PORTOFINO

Ligurie - Città metropolitana Genova – obec Portofino

Město v jihovýchodní části stejnojmenného poloostrova, na západním okraji zálivu Tigullio. Jeho srdcem je zátoka s přístavem, otevřená k severovýchodu. Jádro města je rozloženo na západním břehu zátoky a v údolí, které zde do ní od západu ústí. Zde i dva z Portofinských kostelů: Oratorio di Nostra Signora Assunta a San Martino. Náměstí Piazza Martiri dell'Olivetta je svojí východní stranou otevřeno přímo do přístavu. Na jihu ohraničuje zátoku úzký vysoký hřeben, oddělující jí od jižního pobřeží poloostrova; na něm další kostel - San Giorgio. Toto „městské“ jádro je obklopeno zahradami s vilami, stoupajícími do často strmých svahů nad městem. Východně nad přístavem pevnost Brown, obklopená rozsáhlým parkem. K jihovýchodu vybíhá úzký skalnatý mys Punta del Capo, z větší části taktéž pokrytý zahradami s vilkami; na jeho konci maják.

Nejstarší zmínka o Portofinu, tehdy pod názvem Portus Delphini (tedy přístav delfínů) pochází z 1. století. Zmiňuje ho ve svých spisech římský válečník a filozof Gaius Plinius starší. Další zmínka – již pod zkráceným jménem Portofino - pochází až z roku 986, kdy ho císařovna Adelaida Burgundská darovala nedalekému klášteru San Fruttuoso. Roku 1171 se ves dostává pod správu svobodného města Rapallo a roku 1229 se i s ním stává součástí Janovské republiky. Roku 1409 je obec prodána Florenstké republice, ale ještě před koncem 15. stol. se vrací Janovu a je v držení různých janovských patriciů. Roku 1815 se na základě rozhodnutí Vídeňského kongresu celá Janovská republika stává součástí Sardinského království, předchůdce sjednocené Itálie. Ve 2. pol. 19. stol. se Portofino stává oblíbeným místem britské aristokracie. V průběhu 19. stol. získává Portofino v podstatě dnešní podobu. Teprve roku 1959 vybudována pobřežní silnice z Rapalla, respektive ze Santa Margherity; do té doby bylo městečko po souši velmi obtížně přístupné. V současné době patří k nejluxusnějším turistickým střediskům Ligurské riviéry, přesto si stále zachovává historický ráz.

Součást regionálního přírodního parku Portofino a chráněné mořské oblasti Portofino.

znak města

pohled na zátoku s přístavem a jádrem městečka od jihovýchodu

 

zástavba městského jádra

jedna z užších uliček Portofina

 

přístav

maják na východní straně vjezdu do přístavu, na úpatí vrchu s hradem Castello Brown, označovaný jako Faro Punta del Coppo; vysílá pravidelné červené záblesky s periodou 3 sekundy a dosahem 7 námořních mil

pohled od jihu na skalní hřbítek, oddělující volné moře od přístavu, s vilou Castello San Giorgio a kostelem San Giorgio; vpravo v pozadí hrad Castello Brown

vila zvaná Castello San Giorgio na skalnatém hřbetu nad přístavem v sousedství kostela sv. Jiří

 

ve slepencích vytesaná cesta od přístavu k hradu

 

výklenková kaplička při cestě k hradu

 

vily a zahrady ve východní části města

  

Villa Beatrice (někdy též Castello Odero) – vila z roku 1913 od architekta Gina Coppedé pro italského loďaře a politika Attilia Odera na útesu Punta Caieca severně od přístavu, mimo jádro města

pohled na jihovýchodní výběžek poloostrova s majákem, hradem, přístavem Portofino a vilou Beatrice od severovýchodu

kostel sv. Martina (Chiesa di San Martino)

Hlavní (farní) portofinský chrám stojí ve svahu na okraji zástavby, severozápadně od přístavu. Jde o románskou trojlodní baziliku, presbytářem obrácenou k severozápadu. Na východní straně vysoká zvonice.

Kostel pochází pravděpodobně z 12. století. Nejstarší dokument datovaný do roku 1130, uvádí rozhodnutí papeže Inocence II . převést vlastnictví kostela na mnichy z kláštera San Fruttuoso, z čehož je zjevné, že v té době již stál. Jiné zdroje vak předpokládají, že Inocenc II. pouze potvrdil starší stav a předpokládají, že kostel byl mnichy ze San Fruttuosa založen již krátce poté, co získali Portofino, tedy na konci 10. století.  Roku 1548 byl kostel (znovu?) vysvěcen u příležitosti objevení schránky s relikviemi svatých mučedníků Dorotey, Cassiana a Vincenta. Do dnešní podoby přestavěn koncem 19. stol.

Volně přístupný.

