NAČETÍN (Natschung)

k.ú. Načetín u Kalku (Krušné hory / Chomutovsko)

Ves při Načetínském potoce (750 m n. m.), stavebně spojená s východnější Jindřichovou vsí. Severní stranou se dotýká státní hranice se Saskem; zde (již na Saské straně) pietně upravené zříceniny staré celnice.

Vznik pravděpodobně již v 15. stol., ze starých zápisů však není jasné, kdy se mluví o vsi a kdy o potoku, jehož jméno ves převzala. První písemná zmínka, kterou lze vztáhnout prokazatelně ke vsi, je z roku 1549, kdy patřila ves k chomutovskému panství a stávalo zde několik zemědělských usedlostí a pila (jindy se zde v té době uvádí i mlýn; ten pravděpodobně převzal). 1605 připadl Načetín červenohrádeckému panství Hrzánů z Harasova. V té době se v okolí těžilo zlato, stříbro, cín a měď. Za třicetileté války (1640) byla ves vypleněna. Ve druhé polovině 17. stol. rozvoj výroby dřevěného zboží. Roku 1695 byla v Načetíně postavena vysoká pec se zkujňovací výhní a hamrem. Ruda se částečně těžila ve zdejším dole Jindřich, z větší části se však dovážela  z Mezilesí. 1749 byla železárna zrušena a výroba přenesena do Kalku. Na konci 18. stol. zde stálo přes 50 domů, tři mlýny a hostinec. Roku 1874 zde byla založena Rauscherova továrna na hřebíky, která fungovala až do období 1. republiky. Po 2. světové válce se ves prakticky vylidnila a jen zvolna byla znovu dosidlována. Dnes více méně rekreační obec, trvale osídleny byly začátkem 90. let pouze tři domy. 

centrum vsi s kaplí

  

kaple sv. Huberta, vystavěná v letech 1868-91 jako kaple Matky Boží

pomník padlým v 1. světové válce vedle kaple

dominantní budova bývalé školy z roku 1878 č.e. 16

   

rybník na severozápadním okraji vsi

„stará celnice″ (Grenzübergang Obernatzschung)

Pietně upravené torzo budovy na severním okraji vsi, přímo na státní hranici (již na saské straně) při kdysi důležité obchodní cestě z Čech do Chemnitz. Protože byly spory o údržbu silnice, vedoucí přímo po státní hranici, byla později tato celnice zrušena. Před válkou zde byl prosperující obchod Oscara Martina. Po válce byl dům obydlen do roku 1962, ovšem život zde byl velmi komplikovaný, neboť vstup do stavení byl z území jiného státu. Současnou úpravu získaly zříceniny domu díky spolupráci české a německé strany někdy kolem roku 2008.

   

torzo celnice

obnovený pomníček proti celnici

hraniční cesta (tzv. Neutrale Strasse, Neutrální silnice), směřující přímo po státní hranici od celnice k severu

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Jméno se odvozuje buď od slova Netzung (bažina) nebo od slova ňacki (necky; používáno též ve významu dolina) – jelikož potok, po němž mlýn a posléze ves jméno převzali, protéká bažinatou dolinou, je možné oboje. Jméno se objevuje v nejstarších listinách ve tvaru Wnaczka, později i Naczka, Natzschung či Natzschkau.

Ø        Načetín býval nazýván někdy i Ober-Nat(z)schung (Horní Načetín). Toto jméno je dodnes používáno pro navazující rozptýlenou zástavbu na saské straně, zatímco jako Nieder-Natzschung (Dolní Načetín) je označované rozptýlená zástavba východněji, zhruba navazující na Kalek (obojí součástí Rübenau).

Ø        V místním hostinci byl 26. července 1751 dopaden vůdce loupežnické bandy Johann August Tröger, zvaný Suchý krejčí (Der dürre Schneider); jelikož doznal pouze zločiny na saském území a prozradil jména několika kompliců, byl o v roce 1753 opět propuštěn, avšak později vyzrazenými komplici zavražděn.

Ø        Běžně se uvádí, že až do zániku patrimoniální správy patřil Načetín k červenohrádeckému panství. Na mapě stabilního katastru z roku 1842 je však panství Červený Hrádek přepsáno na panství Hora sv. Šebestiána.

Ø        V roce 1944 byly v Načetíně, Kalku a Kienhaidu vybudovány pracovní tábory pro české muže, kteří se provinili proti nacistickým zákonům sňatkem s Židovkou. V Načetíně bylo velitelství těchto táborů, ve dvou hostincích zde bylo ubytováno i cca 60 mužů.

Ø        Jako katastrální území Načetín (nezaměňovat s k.ú. Načetín u Kalku – tedy „skutečným″ Načetínem) je dnes označováno území sousední zaniklé vsi Kienhaid, nazývané ve 2. pol. 20. stol. Načetín I.

Web:

-     oficiální stránky obce Kalek - http://www.kalek.cz/historie/#Načetín

-     jiná verze oficiálních stránek obce Kalek - http://kalek.cz/www/historie.php?jazyk=cz

-     Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Načetín_(Kalek)

-     Nástup - http://www.nastup.cz/obce/077.htm

-     Komotau (německy) - http://www.komotau.de/natschung_index.htm

-     farnost Jirkov - http://www.jirkov.farnost.cz/nacetin.html    

další místa v okolí (mapa) / Krušné hory / rejstříky

červenec 2013