SNĚŽNÁ (Schnauhübel)

k.ú. Vlčí Hora (Šluknovská pahorkatina / Rumbursko)

Rozptýlená ves s poutním kostelem na náhorní plošině (490 m n.m.) nad levou stranou Dlouhého Dolu, složená z několika samostatných částí. Původní jádro vsi leží v severovýchodním sousedství kostela, při pramenné kotlině potoka, stékající do jižní části Dlouhého Dolu. Další skupina chalup se nalézá níže v tomto údolí a stavebně přímo souvisí s Dlouhým Dolem. Třetí samostatná skupina leží cca kilometr jihovýchodně od kostela při pramenné pánvi Hradního potoka. Roztýlená zástavba se pak nalézá na samém severním okraji osady při tzv. Černé cestě, sestupující do severní části Dlouhého Dolu…

Ve vsi řada vesměs přízemních roubených ukázek lidové architektury. Nejcennější a nejmalebnější je celek navazující bezprostředně na jižní část Dlouhého Dolu (součást památkové zóny Dlouhý Důl), řada zajímavých chalup je však i na plošině východně od kostela či při Černé cestě.  Jediný patrový roubeným domem je č.p. 5 na severním okraji jihovýchodní části zástavby.

Jméno doloženo poprvé 1571, tehdy zde však pouze seník a myslivna. Ves založena pravděpodobně až ve 2. polovině 17. století při tzv. dominikální kolonizaci. Součást panství Haňšpach (Lipová).  Řada domů vznikla v souvislosti s rozvojem podomácké textilní výroby (přadláctví, tkalcovství a bělení) v 19. stol.

    

poutní kostel Panny Marie Sněžné (nemovitá kulturní památka)

Jednolodní bezvěžový neorientovaný barokní kostel s polokruhově ukončeným presbytářem stojí na západním okraji vsi, na samé hraně srázu nad Dlouhým Dolem. V interiéru, vybaveném vesměs v 19. stol., zaujme především kazatelna s polychromovanými reliéfy svatých a dřevěné kruchta, vybíhající nezvykle též po stranách lodi (nahlédnout bývá možné otevřenými bočními dveřmi). Na vnější straně kostela nádherný kamenný náhrobník manželů Liebschových s reliéfem Sv. Trojice a manželů klečících u kříže. Před kostelem kamenná socha sv. Jana Nepomuckého, údajně z 1. pol. 18. stol. (často tradovaná informace, že pochází ze zrušeného mostu na náměstí v Krásné Lípě, je mylná – zde již prokazatelně stála roku 1859, zatímco “krásnolipská” byla na svém místě až do roku 1874). Ke kostelu přiléhá hřbitov, areál doplňuje bývalá fara (č.p. 55) a škola.

Kostel nechali postavit v letech 1732-1734 manželé Johann Christof a Anna Marie Liebschovi jako poděkování za přízeň osudu, který jim umožnil vypracovat se z chudého obchodníka s přízí až na zámožného majitele několika bělidel (nutno podotknout, že více než přízeň osudu za to mohla šikovnost paní Liebschové, které dovedla vybělit tak bělostnou přízi, že ji v kraji nebylo rovno). Podnětem k postevní kaple na místě prastarého dřevěného kříže, ke kterému se manželé za své budoucí štěstí prý chodili modlit, byl dle legendy sen, ve ktreých se oboum z nich současně zjevila Panna Marie a o postavení kostela zde požádala. Již rok předtím však nechali manželé postavit v místech dnešní márnice prostou dřevěnou zvonici se zvonem, který pro ten účel nechali speciálně odlít od pražského zvonaře Zachariase Dittricha centový zvon, ještě předtím obnovili onen dřevěný kříž a intenzivně podporovali kostel v Brtníkách, takže spíše než náhlé vnuknutí byla stavba a následné bohaté zajištění kostela v “jejich” Sněžné logickým vyústěním jejich životní filozofie. Kromě kostela založili manželé Liebscherovi na Sněžné i školu a chudobinec. Po smrti (1745, resp. 1749) byli manželé Liebschovi pohřbeni v kryptě pod kaplí.

