POŘÍČÍ

k.ú. Boršov nad Vltavou, dříve Poříčí (Českobudějovická pánev / Českobudějovicko)

Původně zámek s dvorem, mlýnem a přilehlou malou vsí na levém břehu Vltavy (410 m n. m.), dnes označení pravobřežní části obce Boršov, na východní straně stavebně spojené se sousední Včelnou. Nedaleko zámku boršovské nádraží.

Historie Poříčí je v podstatě historií místného zámku. Až do 40. let 20. stol. bylo Poříčí samostatnou vsí, teprve poté bylo administrativně spojeno s Boršovem.

Poříčí přes řeku

vila č.p. 173 s parkově upravenou zahradou v ulici Na Výši

stará zvonička (www.selskebaroko.cz)

 

nová zvonička u č.p. 176

křížek v centru vsi, v Poříčské ulici

škola č.p. 180

 

bývalá továrna na mýdlo s věžovým vodojemem z roku 1921

  

železniční stanice Boršov nad Vltavou č.p. 198 s dřevěným nádražním skladištěm; provoz na trati z Českých Budějovic do Kájova byl zahájen roku 1891

železniční most přes Vltavu z roku 1891

zámek č.p. 196 (nemovitá kulturní památka)

Patrový barokní zámek nepravidelného půdorysu kolem malého, k severu otevřeného nádvoří stojí nedaleko břehu Vltavy na severním konci vsi. Západní křídlo zámku je někdy považováno za pozdně gotický palác původní tvrze (byť středověké konstrukce zde jednoznačně doloženy nejsou). Nepravidelný vnější obvod zámku na severovýchodní straně snad dodnes připomíná ohrazení tvrze, byť podle síly zdiva se nezdá, že by křídlo bylo přistavěno k původní hradbě; tvar byl spíše ovlivněn v té době ještě existujícím příkopem.

Tvrz vznikla při soutoku dnes již zaniklé vodoteče s Vltavou. Lze ji předpokládat již koncem 14. stol., kdy se uvádějí Bušek a Jindra z Poříčí. Výslovně doložena je spolu se dvorem a pivovarem až roku 1562 v souvislosti s jejím prodejem Blažejem z Příboru Janu KolikrejtaroviKolikrejtu. Někdy v 16. stol. byla původní středověká tvrz přestavěna renesančně, a dle některých badatelů již v té době nabyla stavba dnešního rozsahu. V první polovině 17. stol. získali Poříčí českobudějovičtí dominikáni, kteří později nechali tvrz barokně přestavět na zámek. Po zrušení kláštera (1785) byl zámek vesměs v držení českobudějovických měšťanů; jedním z nich byl i známý podnikatel Vojtěch Lanna. Ve 2. pol. 20. stol. sloužil zámek jako byty, v současné době pustý.

Severně od zámku stával rozlehlý hospodářský dvůr, zbořen v 90. letech 20. stol. v souvislosti s novou výstavbou rodinných domů. V okolí zámku, zejména východně od něj, neudržovaný anglický park s rybníčkem a se zajímavými dřevinami (např. liliovník tulipánokvětý, stříhanolistý javor…), založený v 19. stol.

 

situace areálu zámku a jeho hospodářského zázemí na katastrální mapě z roku 1827 (archivnimapy.cuzk.cz) a na současném leteckém snímku (www.mapy.cz) – severně od zámku je dnes již neexistující dvůr, západně, respektive jihozápadně mlýn

půdorys přízemí zámku (z Encyklopedie českých tvrzí)

celkový pohled na zámek od severozápadu; vlevo v popředí mohutný jilm

 

západní křídlo, snad původní pozdě gotický palác, později využíváno jako sladovna zámeckého pivovaru

 

humno sladovny (někdy označované též jako konírna) v přízemí západního křídla zámku

západní část jižního křídla a na něj navazující jižné průčelí západního křídla zámku

interiér jižního křídla

  

zalomené východní, respektive severovýchodní křídlo s hodinovou vížkou

 

interiér severovýchodního křídla

 

nádvoří zámku s bývalými arkádami

 

detaily zámecké fasády; v kartuši údajně býval malovaný erb barona Karla Leopolda von Claudy a jeho manželky baronky von Wagnerové, dle jiných zpráv Františka Josefa PachneraEggensdorfu ?

