KALEK (Kallich)

k.ú. Kalek (Krušné hory / Chomutovsko)

Ves v kotlině při soutoku Načetínského potoka, Bílého potoka a Lužnice (700 m n. m.), na hranici se Saskem. Vždy nesouvislá zástavba ještě výrazně naředěna během 2. pol. 20. stol., kdy mimo jiné zanikla téměř celá jižní část vsi při silnici do Boleboře, stejně jako průmyslové provozy při Načetínském potoce. Ve vyvýšené poloze v jižní části vsi kostel se hřbitovem, ještě výše na samotě (dnes skrytý za smrkovým mlázím) zámeček. Dochovaný soubor horských usedlostí se nachází v západní části vsi při silnici do Načetína.

Původně zde osada dřevorubců a uhlířů. První zmínka je z roku 1555, kdy zde již stál hamr na výrobu plechu (ruda se pravděpodobně dobývala přímo v místě, starými štolami z té doby údajně protkám hřbet, na němž dnes stojí kostel) a těžil se zde jemnozrnný vápenec, který se využíval k hutnění železných rud (pozůstatky dosud patrné západně od obce). Již v 16. stol. zde byla i škola, koncem století i dva mlýny a snad i další hamr. Prosperitu vsi zastavilo několikeré vydrancování během třicetileté války. Hamr byl znovu uveden do provozu až roku 1748, železo však již bylo dováženo. O rok později se do Kalku přestěhovala z Načetína železárna. O velký rozvoj Kalku se zasloužil zejména majitel červenohrádeckého panství Jindřich F. Rottenhan, který v 70. letech 18. stol. přebudoval zdejší neprosperující železárnu, zavedl výrobu dřevěných hraček a inicioval zde zřízení později proslavené dřevosoustružnické továrny; obyvatelé Kalku se v té době v podstatě vůbec nezabývali zemědělstvím, potraviny sem byly vrchností dováženy. I přes různé výkyvy prosperity zde železářství i dřevovýroba udrželi i po celé 19. stol., zároveň se však v té době začalo rozvíjet i zemědělství, zejména pastevectví- Po 2. světové válce v souvislosti s odsunem Němců výrazný pokles obyvatel (z více jak devíti set ve třicátých letech na 132 v roce 1950), ze kterého se ves dosud zcela nevzpamatovala. 

znak Kalku připomíná zdejší železářské a hračkářské tradice

centrum Kalku s kostelem

  

pohled na Kalek ze saské strany a z návrší jihovýchodně od vsi

  

bývalá škola, postavená v letech 1845-46, dnes radnice č.p. 7, a sousední dům č.p. 6

 

pomník padlým v 1. sv. války proti škole, vybudovaný z darů v letech 1923-24, a jeho původní podoba (www.komotau.de)

křížek nedaleko pomníku padlým

 

bývalý mlýn, později pila č.p. 13 v centu obce  a sousední budova č.p. 14, tvořící s mlýnem dříve jeden celek

 

areál mlýnu v centru obce na mapě z roku 1842 (archivnimapy.cuzk.cz) a na současném leteckém snímku (www.mapy.cz)

křížek u bývalého mlýna č.p. 13

 

výrobní provozy v severní části vsi na mapě z roku 1842 (archivnimapy.cuzk.cz) a na současném leteckém snímku (www.mapy.cz) – vlevo areál hutí, vpravo skupina mlýnů, pil a soustružen

zříceniny dřevozpracující továrny na místě bývalé pily v severní části vsi

dům č.p. 46 v areálu bývalé huti

dům č.e. 34 (pův. č.p. 77), postavený ze strusky – nemovitá kulturní památka

historická fotografie Kalku, v popředí pravděpodobně areál huti (www.fotohistorie.cz)

 

samota č.p. 4 a č.p. 5 východně od vsi

usedlost č.e. 3 v jižní části vsi při silnici do Boleboře

kaplička sv. Anny u usedlosti č.e. 3

dnes již nepoužívaná úvozová cesta východně od vsi; i podél ní bývaly do poloviny 20. stol. baráky

návrší s vysílačem jihovýchodně od vsi

horská louka východně od vsi s prhou arnikou

kostel sv. Václava č.e. 35 (nemovitá kulturní památka)

Prostý barokní, empírově upravený jednolodní kostel s průčelní hranolovou věží v dominantní poloze nad vsí, viditelný zejména ze Saské strany hranic. Bez vybavení, v interiéru instalována výstava historických fotografií Kalku (přístupní na požádání). Kostel obklopen hřbitovem.

