ČABRAĎ / CSÁBRÁG

Slovensko – Banskobystrický samosprávný kraj, okres Krupina

Téměř zaniklá osada v údolí Litavy jihovýchodně pod stejnojmenným hradem. Dnes dva rekonstruované objekty, využívané zřejmě k rekreačním účelům (ten větší, proti kapli, je údajně bývalá škola). Několik dalších objektů ve zříceninách, zarostlých vegetací. Na úpatí svahu hradního vrchu zpustlá kaple sv. Štěpána, opodál bývalý hřbitov s několika málo dochovanými hroby.

Osada vznikla jako zemědělské podhradí stejnojmenného hradu. S touto vsí je snad možné ztotožnit zmínko o dvoru, dvou obydlených a jedné opuštěné usedlosti pod hradem, uvedenou v soupisu hradního majetku z roku 1476. V 80. letech 18. stol. se pod hradem uvádí „několik dřevěných domů“ a rozvinutý chov dobytka. Roku 1813 zde byla na majitelem panství Štefanem Kohárym postavena kaple sv. Štěpána Krále. Po pol. 20. stol. byla osada postupně opuštěna (poslední obyvatelé odešli v pol. 60. let) a zpustla.

pozůstatky vsi Čabraď, v pozadí stejnojmenný hrad

zhruba tentýž pohled počátkem 20. stol. (z wikipedie)

 

pohled na ves z hradu v letech 1957 a 1982 (www.dady.nfo.sk)

  

klasicistní kaple sv. Štěpána Krále z roku 1813

  

hrob Jánose Baittroka z roku 1874 v sousedství kaple

   

jakási sklípek ve svahu vedle kostela

 

zříceniny další zástavby

     

pozůstatky hřbitova

most přes Litavu

přírodní rezervace

Přírodní rezervace Čabraď zahrnuje cca 4 km údolí Litavy pod stejnojmenným hradem (zvaného též, zejména trampy, Hadie údolie) včetně bývalé osady a přilehlé svahy s fragmenty stepních a lesostepnách porostů (z nejlépe zachovaných na Slovensku), bukových, habrových a dřínových doubrav s hojným výskytem dubu ceru či lipojavorových suťových lesů. Údolí zahloubeno v andezitech a tufech. V nivě řeky mezofilní louky. Jedna z nejvýznamnějších lokalit plazů na Slovensku (uváděno odtud 8 druhů, mimo jiné užovka stromová či ještěrka zelená), též výskyt vzácné teplomilné entomofauny či obojživelníků (9 druhů).

Rezervace o výměře 141,2 ha vznikala roku 1984 (tehdy v kategorii chráněné naleziště) rozšířčním původního chráněného naleziště Čabradský hradný vrch (0,6 ha + 16 ha ochranného pásma) z roku 1967.

Součást evropsky významné loklaity „Rieka Litava″.

 

výhled z hradu do údolí Litavy

mezifilní louky v údoí

řeka Litava pod hradem

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V osadě končí naučná stezka Uňatín – Čabraď.

plánek naučné stezky

Web:

http://www.dady.nfo.sk/tramping/h_foto/hp_foto.htm

http://www.ohrozenekostoly.sk/db/databazaČabradský-vrbovok-kaplnka-sv-Štefana-kráľa

http://www.pamiatky.net/hrady-a-zamky/cabrad-hrad?det=2

http://www.dady.nfo.sk/tramping/ochrana.htm

http://www.rondel.sk/priroda/ 

Literatura:

Adalbert Mezei: Kam sa plazí Hadie údolie, Chránené územia Slovenska 58/2003 – viz též http://www.dady.nfo.sk/tramping/ochrana_clanok.htm

Peter Urban, Anton Krištín, Adalbert Mezei: Zo Stretnutia prírodovedcov na Čabradi, Chránené územia Slovenska 61 (2004) – viz též http://www.dady.nfo.sk/tramping/ochrana_clanok2.htm

další místa v okolí (mapa) / Slovensko / rejstříky / záznam v deníku

červen 2015