 

zámecký park

liliovník u zámku

 

rybníček v parku, údajně zdroj ledu pro poříčské pivovarské sklepy

 

Strom republiky z roku 1968 s památníkem jeho vysazení

 

pomník italského legionáře Martina Krejčího, popraveného 16. červne 1915, při silnici na okraji zámeckého parku; pamětní deska z druhé strany připomíná všechny mobilizované a padlé během 1. světové války, jakožto i další oběti s válkou související

 

pomník obětem heydrichiády na okraji zámeckého parku nedaleko mlýna s pamětní deskou ředitele Poříčského mlýna Václava Tuttera, popraveného 2. července 1942 nacisty, umístěné údajně přímo na budově mlýna 

Poříčský mlýn č.p. 195

Budovy mlýna se nacházejí na pravém břehu Vltavy, v těsném sousedství zámku. Též Boršovský mlýn.

Původ mlýna je někdy kladen již do 14. stol., kdy měl být součástí hospodářského zázemí zdejší tvrze (na mapě ve 2. pol. 18. stol. však značen není ?!, může jít však o chybu, neboť rozdvojení toku Vltavy, které by bylo snad možné považovat za mlýnský náhon, zde zakresleno je). Dnešní budova mlýna pochází z roku 1884, kdy byla postavena budějovickými pekaři a krupaři; jak vyplývá z výše uveřejněné mapy, nebyl postaven na místě starého mlýnu, ale o něco jižněji. Roku 1906 mlýn koupilo k tomu účelu utvořené družstvo občanů z okolních vsí; významnou osobností zde tehdy byl kamonoújezdský učitel Václav Tutter, první předseda dozorčí rady družstva a posléze dlouholetý ředitel mlýna. V roce 1936 byl mlýn zmodernizován. Mouka mletá výhradně z domácího obilí měla výbornou pověst. Po roce 1945 se mlýn stal součástí národního podniku Mlýny a těstárny Pardubice, v 90. letech 20. stol. součást Zátkových mlýnů (žitný mlýn Boršov). Dosud funkční.

areál mlýna se silem od jihovýchodu

 

mlýn se silem od severu, respektive východu

kaple sv. Jana Nepomuckého (nemovitá kulturní památka)

Výklenková kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého při vjezdu do areálu mlýna, v sousedství č.p. 192. Socha pochází z poč. 18. stol., nelze však vyloučit, že původně stála volně a kaple pro ní byla postavena až dodatečně, zřejmě někdy ve 2. pol. 18. stol.

kaple

 

socha sv. Jana Nepomuckého

kaple sv. Petra (nemovitá kulturní památka)

Barokní výklenková kaple z roku 1718, někdy nazývaní též Panny Marie, stojí při železničním přejezdu nedaleko nádraží, na začátku ulice U Sila.

 

výklenková kaple sv. Petra

novodobá nástěnná malba sv. Petra, zakrývající původní, údajně zcela zničenou barokní fresku

socha Panny Marie Budějovické na volutovém štítu kaple

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Okolo poříčského pivovaru byly věčné spory, protože porušoval starobylé mílové právo českobudějovické. Poprvé byl z tohoto důvodu zřejmě zrušen někdy počátkem 17. stol., 1684 byl obnoven a k velké nelibosti Budějovických dodával pivo i do samotného města (což bylo oficiálně zakázáno roku 1711, pokoutně však zjevně pokračovalo). K přestavbě a modernizaci pivovaru došlo za Vojtěcha Lanny (v roce 1851 přešel na přípravu piva se spodním kvašením). Pivovar zanikl koncem 19. stol., nedlouho poté byl zbořen (údajně zachovány pahrbky po propadlých sklepích jihovýchodně od zámku). Pivovarský hostinec s kuželníkem byl funkční ještě po 2. sv. válce, dnes je již zbořen též.

Literatura:

-      kol.: Encyklopedie českých tvrzí II - K-R (Praha 2000)

-      Pavel Jákl: Encyklopedie pivovarů Čech, Moravy a Slezska II – Jižní Čechy (Praha 2010)

Web:

-      wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Poříčí_(Boršov_nad_Vltavou)

-      hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=2679

-      Jihočeské kapličky - http://www.jihoceskekaplicky.cz/?borsov-nad-vltavou,201

-      ohrožené památky - http://monumnet.npu.cz/ohr/ohrdetail.php?IdReg=147961&oKodOk=3101&PrirUbytOd=03.05.1958&PrirUbytDo=23.01.2015&Limit=25

-      kronika Včelné - http://www.vcelna.cz/kronika/dil_5/5066.htm

-      vodní mlýny - http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/2523-mlyn-borsov-poricsky-mlyn   

-      vodárenské věže - http://www.vodarenskeveze.cz/Borsov_nad_Vltavou/Borsov_nad_Vltavou.html  

další místa v okolí (mapa) / jižní Čechy / rejstříky

listopad 2014