Stavitelem kostela byl  Zacharias Hoffmann z Lipové. Roku 1738 udělil papež Klement XII. kapli o svátku Panny Marie Sněžné odpustky, čímž položil tradici zdejších poutí. V letech 1945-47 byla kaple rozšířena – z původní soukromé kaple se stal dnešní presbytář. Roku 1749 dodal vlčihorský hodinář dnes již neexistující “střešní” hodiny. 1850 se stala Sněžná samostatnou farností. V 80. letech 19. stol. usiloval místní farář Anton Tscherney o novogotickou přestavbu kostela a přístavbu vysoké zvonice – k tomuto naštěstí nikdy nedošlo.

        

hřbitov

Nevelký hřbitůvek s řadou dochovaných německých náhrobků (nejpozoruhodnější dřevěný náhrobek v podobě malých božích muk; z bývalých, dnes již vesměs zaniklých hrobek při ohradní zdi dochovány zajímavé mříže) v severozápadním sousedství kostela. Litinový hřbitovní kříž na pískovcovém soklu z roku 1878 (na místě staršího dřevěného). Chátrající márnice s kostlivcem na vrcholu věže na místě starší zvonice (viz výše). Při hřbitovní zdi zbytky pomníku padlým v 1. sv. válce ze Zahrad.

             

bývalá škola (č.p. 22)

Zděná patrová budova v sousedství kostela. Původně roubená, založena manžely Liebschovými v roce 1736.

 

kaple Nejsvětější Trojice

Drobná barokní kaplička na křižovatce cest severovýchodně od jádra vsi. V kapli kamenný reliéf Nejsvětější Trojice. U kaple mohutná lípa, stará cca 250 let (památný strom).

Kaple postavena Johannem Georgem Klingerem, údajně jako poděkování za návrat syna z války. Jako rok stavby se uvádí 1709, čímž by byla nejstarší stavbou celé osady. Kaple bývala zastávkou procesí, a také místem, kde se vítali vzácní hosté.

  

Fritscheho arboretum

Parkově upravená soukromá zahrada V. Fritscheho s řadou pozoruhodných dřevin a jejich kultivarů (zejména jehličnany, rododendrony a azalky) a s alpinem. Součástí parku též prameniště potoka s několika rybníčky. Zahrada volně přístupná (směrovky).

 

kříže

Dva křížky v jižní části vsi – jeden při  křižovatce cest do Krásného Buku a Dlouhého Dolu (Grohmannův kříž z roku 1760, kompletně opravený v nedávné době), druhý, zjevně mnohem mladší, pod velmi bizardním jasanem nedaleko Fritscheho arboreta.

   

Zajímavosti:

Ø        Byť se zdá původ jména Sněžná jednoznačný (údajně jde o jedno z nejchladnějších míst v kraji), tak jednoduché to není. Původně totiž bylo jméno osady údajně odvozováno od nářečního výrazu schnauen, tedy těžce dýchat, supět (snad pro obtížnou přístupnost místa - kopec, kde se člověk zadýchá), a až později začalo být ztotožňováno s podstatným jménem Schnee - sníh (tedy Sněžný kopec). Otázkou je, jak toto souvisí se zasvěcením kostela Panně Marii Sněžné – zda k němu inspirovalo jméno osady, či naopak zda zasvěcení kostela nebylo právě příčinou změny jména.

Ø        Hlavní pouť na Sněžné se koná 5. srpna.

Ø        V kostele a na přilehlém hřbitově natáčeny některé scény filmu Předčítač (2008, režie Stephen Daldry).

Literatura:

-     Jan Pešta: Encyklopedie českých vesnic IV – Ústecký kraj (Praha 2009)

-     Natalie Belisová: Putování po duchovním panství Krásnolipska (Krásná Lípa 2005)

-     Jaroslav Melichar a kol.: Vlastivěda Šluknovského výběžku pro školy a veřejnost (Šluknov 2008)

-     Zdeněk Boháč: Poutní místa v Čechách (Praha 1995)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 3. - P/Š (Praha 1980)

Web:

-     Lužické hory

-     Poutní místa Šluknovska

-     Turistické regiony ČR  

Okolí: Vlčí Hora / Zahrady / Krásný Buk / Schönbuch / Dlouhý Důl

Nejsevernější Čechy / rejstříky

červenec 2009