TACHOV (Tachau)

k.ú. Tachov (Podčeskoleská pahorkatina / Tachovsko)

Město při Mži(504 m n.m.) v podhůři Českého lesa. Historické jádro nad levým břehem řeky, obehnáno dosud velmi dobře zachovalým pásem hradeb. V jihozápadním rohu zámek (původní hrad), na severní straně dominantní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Mimo ohrazené jádro františkánský klášter, hřbitovní kostel sv. Václava a Husmannův mlýn. Jinak bezprostřední okolí historického jádra silně postiženo demolicemi a novou výstavbou ve 2. pol. 20. stol. (ze tří historických předměstí - Gänsbühl čili Husí pahorek na severu, Špitálského předměstí na východě a Velkého předměstí na jihu zůstalo zachováno více méně pouze Velké). Asi 1 km severně od centra nádraží.

Tachov vznikl při brodu důležité cesty z Nortimberka do Prahy přes Mži, který chránil zeměpanský hrad. Prvně připomínán je k roku 1115 (v mladším falzu, jehož věrohodnost však není zpochybňována). Roku 1131 existovala prokazatelně pod hradištěm i ves (stávala při zemské stezce severně od dnešního náměstí - její jižní třetina se po založení města stala jeho součástí, severní část existovala jako předměstí Gänsbühl ještě v polovině 20. stol). Někdy před rokem 1285 založeno ve východním sousedství hradu město (s plochou 5,7 ha patřil k nejmenším královským městům).1427 dobyt a vypálen husity, 1620 vypleněn císařskými vojsky. Následně pokleslo mezi poddanská města. V roce 1945 silně zasaženo americkým bombardováním a dobýváním. Historické jádro od roku 1992 městskou památkovou zónou.

Soubor:Tachov znak.svg

znak města Tachov

 

Tachov od jihu kolem roku 1850 (ad Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku) a dnes

městské opevnění (nemovitá kulturní památka)

Opevnění tvořené 24 štíhlými hranolovými věžemi, propojenými až 8 m vysokými hradebními zdmi bez ochozů, obepínalo v oválu celé historcké jádro s výjimkou areálu hradu (zámku). Každá věž byla samostatně přístupná a spojení mezi nimi zajišťovala příhradební ulička. Před hradou byl hradební příkop a val. Opevnění bylo původně proraženo třemi branami - Horní (Horskou) na severu, Dolní (Špitálskou, Nízkou) na jihovýchodě a Zámeckou (Říšskou) na jihozápadě, roku roku 1822 byla proražena čtvrtá - Nová brána - na západní straně, 1858 pak z iniciativy místního faráře proražena za farou směrem ke kostelu sv. Václava (na severovýchodě města) tzv. Psí brána. Všechny tři původní brány byly zdvojené. Na Velkém předměstí před zámeckou branou existovalo ještě předsunuté opevnění Hohe Wacht (ještě v 19. stol. zde část valu a zbytek věžové brány). Na jižní straně zesiloval opevnění též tzv. Mlýnský příkop. Dochována velká část hradební zdi s věžemi (nesouvisle fakticky kolem celého města), údajně fragment zdiva vnější Zámecké brány a klenutý můstek přes Mlýnský příkop při č.p. 134. Na oblých baštách barbákánu Dolní brány vyrostly domy č.p. 476 a 477.

Dnešní kamenné opevnění vzniklo v 1. pol. 14. stol. (pravděpodobně za panování krále Václava II.), kdy nahradilo starší provizorní opevnění, odhalené archeologickým výzkumem. Brány byly zbořeny v průběhu 2. pol. 19. stol. Dochované části opevnění byly v poslední čtvrtině 20. stol. puristicky upraveny (věže byly původně bez cimbuří, jen se stříškou).

úsek hradby mezi zámkem a ulicí Prokopa Velikého

 

úsek hradeb severně od ulice Prokopa Velikého

tentýž úsek hradeb při pohledu z města, se zachovalou částí kryté příhradební uličky

zazděný portálek v severozápadním úseku hradeb

věž při Husitské ulici na severozápadě města

 

bašta u kostela Nanebevzetí Panny Marie

pietní místo při hradbách pod baštou u kostela (Krvavá ulička)

 

co se tu stalo netuším...

severovýchodní úsek hradeb, u kostela sv. Václava

bašta na severovýchodní straně města

úsek hradeb na východní straně města

tady stávala Dolní brána (příčná zeď s brankou vypadá, jako by byla hradbou spojující vnitřní a vnější část brány – i branka do hradebního příkopu je v ní zmiňována -, ale vzhledem k tomu, že nikde není dochování této části brány uváděno, nevím zda nejde o novotvar)

jižní úsek hradby při ulici Vodní s věží upravenou k obytným účelům

Plánek tachovského opevnění (z propagačního letáku města): 1. zámek; 2. západní hradby; 3. hradební ulička při západních hradbách; 4. místo, kde stávala Horní brána; 5. hradební ulička při severních hradbách; 6. východní hradby; 7. místo, kde stávala Dolní brána; 8. zbytky opevnění Dolní brány; 9. místo, kde stávala Zámecká brána; 10. zbytky zdiva vnější Zámecké brány. Na plánku je též naznačen průběh bývalého Mlýnského příkopu podél jižní strany města.