Současný kostel, který nahradil starší dřevěnou kapli z konce 16. stol. (stojící možná na jiném místě, snad přímo ve vsi) postaven roku 1702 nákladem hraběte Ferdinanda Maxmiliána Hrzána z Harasova. Ze středu vsi k němu přenesen i hřbitov. V letech 1821-22 byl rozšířen a byla přistavěna věž, roku 1894 byla vestavěna kruchta a kostel byl pozdně empírově upraven. Během 2. pol. 20. stol. zpustl, na přelomu 20. a 21. stol. opraven.

 

kostel se hřbitovem v dominantní poloze na návrší nad vsí

kostel na počátku rekonstrukce koncem 20. stol. (www.mavlast.cz)

 

průčelí kostela dnes

interiér kostela

 

hřbitov u kostela

  

staré německé náhrobky

lovecký zámeček č.p. 1

Areál, složený původně ze tří samostatně stojících budov, vymezujících k severozápadu otevřený obdélný dvůr; v současné době je patrová obytná budova s mansardovou střechou s jedním z přízemních hospodářských traktů stavebně spojena. Zámeček v barokním slohu postaven Janem Adamem z Auersperku roku 1766, údajně u příležitosti návštěvy císaře Josefa II.. Později sloužil jako panská lesovna. Po několika přestavbách, zejména té z roku 1968, která objekt upravila na byty lesních zaměstnanců, a zateplení objektu v nedávné době, historický ráz objektu zcela setřen. Dnes zde hotel s restaurací.

průčelí zámečku v dnešní přestavěné a „zateplené″ podobě

naučná stezka

Naučná stezka Kalecko vybudována Krušnohorským spolkem. Skládá se ze 7 zastavení, přičemž každé zastavení je zároveň turistický přístřešek. Trasa stezky není nijak značena, orientace podle plánků, umístěných na každé z informačních tabulí, však není obtížná. Délka je cca 8 km. Od zastávek č. 3, 6 a 7 krásný výhled na Kalek a Rübenau.

odpočívadlo na zastavení naučné stezky; takový jsou na všech zastaveních

plánek rozmístění zastávek naučné stezky (ke stažení v lepším rozlišení)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Okolí Kalku, spolu se sousedním saským Rübenau, tvoří bezlesou enklávu uprostřed krušnohorských lesů. V okolí Kalku je tvořena výhradně horskými loukami s výskytem chřástala polního, prhy arniky a dalších zajímavých druhů rostlin a živočichů.

Ø        Jméno Kalek (v nejstarších dokumentech Kalch) je odvozen od těžby vápence.

Ø        V roce 1944 byl v Kalku vybudován pracovní tábor pro české muže, kteří se provinili proti nacistickým zákonům sňatkem s Židovkou. 60 mužů, kteří zde pracovali, bylo umístěno v dřevěných domcích za kostelem.

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2 - K/O (Praha 1978)

Web:

-     oficiální stránky obce – http://www.kalek.cz

-     jiná verze oficiálních stránek - http://kalek.cz

-     wikipedie – http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalek

-     Nástup - http://www.nastup.cz/obce/045.htm

-     Komotau (německy) - http://www.komotau.de/kallich.htm

-     Má vlast - http://www.mavlast.cz/top-turisticke-cile.zricenina-kalek

-     Komův fotoglog - http://www.kom72.cz/kk-kalek.html

-     historické fotografie - http://www.fotohistorie.cz/Ustecky/Chomutov/Kalek/Default.aspx

-     Krušnohorský spolek - http://www.krusnohor.kalek.cz

-     farnost Jirkov - http://www.jirkov.farnost.cz/kalek.html    

další místa v okolí (mapa) / Krušné hory / rejstříky

červenec 2013