 

celkový pohled na kostel

zvláštní arkýř na jihozápadní straně kostelní lodi

celkový pohled do lodi kostela

  

bohatě zdobený strop kostelní lodi a presbytáře

hlavní oltář

   

boční oltáře

dřevěné barokní sousoší Ukládání Krista s postavami sv. Magdalény, sv. Jana, sv. Josefa Arimatejského a Panny Marii od janovského sochaře Antona Maria Maragliana

varhany

z oblázků vyskládaná mozaiková dlažba, tzv. risseu, před kostelem

kaple Nanebevzetí Panny Marie (Oratorio di Nostra Signora Assunta)

Drobný jednolodní kostel stojí na okraji souvislé zástavby západně od přístavu, v ulici Via Roma. Kostel je neorientovaný, s presbytářem otočeným k jihovýchodu. Nad východním nárožím malá věžička se zvonem. Vstup renesančním portálem, nad nímž luneta z roku 1555 s basreliéfem Madony a členů místního bratrstva. Presbytář zaklenut, avšak loď nemá strop, je otevřena do (moderního) krovu.

Kostel pochází z počátku 14. století. Byl součástí dnes již neexistujícího špitálu, v němž službu potřebným vykonávali členové bratrstva Nanebevzetí. Výrazně přestavěn v 15. stol.

Volně přístupný.

 

zaklenutý presbytář

oltář

západní strana lodi s křížovou cestou a velkou dřevěnou lavicí

detail dřevěné lavice v západní části lodi

 

detail výzdoby při horním okraji stěn lodi

 

v kostelní lodi umístěny tři procesní kříže; dřevěné kříže s bílým a černým Kristem na prvním snímku váží 105 a 115 kg

kostel sv. Jiří (Chiesa di San Giorgio)

V dnešní podobě barokní kostel na úzkém skalním hřebenu nad přístavem. V sakristii údajně shromažďovány votivní dary námořníků - plátna různých velikostí, evokativní vyjádření naivního, ale fascinujícího lidového umění (neviděl jsem).

Kostel založen roku 1154, avšak v polovině 20 stol. zde archeology objevena starobylá kaple čtvercového půdorysu, datovaná ještě před tento rok. Kostel byl v důsledku válečných událostí několikrát zničen a znovu postaven. Naposledy byl zničen v průběhu 2. světové války bombou svrženou bombardérem britského letectva; roku 1950 byl obnoven do barokní podoby z roku 1760.

Kostel volně přístupný. Od kostela výhled na přístav a město, pevnost Castello Brown i jižní pobřeží poloostrova.

umístění kostela na úzkém skalním hřebeni; pohled od jihu, v pozadí Ligurské Apeniny za zálivem Tigullio

   

exteriér kostela

hlavní oltář; pod ním údajně ve skále vytesaná svatyně, v níž uchovávány ostatky svatého Jiří (viz poznámky)

Castello Brown

Hrad stojí na vrcholu ostrohu, vybíhajícího zde z hlavního hřebene k severu a uzavírající tak na východní straně zátoku portofinského přístavu. Má tedy pro ostrahu přístavu i provozu na okolním moři velmi strategickou polohu. Dnes jde o kamennou stavbu, tvořenou sevřeným blokem budov, z nichž nejnápadnější je mohutná okrouhlá věž na jižní straně. Severní polovinu tvoří rozlehlá terasa. Hrad obklopuje rozsáhlý park, sestupující po svazích ostrožny až ke břehu moře.

Archeologické vykopávky dokládají, že na ostrožně stávala obranná římská věž, datovaná do 2. či 3. století. Vznik hradu bývá kladen do 10. století. První výslovná zmínka je však až z roku 1425, kdy hrad, do té doby v držení milánského vévody Filippa Maria Visconti, dobyl bývalý janovský dóže Tomaso Fregoso. Posléze hrad získala Janovská republika. Ta zde počátkem 16. stol. nechala vybudoval fakticky dnešní pevnost, byť později byla ještě několikrát přestavována a rozšiřováni (zejména v letech 1554-1557 dle projektu inženýra Giovanniho Maria Olgiata, dále pak roku 1624 a znovu roku 1728). Hrad, nazývaný v té době Castello di San Giorgio (hrad svatého Jiří; dnes toto jméno používáno pro vilu v sousedství kostela sv. Jiří), byl jednou z klíčových pobřežních pevností Janovské republiky, jak proti častým útokům saracénských pirátů, tak i ve vzájemných bojích různých rodů a státních útvarů dnešní severozápadní Itálie. Naposledy sloužil jako vojenská pevnost v letech 1797 - 1814, kdy byl obsazen Napoleonovými vojsky. Roku 1867 byla pevnost odzbrojena a formálně zrušena. V témže roce ji koupil britský konzul v Janově Sir Montague Yeats-Brown a nechal ji přestavět dle projektu architekta Alfreda d'Andrade na pohodlnou vilu. Po ně má i dnes používané jméno. Britové vlastnili hrad až do roku 1961, kdy jej zakoupilo město.

Objekt je veřejnosti přístupný (vstupné), využíván též ke kulturním, společenským či soukromým akcím. Vstupné a otevírací hodiny se vztahují i na přilehlý park.

