PODKOST

k.ú. Podkost (Jičínská pahorkatina / Sobotecko)

Ves (272 m n. m.) pod hradem Kost. Jádro vsi východně od hradní skály, při hrázi Bílého rybníka (hotel, mlýn). Izolovaná část vsi se zvoničkou a sochou sv. Anny na terase jihovýchodně, při silnici do Sobotky. Část zástavby, táhnoucí se podél jižního úpatí hradní skály až k jižnímu břehu Černého rybníka dnes zaniklá; bezprostředně při jižní patě hradní skály vytesané skalní místnosti, pozůstatky několika podhradních domků zbořených v nedávné minulosti. Na prostranství před Turnovskou bránou hradu Kost sloup se sochou sv. Václava.

Ves vždy zastávala funkci podhradí, nebyla považována za běžnou poddanskou ves (byť právem náležela k vesecké rychtě). Jméno Podkost se poprvé v písemných pramenech objevuje až roku 1636, avšak osídlení pod hradem je mnohem starší, dost možná současné se samotným hradem. Krčma, která stávala v místech dnešního hotelu, je zde výslovně zmiňuje již roku 1516. Taktéž mlýn zde stával již před třicetiletou válkou. V 18. stol. byla proti krčmě postavena škola pro děti vrchnostenských úředníků. K výraznému rozšíření vsi došlo po polovině 18. stol., kdy svobodný pán Netolický rozprodal poddaným půdu na stavbu chalup a tak vznikly části směrem k Červenému rybníku a k Sobotce.

image050

pohled na jádro Podkostihradu (prosinec 2018)

image028 

původní Helikarův hostinec, zbořený a nahrazený moderním hotelem roku 1927, údajně na nátlak úřadů, že již nevyhovovala stavebním a bezpečnostním předpisům; Helikarové drželi krčmu od roku 1774 (z infotabule, Kniha o Kosti)

 image026

dnešní hotel Podkost č.p. 19 (www.hotelpodkost.cz) na místě původního Helikarova hostince (prosinec 2018)

image012 image008  

pozůstatky zástavby na jižním úpatí hradní skály (prosinec 2018)

image010

skalní sklípky na jihovýchodním úpatí hradní skály (prosinec 2018)

image042 image044 image014

tesané výklenky ve skále jižně proti hradu (prosinec 2018)

mlýny

Při východním úpatí hradní skály, pod hrází Bílého rybníka, stojí dvojice objektů – roubený č.p. 6, zvaný Mlýnek, a zděný č.p. 17. Podle Pekaře bylo dnešní č.p. 17 původně Panským mlýnem o dvou moučných kolech a dnešní č.p. 6 vinopalnou; v 18. stol. byl mlýn pronajat na vinopalnu, zatímco z vinopalny byl zřízen mlýn na mletí sladu. Mlýnek je však dendrochronologicky datován až do konce 18. stol., pro potřeby mlýna došlo tedy asi k radikální přestavbě objektu.

Mlýnek č.p. 6 je součástí památkově chráněného areálu hradu Kost.

 image030 image016

dvojice „mlýnů‟ pod hradem (květen 2007, prosinec 2018)

image038  image018

památkově chráněný Mlýnek č.p. 6 (květen 2007, prosinec 2018)

image020 image034

č.p. 17 - bývalý Panský mlýn se dvěma moučnými koly, později vinopalna (prosinec 2018)

sloup se sochou sv. Václava (nemovitá kulturní památka)

Sloup s barokní sochou sv. Václava z roku 1742 stojí na prostranství před Turnovskou branou hradu v západní části vsi, dnes v podstatě v ploše parkoviště. V 19. stol., po zrušení rybníka Labuť, zde bývala zámecká zahrada.

image004 image002

sloup se sochou sv. Václava (prosinec 2018)

Literatura:

-    Kamil Podroužek: „Barušky‟ – lidová architektura v pískovcovém podloží – Průzkumy památek 1997/II - viz též https://www.pruzkumypamatek.cz/pdf/1997-02-06.pdf

-    Josef Pekař: Kniha o Kosti, díl prvý (Praha 1935) - viz též http://librinostri.catholica.cz/download/PekaJoKniOKost1-r0.pdf  

-    kol.: Údolí Plakánek - průvodce naučnou stezkou (Jilemnice 2003)

Web:

-      obec Libošovice - http://libosovice.craj.cz/view.php?cisloclanku=2011010003

-      wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Podkost

-      památkový katalog – https://pamatkovykatalog.cz?element=15472990&action=element&presenter=ElementsResults

-      vodní mlýny; č.p. 6 – http://vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/658-roubeny-mlyn-v-podkosti

-      vodní mlýny; č.p. 17 - http://vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/657-pansky-mlyn-v-podkosti

další místa v okolí (mapa) / Český ráj / rejstříky

aktualizace prosinec 2018