ROŽĎALOVICE

k.ú. Rožďalovice (Středolabská tabule / Nymbursko)

Město na pravém břehu Mrliny (198 m n.m.). Kostel a zámek, stojící na výrazném návrší nad říčkou, tvoří výraznou krajinnou dominantu širokého okolí. Náměstí jižněji pod ostrohem. Na severovýchodě na město bezprostředně navazuje osada Podolí, na jihu na druhém břehu Mrliny Zámostí. Nejzápadnější části kolem dnešní ulice Boleslavské, vzniklé ve 2. pol. 18. stol., se říkalo Cihelna. Dobře zachovalé venkovské městečko bez výraznějších rušivých vlivů – hodnotný urbanistický celek.

Rožďalovice jsou prvně zmiňovány roku 1223. Roku 1340 povýšeny na město. Ve 14. a 15. stol. rozděleny majetkově na minimálně dvě části, snad odpovídající dvěma samostatným urbanistickým jednotkám (jedna v místech tržiště – dnešního náměstí, druhá jižně pod zámkem při úpatí ostrožny; nelze vyloučit, že v té době zde existovalo i více tvrzí). Od poč. 16. stol. až do konfiskace 1622 v majetku Křineckých z Ronova, poté do roku 1760 v držení Valdštejnů, do roku 1793 Clam-Gallasoů a v letech 1819-1930 Lobkoviců. Největší rozkvět město zažilo v 18. stol.

znak města ve dvou různých verzích (nějak se mi dosud nepovedlo zjistit, která je správná – ta první sice odpovídá znaku na radnici, ta druhá ovšem visí na oficiálních webových stránkách města)

Rožďalovice roku 1825 (budova s mansardovou střechou pod zámkem je dnes již zaniklý pivovar)

  

Rožďalovice dnes (září 2010) – první foto z mostu k nádraží (od jihu), druhé z cesty k Bučickému mlýnu (od východu)

Náměstí

Trojúhelníkový prostor v jižní části města je historickým tržištěm. Severovýchodní stranu uzavírá bývalá radnice. V parkově upraveném jihozápadním rohu mariánský sloup z roku 1718, pravděpodobně dílo Johanna Brokofa nebo jeho syna Michala Jana, postavený jako poděkování za konec morové epidemie v letech 1713-14.

severovýchodní strana náměstí s radnicí

 

Bývalá radnice (č.p. 93), původně empírová z roku 1827, v dnešní podobě z let 1905-06. Nad vchodem erb města a pamětní deska nejslavnějšího rožďalovického rodáka Jiřího Melantricha z Aventina

Sluneční hodiny s městským erbem na sousedním domě č.p. 265. Letopočet 1340 připomíná povýšení Rožďalovic na město.

č.p. 95

budova bývalé občanské záložny č.p. 257

 

Mariánský sloup, toho času (září 2010) však bez sochy Imaculaty, která je zrovna v péči restaurátorů. Nemovitá kulturní památka.

Alianční erb Václava Josefa z Valdštejna na soklu Mariánského sloupu. Stejný lze potkat ve městě i na řadě dalších míst (kostel, sochy před zámkem).

pamětní deska v jihovýchodní části náměstí (M. Styblík však nezahynul v boji nad Biskajským zálivem, ale stal se nezvěstným při cvičném letu nad Bahamy; datum souhlasí)

Husova ulice

Hlavní městská třída, spojující Náměstí s kostelem a aglomerací kolem zámku, s několika ukázkami původní městská zástavby. Na severní straně uzavírá ulici budova bývalé školy č.p 146 z pol. 19. stol., v níž dnes umístěny knihovna (sloužící ve všední dny i jako turistické informační centrum) a Pamětní síň rodáků a přátel Rožďalovic.

č.p. 30 (dnes galerie Melantrich) – nemovitá kulturní památka

č.p. 20

 

Severní konec ulice se starou školou. Před ní socha Mistra Jana Husa z roku 1923 od Františka Bílka z Vojic.

v sousedním parku pomník padlým v 1. a 2. sv. válce

knihařská dílna Jendy Rajmana (č.p. 26)

Rajmanova umělecká knihařská dílna byla založena v roce 1925. Dílna zůstala jako součást komunálních služeb funkční i v době komunismu. Po roce 2002 byla zrekonstruována do podoby z let 1930-1940. Dnes nazývána Muzeem knihařství, nejde však o muzeum v pravém slova smyslu, ale o funkční historickou knihařskou dílnu s unikátní sbírkou (taktéž stále používaných) knihařských nástrojů a s malou expozicí nejkrásnějších ručních vazeb Jendy Rajmana a dalších rodinných památek v malé sousední místnůstce. Najdete ji v Tyršově ulici, provází zde Rajmanovi potomci. K dílně patří i sousední dům s mansardovou střechou č.p. 24 na rohu Tyršovy a Husovy ulice, toho času nevyužívaný, kde je plánováno mimo jiné rozšíření expozice, zřízení prodejny knih či infocentra. (http://www.rajman.cz) 

knihařská dílna č.p. 26

pamětní deska na nároží č.p. 24

kostel sv. Havla (nemovitá kulturní památka)

Na místě gotického kostela sv. Petra a Pavla na nejjižnějším konci zámecké ostrožny nechal dnešní barokní dvouvěžový chrám postavit v letech 1725-34 hrabě Václav Josef z Valdštejna. Kostel není orientovaný, aby se otáčel průčelím k městu. Prostor kolem kostela sloužil jako hřbitov, dnes mimo dobu mší uzavřen.