Náměstí Republiky

Nepravidelně kosodélníkový prostor v centru historického jádra, jehož západní strana má obloukovitý průběh, přizpůsobující se původnímu opevnění hradu, a severozápadní cíp je nápadně protažen podél původní zemské stezky. Na jižním konci západní strany náměstí stával karmelitský klášter (založen 1351, v 16. stol. zpustl a později beze stopy zanikl). Jihozápadní část silně narušena výstavbou nákupního střediska na místě původního knížecího pivovaru. Barokní Mariánský sloup stával před domem č.p. 59 - roku 1973 byl stržen a přemístěn do muzea.

jižní strana náměstí - novoempírové „kino″ č.p. 115 z 20. stol., č.p. 116 s hrázděným štítem, č.p. 117 a 118 s renesančními volutovými štíty, č.p. 119 s novorománským průčelím z 2. pol. 19. stol. (s výjimkou č.p. 115 nemovité kulturní památky)

bývalý knížecí pivovar v jihozápadním rohu náměstí – zbořen po požáru roku 1959, dnes na jeho místě nevzhledné nákupní středisko (ad Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku)

 

Severovýchodní část náměstí dnes a před rokem 1918 (ad Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku) – dům v levé části historického snímku je totožný s růžovým domem na novém snímku vpravo (č.p. 70 – nemovitá kulturní památka), vedlejší dům s krásnými renesančními štíty jak vidno již neexistuje. Nemovitou kulturní památkou je též dům č.p. 59 na novém snímku vlevo – dříve Česká hospoda.

 

pozdně empírová kašna z 19. stol. (nemovitá kulturní památka)

kostel Nanebevzetí Panny Marie (nemovitá kulturní památka)

Dominanta města, nacházející se na severním okraji historického jádra. Vrcholně gotická trojlodní bazilika. Na západní straně věž s průjezdem. Původně snad raně gotická kaple (od roku 1329 v držení křížovníků s červenou hvězdou). Nynější kostel postaven v 60. - 70. letech 14. stol. (slohově blízký kostelu Panny Marie v Sulzbachu). Po požáru v pol. 16. stol. zvýšena věž o zvonové patro. Barokní stavební úpravy z 17. a 18. stol. odstraněny při regotizaci 1904-08, při ní též zvýšena věž do dnešní podoby.

 

kostel od severovýchodu, respektive od severu

profilovaný gotický portál na severní straně lodi

 

průjezd v západní věži

 

předsíň na jižní straně lodi s profilovaným gotickým portálem z doby kol. roku 1360

pomník Jana Amose Komenského severně od kostela (proti škole)

zámek (nemovitá kulturní památka)

Areál okrouhlého tvaru na jihozápadním okraji města, svým půdorysem dodnes zachovávající tvar původního hradiště. Zámecká stavba. v níž ukryty fragmenty původního hradu, v dnešní podobě dvoukřídlá, klasicistní.

Původně zeměpanský hrad nad brodem přes Mži, prvně připomínán 1126, kdy již však zjevně delší dobu existoval, protože bylo opravováno jeho opevnění. Šlo o hrad s výraznými prvky hradiště (hrad přechodného typu), které si zachoval i po vybudování nového královského hradu v 1. pol. 13. stol. Ve 13. stol. v držení předků pánů ze Švamberka, poté opět královská komora, často však zastavován. Od 17. stol. v soukromých rukách. Hrad, podzěji zámek mnohokrát přestavován, nejradikálněji na počátku 19. stol. kdy byla zbořena větší část původních hradních konstrukcí. 1936 předán československému státu, dnes sídlem městského úřadu. Areál volně přístupný.

severní křídlo zámku a vstupní brána do areálu

kostel sv. Václava (nemovitá kulturní památka)

