MCELY

k.ú. Mcely (Jizerská tabule / Nymbursko)

Rozlehlá ves na jižním svahu zalesněného Loučeňského hřebene. Nad severní částí zámek s parkem, nad střední částí kostel sv. Václava, pod ním náves. Na jižním okraji bývalý panský dvůr.

Ves prvně zmiňována 1252. Od druhé poloviny 14. stol. církevním majetkem, v letech 1471 – 1622 v držení Křineckých z Ronova, poté je Valdštejnové připojili k panství Dětenice (zdejší zámek nikdy nebyl sídlem samostatného panství).

znak obce, udělený roku 2002 (návrh Pavel Pokorný) – žezla zakončená lilií i knížecí korunka pocházejí z erbu posledních šlechtických majitelů obce Thun-Taxisů (knížecí čapka se někdy uvádí též jako odkaz k „svatováclavské tradici″, o žádné však v souvislosti se Mcely nevím)

bývalý hostinec s výraznými kubistickými prvky č.p. 106 v horní části vsi

bývalá škola (č.p. 51) jižně od návsi – dnes sídlo obecního úřadu, pošty a dalších institucí

náves

Nepravidelný prostor složený ze tří samostatných částí – centrálního s parkem, zvané Stádniště (místo, kde se shromažďovali před pastvou stáda) či Strániště (možná pouhá zkomolenina), východního výběžku zvaného Malý kout a západního Velkého kouta. „Kouty″ bývaly pravděpodobně návsemi dvou až do 15. stol. samostatných těsně vedle sebe ležících vsí s rozdílnými majiteli. Na Stádništi měl dle pověstí kdysi stát dřevěný kostel se hřbitovem, později zbořený – doložená je zde však pouze v pol. 19. stol. dřevěná kůlna na hasičskou stříkačku a obecní šatlava pro tuláky a opilce. Zejména v západní části návsi dochována řada pěkných původních stavení.

 

Socha sv. Jana Nepomuckého na empírovém soklu z roku 1832 na Velkém koutě (nemovitá kulturní památka). Roku 2008 rekonstruován z prostředků veřejné sbírky akademickým sochařem J. Kašparem, jak připomíná destička na zábradlí kolem sochy.

č.p. 35 na Velkém koutě

č.p. 189 na Velkém koutě

 

kamenný krucifix z r. 1890 v parku

pomník padlým v 1. a 2. sv. válce v parku

západní strana Stádniště

č.p. 141

č.p. 80

č.p. 50

kostel sv. Václava (nemovitá kulturní památka)

Areál kostela a zvonice na ohrazeném hřbitově na ploché ostrožně nad okrajem vsi (nižší terasa návrší Vinice, na němž stojí zámek). Kostel jednolodní, obdélný s pětiboce uzavřeným presbytářem. Původně gotický (připomínán 1384, kdy snad i vystavěn), obnoven po požáru roku 1653. Současná podoba z roku 1930, kdy prodloužena loď. Vzhledem k poloze se vkrádá domněnka, že areál kostela mohl být v předhusitské době opevněn. Při požáru kostela v pol. 17. stol. zůstala údajně zázrakem netknutá kolorovaná lidové dřevořezba Madony, která se díky tomu stala předmětem uctívání (roku 1991 bylo ze sošky odcizeno Jezulátko, zbytek je nyní uložen v depozitáři litoměřického biskupství).

  

kostel

 

barokní portál v jižní straně lodi, datovaný 1653

nápis nad západním portálem lodi, připomínající poslední přestavbu v roce 1930

 

zvonice jihovýchodně od kostela

hřbitovní kříž na neobvyklém soklu

  

a několik zajímavých kamenných náhrobků

fara (č.p. 20 - nemovitá kulturní památka)

Výstavná barokní budova pod kostelem, na severovýchodní straně návsi. Postavena Clam-Gallasy roku 1777.

fara

lipové stromořadí od kostela k faře

kovový kříž na mohutném zděném podstavci proti faře – vybudován roku 1868 hrabětem Filipem Boos-Waldeckem (na místě, kde se o dvacet let dříve modlili dívky, údajně na pokyn zjevivší se jim Panny Marie za vysvobození zakleté duše zde pohřbeného člověka) 

zámek (č.p. 61)

