LJUBLJANA (Lublaň)

k.ú. Ljubljana (občina Ljubljana)

Hlavní a zároveň největší město Slovinska v kotlině na soutoku Sávy s Ljubljanicí. Místo osídleno již v době bronzové bažinným lidem, stavějícím si na zdejších močálech kulaté chýše na kůlech. V době římské zde vojenský tábor, z nějž se později vyvinula osada Emona (ležela na levém břehu Ljubljanice východně od Ljubljanského hradu). První písemné zmínky o Lublani pocházejí z roku 1144. Dnes však ráz města určují především budovy z konce 19. a první poloviny 20. stol. (secese a zejména dílo architekta Jože Plečnika).

Výjimkou je „Staré město“, leží na pravém břehu Ljubljanice na úpatí hradního vrchu. Na Miestnim trgu stojí radnice z roku 1484, přestavěná 1718, východně od ní na Cyrilo-Metodovom trgu pak katedrála sv. Mikuláše (Nikolaja) pův. z 12. stol., dnes převážně barokní (zajímavé mimo jiné reliéfní vrata), s biskupským palácem v sousedství.

  

Prostor kolem řeky je silně ovlivněn úpravami J. Plečnika (Trojmostí, krytá Tržnice na nábřeží připomínající lázeňskou kolonádu…). Nábřeží je plné kaváren, cukráren a restaurací a je velmi příjemné. Na levobřežním předmostí „Trojmostí“ je Prešernov trg se sochou básníka Franceta Prešerna a barokním františkánským klášterem – jedno z hlavních náměstí města.

  

Severně od historického jádra hlavní nádraží – nejdůležitější železniční uzel v zemi. Zástavba okrajových čtvrtí z velké části panelová, což vynikne zejména při pohledu z hradní věže (přesto však nijak odpudivá). Našince možná překvapí existence Masarykovy či Komenského třídy.

Na vrchu nad historickým jádrem, v podstatě uprostřed města, se vypíná nevysoké, avšak výrazné návrší s areálem Lublaňského hradu (též Laibach). Hrad, který byl sídlem korutanských, později kranjských vévodů, vznikl na místě staršího keltského opevnění ve již 12. stol. Dnešní podobu získal po velkém zemětřesení roku 1511. Přestavován byl ještě počátkem 17. stol. Hranolová věž Belveder, dnes tvořící dominantu hradu, je poměrně mladá – vznikla až v roce 1848, nově byla upravena roku 1982.  V 17. a 18. stol. sloužil hrad jako kasárna a vězení, roku 1905 byl odkoupen městem a využit jako byty. Teprve od roku 1964 probíhá jeho postupná rekonstrukce a zpřístupňování veřejnosti.

Dosud nedokončená „rekonstrukce“ byla pojata vskutku razantně, takže nyní je zde možno vidět řadu novodobých přestaveb a dostaveb (řekl bych trochu v plečnikově stylu) a celek působí poněkud nesourodě. I přesto je zde možno nalézt řadu zajímavých architektonických detailů. Nejzajímavějším prostorem zhruba pětiúhelníkového areálu s nárožními baštami (věžemi) a centrálním nádvořím je zřejmě kaple sv. Jiří s bohatou nástěnnou výmalbou (především erbovní). Z hranolové věže pěkný výhled na celé město a za dobré viditelnosti i na Kamnišsko-Saminjské Alpy (kovové točité schodiště je opatřeno stylizovaným městským znakem – drakem s věží). Pod dnešní dlažbou nádvoří je výstavné prostor, další výstavní prostory v některých zrekonstruovaných budovách (věž Pentagonal). Do areálu hradu i většiny prostor (včetně kaple) je vstup zdarma – vstupné se platí pouze na věž, to však zahrnuje i 20minutovou trojrozměrnou projekci „virtuální procházky historií Lublaně“. Na předhradí drobná kamenná stavbička ukrývající ohromní dřevěný rumpál nad artézskou studnou (možno nahlédnout prosklenou částí stěny). Kdesi poblíž by měly být ještě šance, upravené Jože Plečnikem (jediný jeho zásah v areálu hradu).

            

Ve městě je ještě řada dalších památek, zejména jihozápadně až západně od starého města (několik klášterů, další plečnikovy stavby, pozůstatky antické Emony – např. část jižní zdi při ulici Mirje či vykopávky v Jakopičevově zahradě mezi ulicemi Mirje a Emonska cesta…) – ty jsem však nestihl navštívit.

Web:

http://www.ljubljana.si/

http://turizem.gis.ljubljana.si

http://www.burger.si/Ljubljana/Ljubljana.htm

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljana

http://www.mm-lj.si

http://www.ljubljanafestival.si/virtualnimuzej

Ljubljanský hrad:

http://www.ljubljanafestival.si/sl/ljubljanski_grad/

http://www.slovenia.info/?grad=865

http://www.vlaki.net/grad/ljub.html

http://arsis.net/gradovi/ljubljana.html

http://www.slosi.info/01gradovi/02podrobnejse/gorenjska/l-2/ljubljana.php

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljanski_grad

Okolí:

Jihozápadně od historického jádra zalesněný hřeben Golovec s astronomicko-geofizikální observatoří, na jeho západním úpatí (zřejmě poměrně pěkná) botanická zahrada. Západně od centra návrší Rožnik – Šišenskí hrib. Na západním svahu Rožniku areál zoologické zahrady (19,6 ha). Na východním úpatí Šišenského hribu park Tivoli. Na území města několik dalších panských sídel (hrad Fužina na levém břehu Ljubljanice východně od centra, dvorec Kodeljevo východně od hradního vrchu mezi Ljubljanicí a kanálem, hrad Bokalce v západní části městana levém břehu Malého Grabenu…). Z předměstských čtvrtí jsem navštívil Ježici na severním okraji „Velké Ljubljany“.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku 1, 2

červen 2006