (Praha 1997)

-      Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (Praha 1999)

-      Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2 - K/O (Praha 1978)

-      Zdeněk Fiala a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a v Slezsku V - Jižní Čechy (Praha 1986)

Web:

-      oficiální stránky obce - http://www.obeckamen.cz

-      oficiální stránky hradu – http://www.hradkamen.cz

-      wikipediehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Kámen_(okres_Pelhřimov)

-      hrady.czhttp://www.hrady.cz/index.php?OID=172

-      virtualtravel - http://www.virtualtravel.cz/kamen.html   

-      fortifikace, letiště - http://databaze.fortifikace.net/index.php?q=objekt&id=94

další místa v okolí (mapa) / Vysočina / rejstříky

srpen 2014