Na návrší Vinice nad severovýchodním okrajem vsi, obklopen zámeckým parkem. Barokní lovecký zámeček zde postaven hrabětem Oktaviánem Ladislavem z Valdštejna roku 1698. 1837 byl velmi zchátralý objekt zbořen, o tři roky později byla na jeho místě vystavěna západní část nynější budovy. Roku 1863 byl zámek rozšířen o dvě příčná třípatrová křídla, takže nabyl podoby písmene H, západní křídlo však bylo roku 1938 kvůli narušené statice zbořen. Po 2. světové válce byl objekt opuštěn a chátral. 2006 zde po nákladné rekonstrukci otevřen luxusní hotel (www.chateaumcely.com). Zámek ani přilehlý park nejsou veřejnosti přístupné (částečně vidět od vstupní brány).

zámek před zbořením západního křídla – pohled od jihu (www.mcely.cz)

zámek od severovýchodu

průčelí zámku (stádečko vyřezávaných ovcí v popředí je dílem sochaře Michala Járy)

 

Park kolem zámku byl založen údajně roku 1840, mnohé stromy (zejména duby) jsou však starší. Věk dubu letního na druhém snímku, který byl prohlášen památným stromem, je odhadován na 200 let.

okolí

krásná hrušeň při silnici na Studce, v trati nazývané na starých mapách Čtvrtě (dnes se toto jméno přeneslo na les, který je na fotografii v pozadí)

Zajímavosti:

Ø        Název vznikl pravděpodobně od slovesa „mčieti″ (= nadříti se) jako vzpomínka na těžký život prvních osídlenců.

Ø        Roku 1849 se zde údajně opakovaně zjevovala třem dívkám - devítileté Kateřině Halšové, jedenáctileté Františce Fričové a třináctileté Františce Plaché - Panna Maria (později i andělé, Ježíšek a další vidění). Zázrak nebyl církví nikdy uznán, světskými úřady byly veškeré jeho projevy posléze stíhány. Poutě, které se zde od konce 19. stol. pod vlivem událostí konají, jsou církví tolerovány.

Ø        Jako dítě zde žil básník Josef Svatopluk Machar – zdejší pobyt se odráží v jeho tvorbě.

Ø        Koncem 19. stol. zde dva zemědělské dvory, cihelna, mlýn, sušárna švestek s povidlárnou a pila.

Ø        Ve 20. letech 20. stol. byly Mcely napojeny na úzkorozchodnou tzv. Vlkavskou dráhu (rozchod 760 mm), sloužící ke svážení cukrové řepy do vlkavského cukrovaru. Nádraží bývalo na jižním okraji obce.

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2 - K/O (Praha 1978)

-     Karel Hieke: České zámecké parky a jejich dřeviny (Praha 1984)

-     Karel Kuča: České, Moravské a Slezské zvonice (Praha 1995)

-     Václav Vokolek, Jiří Kuchař: Esoterické Čechy, Morava a Slezsko 9 - Střední Čechy VIII (Praha 2008)

Web:

-     oficiální stránky obce - http://www.okresnymburk.cz/mcely/index.php?zobraz=intro (mimo jiné zde nejpodrobnější popis Mcelských zjevení)

-     neoficiální stránky obce – http://www.mcely.cz

-     Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Mcely

-     virtuální průvodce - http://www.virtualtravel.cz/loucen.html

-     hrady.cz, zámek – http://www.hrady.cz/index.php?OID=3358

-     hrady.cz, kostel - http://www.hrady.cz/index.php?OID=3905

-     Český rozhlas, zámecký park - http://www.rozhlas.cz/priroda/parkyzahrady/_zprava/611901

-     Dobrovolný svazek obcí Svatojiřský les - http://www.svatojirskyles.cz/dso/index.php?nid=6199&lid=CZ&oid=971504

-     Veřejná správa, znak Mcel - http://www.mvcr.cz/clanek/mcely-stredocesky-kraj.aspx

-     Atlas Česka - http://www.mesta.atlasceska.cz/mcely/

Okolí: Seletice / Rožďalovice / Studce / Čtvrtě

Střední Polabí / rejstříky

září 2010