 

valdštejnský alianční erb nad vchodem

zámek (č.p. 1 – nemovitá kulturní památka)

Tříkřídlý dvoupatrový vrcholně barokní zámek na návrší v severní části města, v sousedství kostela. Jižní křídlo je původní renesanční tvrzí, postavenou zde (pravděpodobně na místě starší) v 16. stol. křineckými z Ronova. Do dnešní podoby rozšířen a přestavěn ve 2. desetiletí 18. stol. Dnes slouží jako domov důchodců, nepřístupný.

Severně navazuje na zámek areál hospodářského dvora s pěknou sýpkou z 18. stol., na svazích východně pod zámkem park (nepřístupný). V prostoru před zámkem sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava – obě od Michala Jana Brokofa z roku 1717.

Zámek od západu. Křídlo vpravo je původní renesanční tvrzí.

zámek od východu, z údolí Mrliny

 

sv. Václav (nemovitá kulturní památka)

 

sv. Jan Nepomucký (nemovitá kulturní památka)

 

Dva jírovce u sochy sv. Václava byly roku 1997 vyhlášeny jako památné stromy (jejich věk je odhadován na 280 let). Pěkných jírovců je zde však víc – tvoří stromořadí ke kostelu i podél silnice do „dolního města″.

fara (č.p. 12 – nemovitá kulturní památka)

Patrové barokní stavení severozápadně od zámku, v dnešní podobě z roku 1760. Ve 20. stol. v ní krátkou dobu fungovalo místní muzeum.

 

mlýn (č.p. 130)

Vodní mlýn poháněný pravobřežním náhonem říčky Mrliny stával na východním okraji městečka. Objekty mlýna jsou dosud částečně zachovány, kromě zbytku nápisu na fasádě však původní funkci budov již nic nepřipomíná.

 

areál mlýna v 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz)

 

stav v září 2010 – podle neúplného nápisu je zjevné, že levá část budovy byla v minulosti ubourána, po náhonu, který tekl kdysi před budovou, není ani stopy (údajně by měl být zatrubněn)

levobřežní část města

Rožďalovické nádraží na trati z Nymburka do Kopidlna bylo postaveno poměrně daleko od města. Při cestě z náměstí k nádraží byl později založen velký cukrovar (měl vlastní železniční vlečku), nedaleko nádraží pila.

cukrovar (založen po roce 1880)

 

Boží muka při cestě k nádraží, v místech zvaných U svatého Vojtěcha. Na mapě z 2. pol. 18. stol. byla v těchto místech značena Kalvárie.

 

nádržní budova (částečně zasahuje i na sousední k.ú. Zámostí u Rožďalovic)

sýpka při severním zhlaví nádraží

okolí

památný dub při cestě k Bučickému mlýnu, na okraji lesa Židák (obvod 383 cm, výška 30 m stáří, stáří 270 let)

Zajímavosti:

Ø        Město bývalo opevněno palisádou se dvěma branami - Pražskou a Bydžovskou - které zanikly ve 30. letech 19. stol.

Ø        Pověst mluví o stříbrném zvonu z kostelní věže, který se snažili místní obyvatelé před husity ukrýt v lese, avšak propadli se s ním v Jalovině do močálu. Zvon již nikdy nebyl nalezen.

Literatura:

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 6. díl (Praha 2004)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 3. - P/Š (Praha 1980)

-     kol.: Encyklopedie českých tvrzí II - K-R (Praha 2000)

-     Václav Vokolek, Jiří Kuchař: Esoterické Čechy, Morava a Slezsko 9 - Střední Čechy VIII (Praha 2008)

Web:

-     oficiální stránky města – http://www.rozdalovice.cz

-     neoficiální stránky města - http://rozdalovice.wz.cz

-     Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Rožďalovice

-     Národní muzeum, Památník Jiřího Melantricha z Aventina - http://www.nm.cz/expozice-detail.php?f_id=96

-     Polabské muzeum, galerie Melantrich – http://www.polabskemuzeum.cz/?L=1&ID=10

-     Polabské muzeum, Pamětní síně rodáků a přátel Rožďalovic - http://www.polabskemuzeum.cz/?ID=122

-     Hrady.cz, zámek - http://www.hrady.cz/index.php?OID=3800

-     Hrady.cz, kostel - http://www.hrady.cz/index.php?OID=3894

-     virtuální průvodce - http://www.virtualtravel.cz/rozdalovice.html

-     Atlas Česka - http://www.mesta.atlasceska.cz/rozdalovice/

Okolí: Stará Hasina / Podolí / Bučice / Mcely / Seletice / Tuchom

Střední Polabí / rejstříky

září 2010