PYTLÍKOVSKÝ MLÝN (Sägemühl)

k.ú. Jabloneček, Strážiště u Jiviny (Jičínská pahorkatina / Mimoňsko, Mnichovohradišťsko)

Osada v údolí Zábrdky - několik domů a býv. mlýn, převážně na pravém břehu potoka (k.ú. Jabloneček) při cestě do Jablonečku. Levobřežní část (k.ú. Strážiště) čítající dnes jediný dům, snad hájovnu, též někdy nazývána Pytlíkov. Při ní silný pramen vody, označovaný někdy jako artézská studna.

Mlýn:

Výrazná zřícenina vodního mlýna s několika dochovanými místnostmi na pravém břehu Zábrdky. Zhruba uprostřed areálu dochován cihlový sokl, na němž pravděpodobně bývala umístěna turbína (?). Nad mlýnem betonové zařízení stavidel. V terénu dosud dobře patrný nefunkční pravobřežní vodní náhon.

Opodál zříceniny na břehu potoka obytné stavení, vzniklé snad přestavbou hospodářského objektu (stodoly?).

Mlýn stál prokazatelně již ve 2. polovině 18. stol., kdy je značen na tzv. josefských vojenských mapách. V roce 1843 malován v tehdejší katastrální mapě jako dřevěná stavba. Patřil k panství Svijany. Německý výraz „säge“ znamená pila. Česká podoba jména se objevuje přinejmenším od poloviny 19. stol.

Zanikl pravděpodobně ve 2. pol. 20. stol v souvislosti s vojenským prostorem Ralsko. V létě 2005 patrné očišťování a odkrývání zříceniny - chystá se pravděpodobně nějaké rekonstrukce (??). Prozatím volně přístupné, byť pravděpodobně na soukromé zahradě.

     

Údolí Zábrdky (Tal der Klainen Iser):

Část údolí v okolí Pytlíkovského Mlýna (zhruba od Nového mlýna po Podvícmanov) je nejdivočejší a nejromantičtější částí celého roku Zábrdky (kromě k.ú. Jabloneček a Strážiště též Kozmice).

Zalesněné svahy jsou strmé, místy s vystupujícími skalami z měkkého vápnitého pískovce. Některé skály v  části údolí pod osadou (např. Vykotlaný zub a Haňulka) využívány horolezci. Svahy jsou rozčleněny řadou úzkých, skalnatých, po většinu roku vesměs bezvodých roklí s výraznými skalními stupni. Pod Kozmicemi je ve  skalkách několik menších jeskyněk - jedna z nich při patě svahu má charakter krátké štoly. V literatuře je uváděna též asi 5 m dlouhá jeskyně s pramenem pod Pytlíkovským mlýnem a jeskyně se dvěma vstupy nedaleko skalní věže Vykotlaný zub.

Dno údolí bývalo pravděpodobně lučinaté, dnes je vesměs zarostlé náletovými dřevinami, pouze část bezprostředně pod Novým Mlýnem dosud zachovává louky (v létě pravidelně místo konání dětských táborů). Obecně je údolí hodně zamokřené, nalézá se zde řada silných pramenů (např. na levém břehu Zábrdky cca 1,5 km pod Novým Mlýnem či v osadě Pytlíkovský Mlýn).

V úseku nad Pytlíkovem dosud stojí dvě již nefunkční vodárny – drobné stavbičky s kovovými vodními koly, které hnaly vodu do výše položených vodojemů. První se nachází na pravém břehu Zábrdky cca 1 km pod Novým Mlýnem (dnes již bez zřetelného náhonu – souvisela patrně s vodojemem v Proseči), druhá o kilometr níže na levém břehu pod Kozmicemi (s funkčním náhonem a jezem).

Údolí bývalo tradiční hranicí mezi českojazyčnými a německojazyčnými oblastmi. Za druhé světové války tudy probíhala hranice mezi protektorátem a „Říší“, ve druhé polovině 20. stol. pak tvořilo údolí východní hranici vojenského prostoru Ralsko. Dnes celé údolí poměrně dobře průchozí (u Pytlíkovského mlýna orientačně náročnější), mimo značené turistické cesty.

         

Zajímavosti:

Ø       Zábrdka se v tomto úseku a níže po proudu na starých mapách nazývá též Klain Iser - Malá Jizera (v úseku kolem Nového Mlýna Podvápenský potok, nad Zourovem Sabether Bach).

Web:

-           horolezecký průvodce

-           podzemí VVP Ralsko

Okolí: Lysý / Nový Mlýn / Kozmice / Buškovna / Podvicmanov

Máchův kraj / rejstříky

srpen 2005  (podrobné zpracování)