ORAVSKÝ HRAD / ÁRVA

Kraj Žilinský, okres Dolný Kubín

Jeden z nejlépe dochovaných hradů na Slovensku, národní kulturní památka. Postavený je na 112 m vysokém úzkém vápencovém bradle nad pravým břehem Oravy (523 m n. m.). Rozlehlý komplex tvoří tři výškové úrovně – Horní, Střední a Dolní hrad. Románský Horní hrad, tzv. Citadela, je typickým skalním hradem, kam býval přístup pouze po lanech či žebřících – dnes tam vytesáno ve skále schodiště. Gotický Střední hrad tvoří obytná věž (se zachovanými nástěnnými malbami z 15. a 16. stol.), jihozápadní Korvínův palác a severovýchodní palác Jána z Dubovca. Centrem Dolního hradu je rozlehlé Hlavní nádvoří, lemované vesměs renesančními budovami. Na jeho západní straně nalezneme Turzovský palác a také hradní kapli sv. Michala s hodnotným barokním zařízením z roku 1752. Přístupový koridor je chráněný třemi branami a jižní dělostřeleckou terasou, pod kterou podchází tunelem.

Skalisko nad důležitou stezkou údolím Oravy z Uherských nížin k Baltu bylo opevněno již v době halštatské a poté osídleno lidem púchovské kultury (hradisko se rozkládalo v prostoru dnešního Hlavního nádvoří), zachyceny byly též stopy velkomoravského osídlení s hrádkem z 9. stol. Nejstarší část dnešního hradu (Citadela) pochází z pol. 13. stol. Někdy v následujícím století bylo vybudováno v prostoru Středního hradu opevnění s hranolovou věží. Od roku 1370 byl župním hradem. Koncem 15. stol. byl Matyášem Korvínem postaven obytný palác Středního hradu, k obytným účelům upravena přiléhající hranolová věž staršího opevnění a vystavěno opevnění v prostoru Dolního hradu. Za Jana z Dubovca v 1. pol. 16. stol. upravena Citadela (přistavěna jihozápadní půlválcová bašta), okrouhlými dělovými baštami opevněna i nároží Středního hradu, k hranolové věži přistavěn druhý palác a zesíleno i opevnění na přístupu do hradu (druhá brána, další dělová bašta). Další výrazná stavební činnost probíhala za Turzovců od 2. pol. 16. stol. až do poč. 17. stol., kdy byl přestavěn Horní hrad (již sešlé dřevěné konstrukce nahrazeny kamennými a vybudována cisterna), vybudována studna na Středním hradě a fakticky celý Dolní hrad (Turzovský palác, kaple, vstupní křídlo místo starší brány). Přístupová cesta byla překlenuta a nad ní byla vybudována dělostřelecká terasa s kasematy. Následnou stavbou dnešní 1. brány a ohrazením přístupového koridoru boční hradbou se roku 1611 stavební vývoj hradu uzavřel. (Pro úplnost nutno podotknout, že na stáří některých objektů existují různé názory a tak se lze setkat i s plánky a modely, kde některé „mladší“ části hradu již jsou, zatímco „starší“ části chybí. Toto platí zejména pro jednotlivé části fortifikace.) Během Rákocziho povstání poč. 18. stol. byl hrad silně poškozen, opraven jen v nejnutnější míře. Roku 1800 hrad vyhořel, opravy probíhaly velmi pozvolna po celé 19. stol. a nevyhnuly se určitým úpravám v romantickém duchu (zejména Střední hrad). Kompletní rekonstrukce proběhla až v letech 1953 – 68. Dnes sídlem Oravského muzea. Ve Středním hradě přírodovědná a etnografická expozice, část interiérů Středního hradu (palác Jána z Dubovca) a Turzova paláce interiérově vybavena, na Horním hradu výstavní prostory a malá expozice o stavebním vývoji hradu (plány, modely). Kaple sv. Michala je přístupná za samostatné vstupné (navíc nad vstupné do celého areálu).

Oravské hradné bralo (Oravské hradní bradlo), na němž hrad stojí, je významným geomorfologickým útvarem i hodnotnou lokalitou vápnomilné vegetace, především lišejníků. Proto je chráněno jako národní přírodní památka.

areál hradu od východu

hrad od jihozápadu, z Oravského Podzámku

hrad od severu

 

pohled na hrad od severovýchodu

plán hradu (1 – První brána, 2 – Druhá brána, 3 – terasa s kasematy, 4 – Třetí brána, 5 – dělostřelecká bašta Dolního hradu, 6 – Hlavní nádvoří, 7 – kaple sv. Michala, 8 – Turzovský palác, 9 – dělostřelecké bašty Středního hradu, 10 – Korvínův palác, 11 – hranolová obytná věž, 12 – palác Jána z Dubovca, 13 – nádvoří Středního hradu se studnou, 14 – Citadela; ke stažení v lepším rozlišení)

 

sousoší sv. Jana Nepomuckého při cestě k hradu

pomník před vstupem do hradu, připomínající, že roku 1868 zde bylo založeno Muzeum Oravského komposesorátu jako jedno z nejstarších muzeí na Slovensku

 

První brána

 

koridor mezi První a Druhou branou

 

Druhá brána

erb na Druhé bráně

 

dělostřelecká terasa a dělostřelecká bašta Dolního hradu

přístupová chodba pod dělostřeleckou terasou

 

Třetí brána

Hlavní nádvoří s pohledem na Střední hrad

 

hradní kaple sv. Michala

pranýř na Hlavním nádvoří

 

Turzovský palác s erbovní deskou nad vchodem

Střední hrad s dominantní obytnou věží

východní dělostřelecká bašta Středního hradu

interiér západní dělostřelecké bašty Středního hradu s expozicí středověké obrany

arkýř jižního křídla Středního hradu

 

interiér Korvínova paláce

 

židle se znaky všech (!) majitelů hradu

hradní studna na Středním hradu, původně hluboká 90 metrů

erb na paláci Jana z Dubovca

 

expozice přírody Oravy

  

interiérové expozice v obytné věži (?)

 

zbytky nástěnných maleb v obytné věži

krb v obytné věži

   

Horní hrad

  

dnešní přístup do Citadely

 

interiér Citadely

průhled románským portálem do mladší dělostřelecké bašty

 

cisterna v Citadele

  

modely vývoje hradu (v některých detailech – zejména co se vstupních bran týče – neodpovídají stavebnímu vývoji popisovanému výše; která verze je správná netuším)

Web:

http://www.oravamuzeum.sk

http://www.pamiatky.net/?q=node/3&mon=503237

http://sk.wikipedia.org/wiki/Oravský_hrad  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Oravské_hradné_bralo

http://www.sazp.sk/slovak/periodika/chus/36/6.html

http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/264

http://www.mineraly.sk/files/lok/100-200/151_oravsky_podzamok.htm

http://www.historickarevue.com/?id=archiv_2009_05_2

http://www.hrady.sk/?castle=132

http://www.slovenskehrady.sk/?show=object&which=OravskyHrad 

Ke stažení v jpg: plánek Oravského hradu (legenda viz výše)

Okolí:

Oravský Podzámok, Bobkovo, zámky Mokraď a Horná Lehota.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2010