Drobný jednolodní kostelík, v dnešní podobě goticko-renesanční, na bývalém hřbitově na severovýchodním okraji historického jádra města, bezprostředně za hradbami. Traduje se, že právě v těchto místech měl stát původní tachovský kostel (před vznikem města), pro toto tvrzení však dosud neexistují žádné archeologické důkazy. Současný kostel postaven v roce 1460. Počátkem 18. stol. postavena severně od kostela kostnice a kaple, obojí zbořeno 1789. 1821 novogoticky opraven, poté sloužil jako rodinná hrobka Windischgrätzů. Hřbitov kolem kostela sloužil do roku 1876, 1896 upraven na park.

kostel od severovýchodu

západní průčelí s vnější kaplí

nad západním sedlovým portálem je osazena empírová deska s verši

 

v otevřené kapli při jihozápadním nároží kostela mramorový náhrobek Jana Horttela z roku 1615, erbovní náhrobník z roku 1634, nad nimi trojúhelníkové reliéfy znázorňující korunování Panny Marie a Nejsvětější Trojice, asi ze 16. stol.

 

dalších 33 renesančních a ranně barokních náhrobníků tachovských měšťanů je osazeno podél vnější zdi kostela

(fotogalerie náhrobníků)

v jižní zdi lodi osazena též pamětní deska z roku 1615

parčík u kostela – bývalý hřbitov

Husmannův mlýn č.p. 308 (nemovitá kulturní památka)

Též (Horní) Zámecký mlýn, Priormühle. Pozdně renesanční budova s atikovým štítem z roku 1645 na místě staršího, doloženého již 1372. Mlýn nechal přestavět tehdejší majitel panství Jan Filip Husmann z Namedy, odtud jméno. Na jižní straně kolo na spodní vodu, poháněné tzv. Mlýnskou strouhou, odbočující před městem z Mže. Mlýn leží v ulici Prokopa Velkého severozápadně od zámku.

mlýn s renesančním štítem od východu

erb Jana Filipa Husmanna z Namedy na průčelí mlýnu

vodní kolo, obnovené v letech 2006-2007, je pouhou atrapou

mlýnský kámen před mlýnem

klášter františkánů (nemovitá kulturní památka)

Konvent františkánů s kostelem sv. Máří Magdaleny a sv. Anny stojí na Špitálském předměstí jihovýchodně od historického jádra. Od města odříznut velkou kruhovou křižovatkou.

Již před rokem 1329 byl v těchto místech založen špitál křížovníků s červenou hvězdou, vypleněn 1421 při obléhání města husity. 1466 se ve zpustlém objektu usadili františkáni. Klášter byl přestavěn raně barokně v 17. stol., dnešní podoba je pozdně barokní z pol. 18. stol. (přestavba vynucená rozsáhlým požárem 1748). Vážně poškozen při náletu na konci 2. světové války, opraven 1949, ale již následujícího roku zrušen. Dnes zde sídlí Muzeum Českého lesa.

 

klášter s kostelem sv. Máří Magdaleny a sv. Anny

park u nádraží

Park v severní části města nedaleko nádraží, při křižovatce ulic T.G.Masaryka a Nádražní. Roku 1876 zde byl zřízen hřbitov (nahradil původní hřbitov u kostela sv. Václava), za 1. republiky z důvodu rozrůstající se zástavby tímto směrem zrušen a upraven na park. V jihozápadním rohu skoro metr vysoký smírčí kříž a pěkná kamenná boží muka s reliéfy ze 17. stol.

 

smírčí kříž

 

boží muka ze 17. stol.

Literatura:

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 7. díl (Praha 2008)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 4 - T/Ž (Praha 1982)

-     kol: Kamenné kříže Čech a Moravy (Praha 1997)

-     Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (Praha1999)

-     Pavel Vlček, Petr Sommer, Dušan Foltýn a kol.: Encyklopedie českých klášterů (Praha 1997)

-     Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV - Š-Ž (Praha 2004)

-     Vladimír Čtverák, Michal Lutovský, Miloslav Slabina, Lubor Smejtek: Encyklopedie hradišť v Čechách (Praha 2003)

Web:

-     oficiální stránky města - http://www.tachov-mesto.cz

-     Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Tachov

-     hrady.cz, zámek - http://www.hrady.cz/index.php?OID=2182

-     hrady.cz, městské opevnění - http://www.hrady.cz/index.php?OID=3215

-     hrady.cz, kostel Nanebevzetí Panny Marie - http://www.hrady.cz/index.php?OID=3513

-     virtuální průvodce - http://www.virtualtravel.cz/tachov.html

-     cesty krajem (video), hradby - http://www.cestykrajem.cz/index.php?ds=4&id_objekt=1481

-     smírčí kříže - http://www.smircikrize.cz/krize/tachov.htm 

Okolí: Velký Rapotín / Třídvoří / Dlouhý Újezd

Český les / rejstříky

říjen 2010