LYSÝ (Küberberg)

k.ú. Jabloneček, dříve Proseč pod Ralskem (Jičínská pahorkatina / Mimoňsko)

Návrší (399 m.n.m.) na okraji bývalého vojenského prostoru Ralsko nad údolím Zábrdky. Plochý nevýrazný hřbet zhruba SZ - JV směru, spadající do údolí Zábrdky a do přilehlých roklí strmými až skalnatými srázy (místy zajímavé výchozy měkkého vápnitého pískovce - spíše při horní hraně svahů – např. na západní či jižní straně), na severozápadní straně navazující v místech zaniklé vsi Proseč úzkou šíjí na náhorní plošinu, na níž dnes obora Židlov. Na této šíji (nedaleko býv. Proseče) výrazné terénní nerovnosti - zřejmě pozůstatky nějaké těžby. Vrch zcela zalesněn (mladé porosty, především borovice). Při vrstevnicové cestě na západním úbočí kamenný mezník z roku 1822 (?).

Mimo značené turistické cesty.

 

Rokle:

Jihozápadní stranu vrchu lemuje strmá rokle - cca v její polovině (jižně od vrcholu Lysého) asi 1,5 m vysoký vodopád, nedaleko nad ním v levém svahu rokle silný výrazný pramen. Dva vodopády (větší cca 2 m výšky) též v rokli severovýchodně od vrcholu.

  

Zajímavosti:

Ø        Dle starších map ještě v polovině 20. stol. temeno holé - odtud zřejmě jméno vrchu.

Ø        Návrší je nejzápadnějším výběžkem Jičínské pahorkatiny, vklíněným mezi Ralskou pahorkatinu a Jizerskou tabuli.

Okolí: Proseč / Nový Mlýn / Kozmice / Pytlíkovský Mlýn

Máchův kraj / rejstříky

srpen 2005 (podrobné zpracování)