 

hrad na ostrožně nad přístavem

  

hrad ze všech stran…

Punta del Capo

Úzký skalnatý mys, vybíhající od města k jihovýchodu, v západní části ještě zastavěný vilami, v nejvýchodnější části přírodní (částečně zalesněný borovicí, částečně jen spoře porostlé slepencové skály). Na konci, který je nejjižnějším a zároveň nejvýchodnějším místem poloostrova Portofino, stojí na skalním útesu maják (Faro di Portofino). Jediná cesta vede po hřebeni mysu k majáku, jinak je území neschůdné a neprůchodné. Maják, tvořený vlastní 12 m vysokou věží a přiléhající patrovou budovou, sloužící dříve k ubytování strážců majáku, není veřejnosti přístupný, při jeho patě se však nachází vyhlídková terasa (piazzetta) s občerstvením. Místo poskytuje pěkný výhled na Ligurské moře, zejména do zálivu Tigullio s Levantskou Riviérou a  Ligurskými Apeninami v pozadí.

Maják byl vybudován roku 1870. Od roku 1986 je plně automatizovaný, bez obsluhy. Maják vytváří každých pět sekund bílý záblesk, viditelný do vzdálenosti 16 námořních mil.

  

pohled na mys od východu, jihovýchodu a jihozápadu

jižní strana mysu při pohledu od kostela sv. Jiří

 

cestou k majáku

  

na konci mysu již nejsou zahrady, ale volná příroda (vítečník sítinovitý, jakési středomořské borovice, pryšec statný)

 

maják na skalnatém konci mysu

   

portofinský maják v detailu

Pamětní deska na piazzettě pod majákem připomíná milánského teologa, pedagoga a zakladatele mezinárodního katolického hnutí Comunione e Liberazione (Společenství a osvobození) Luigi Giussaniho (1922–2005). Vytvořil ji roku 2008 Laronzo Cascio u příležitosti pojmenování piazzetty po Luigi Giussanim, protože právě toto místo hrálo ikonickou roli v počátcích jeho práce s mládeží. Citát v horní části desky v překladu zní: „v každodenním životě existují tři znamení věčnosti: láska, umění a modlitba″.

vyhlídková terasa u majáku

výhled od majáku k severu, přes záliv Tigullio na Levantskou Riviéru a Ligurské Apeniny

nejzazší konec mysu

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Jméno Portus Delphini (Přístav delfínů) je obvykle odvozován od výskytu těchto zvířat v zátoce. Existují však i další dvě teorie. Podle jedné bylo Portofino původně Tyrhénů (Etrusků), kterým Řekové pro jejich schopnosti mistrně se plavit podél pobřeží přezdívali Delfíni. Další pak odvozuje jméno přístavu od tvaru mysu, připomínajícího delfína.

Ø        V kostele San Giorgio jsou údajně uloženy ostatky sv. Jiří, které přivezly portofinští námořníci z křížové výpravy do Svaté země (pokud by s dovezením ostatků souviselo založení kostela, pak by muselo jít o druhou křížovou výpravu). Přestože dle některých zpráv byla dovezena dokonce „větší část těla sv. Jiří″, Portofino se na rozdíl od jiných míst, kde by tělo sv. Jiří údajně mělo být uloženo, poutním místem nikdy nestalo. Traduje se však, že ostatky sv. Jiří byly důvodem, proč bylo Portofino v 19. stol. v takové oblibě u Angličanů, jichž je světec národním patronem.

Ø        Uvádí se, že v době obsazení napoleonovými vojsky byl přístav přejmenován na Porto Napoleone. Totéž se ovšem píše i o Santa Margheritě. Je možné, že šlo o společné označení celé aglomerace na západním pobřeží zálivu Tigullio.

Ø        7. prosince 1941 zemřel přímo na nábřeží, kde obvykle maloval, malíř Guseppe Amisani.

Ø        Železniční stanice na trati Janov-Pisa v Santa Mergheritě, od Portofina vzdálená 5,5 km po silnici a 4 km vzdušnou čarou, se oficiálně jmenuje Santa Margherita-Portofino.

Web:

oficiální stránky obce – https://www.comune.portofino.genova.it

wikipedie - https://it.wikipedia.org/wiki/Portofino

wikipedie, maják - https://it.wikipedia.org/wiki/Faro_di_Portofino

oficiální stránky hradu - https://www.castellobrown.com

turistický server Portofina - https://portofinotourism.com/

oficiální stránky přístavu - https://www.marinadiportofino.com

vzácní hosté v Portofinuhttps://portofino.it

stránky Janova - https://fuorigenova.cittametropolitana.genova.it/content/portofino 

staré fotografie Camogli a okolí; kostel sv. Jiří - http://www.agenziabozzo.it/camogli_ieri/CAMOGLI_ANTICA_web/Camogli_Foto_Antiche_2508_Portofino_Chiesa_San_Giorgio_vecchia_abside_1910.htm

společnost Mysa, Faro Punta del Coppo - http://yoursailor.com/fari-e-fanali/e-1248-portofino-punta-del-coppo/

iCesty - https://www.icesty.cz/portofino/

Ke stažení v jpg: plán přístavu

 

další místa v okolí (mapa) / Itálie / rejstříky

květen 2022