KIENHAID

k.ú. Načetín, dříve Kienhaid (Krušné hory / Chomutovsko)

Zaniklá ves v lesích severozápadně od Načetína, mezi vrchy Čihadlo a Na skále (870 m n. m.). Ves se skládala ze dvou více méně samostatných částí – zástavby podél cesty z Načetína do Kühnhaide a jižněji položené zástavby v údolí potůčku, zvané Nový Svět (Neue Welt). Obě části se scházeli na saské hranici, kde na potůčku těsně před jeho soutokem s říčkou Černá stával mlýn; rybník nad mlýnem zrekonstruován. V nejvýchodnější části vsi (její severní části) kolem původní hájovny stojí čtyři opuštěné domy; částečně novostavby z 2. pol. 20. stol.

O vzniku osady nejsou dochovány žádné zprávy. Předpokládá se, že mohla vzniknout po 30tileté válce. V roce 1662 je uváděna jako Bohmische Khünheyde; odvozeno od stejnojmenné vsi na saské straně hranice, k je zřejmě nutné vztahovat starší zmínky. Obyvatelstvo se živilo výhradně prací v lese – jako dřevaři a uhlíři, později výrobci dřevěných hraček. Patřila k panství Červený Hrádek. Až koncem 19. stol. zde vznikla soustružna železa. V roce 1939 měla 211 obyvatel, ve vsi byla škola, několik hostinců, kaple... Ves byla natolik zapomenuta, že po 2. světové válce byla její správa převzata teprve 10. prosince 1945. Následně bylo veškeré obyvatelstvo vyhnáno a většina domů byla do konce 40. let zbořena. Pro fakticky neexistující osadu byl zaveden oficiální název Načetín I. Později, snad v průběhu 60. let, u hájovny vybudováno rekreační středisko ČSAD Praha Klíčov, k němuž patřila i sjezdovka na tzv. Mlýnské stráni na západním úbočí Čihadla severně od vsi. Dnes rekreační středisko opuštěno, hlavní objekt zbořen někdy kolem roku 2004.

 

historické pohlednice Kienhaidu – škola a restaurace „U Zlatých lvů″, svého času největší stavením ve vsi (www.komotau.de)

 

bývalá hájovna č.p. 11; tento dům je zakreslen již na mapě z roku 1842

 

č.e. 38

již z půlky spadlá restaurace Konírna

 

nejzápadnější z „dochovaných” domků, novodobý Okal na místě staršího zbořeného stavení

uprostřed leteckého snímku z roku 2003 je patrné dnes již nestojící centrální budova rekreačního zařízení – vpravo dole č.p. 11 a č.e. 30, vlevo Okal, nahoře bývalá restaurace Konírna (www.mapy.cz)

 

základy zaniklého domu ve východní části vsi, západně od areálu bývalého rekreačního střediska

 

tady také stával dům (porost večernice vonné)

rybníček severně od bývalého rekreačního střediska, snad jeho součást

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Na saské straně navazovala „stejnojmenná” ves Kühnhaide.

Ø        V roce 1944 byl v Kienhaidu zřízen pracovní tábor pro české muže, kteří se provinili proti nacistickým zákonům sňatkem s Židovkou. Velitelství tohoto tábora bylo v sousedním Načetíně.

Ø        Na mapě z 50. let je (v té době již více méně neexistující ves) nazývána Zamka. Též se pro ves někdy používalo označení Zadní Načetín.

Ø        Celý prostor bývalé vsi i její okolí je od roku 2012 součástí přírodní rezervace Prameniště Chomutovky (byť tato část rozsáhlé rezervace, skládající se ze dvou oddělených částí, vůbec neleží v povodí Chomutovky, natož aby byla jejím prameništěm!), chránící zde zejména rašelinné smrčiny a zbytky přirozených bukových lesů; proto je tato část neoficiálně označovaná jako Lesy na Kienhaidě. Území je současně evropsky významnou lokalitou Novodomské a Polské rašeliniště (z místopisného hlediska opět nesmysl) a ptačí oblasti Novodomské rašeliniště – Kovářská, vyhlášené především kvůli ochraně tetřívka. Území přímo navazuje na evropsky významné lokality na saské straně - Tal der Schwarzen Pockau a Kriegwaldmoore.

hranice východní části přírodní rezervace Prameniště Chomutovky s vyznačením polohy bývalého rekreačního střediska v Kinhaidu

Web:

-     zaniklé obce - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=32

-     Komotau (německy) - http://www.komotau.de/kienhaid.htm

-     geocaching - http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC26JJQ

-     wikipedie (německy) - http://de.wikipedia.org/wiki/Načetín_I

-         

další místa v okolí (mapa) / Krušné hory / rejstříky

červenec 2013