RALSKO (Rollberg)

k.ú. Noviny pod Ralskem + Svébořice, dříve Hvězdov (Ralská pahorkatina / Mimoňsko)

Výrazný vrch nad Mimoní - nejvyšší bod Ralské pahorkatiny (696 m.n.m.). Převážně zalesněný kopec, převyšující až o 400 m okolní krajinu, na vrcholu se zříceninou hradu. Typická dominanta kraje.

Na úpatí (zejména na jižní a západní straně) pískovcové rokle a skály s řadou lomů.  Vrcholovou část tvoří vypreparované třetihorní těleso sopečných hornin, místy s výraznou sloupcovou odlučností  (obecně označovány jako čedič či olivinický nefelinit, v odborných publikacích jako  sodalitický tefritu či trachyt, na severovýchodním úbočí zjištěno těleso trachytoidu). Na jižním svahu vrcholového kužele rozsáhlé nezalesněné suťovisko (vytvářející typický “vykousnutý” tvar kopce) - rozsáhlá suťová pole, místy až balvanové haldy a proudy.  Jihozápadně pod vrcholem lom, v němž se těžilo od roku 1925 - dnes opuštěný, zarostlý, v ploše postaven železný telekomunikační stožár.

Vrcholové partie kopce porostlé převážně suťovými lesy s mohutnými exempláři starých jeřábů, klenů, borovic a lip (několik typů společenstev: jilmová javořina, jasanová javořina s česnekem medvědím, kyčelnicí devítilistou áronem plamatým a souvislými porosty měsíčnice vytrvalé, lipová javořina s lilií zlatohlavou a kapradí laločnatou), v nižších partiích rozsáhlé bučiny s bohatým bylinným podrostem. Z dalších zajímavých druhů rostlin zde uváděn například výskyt lněnky alpské, netřesku výběžkatého, česneku tuhého, kapradinky skalní,  z hmyzu mimo jiné krasec lipový, tesařík alpský a některé hosrké druhy střevlíků. Poslední exempláře hvězdnice alpínské zanikly roku 1990. Ralsko je chráněným územím již od roku 1933, přírodní rezervace v dnešní podobě (18,15 ha) vyhlášena roku 1967.

Původní jméno hory bylo zřejmě Rádlo (odvozeno z tvaru kopce), Rádlsko. Vrcholový skalní hřbet je německými autory označován jako Schauhübel.

Podle pověstí je Ralsko jedním z vrchů, v nichž spí bájné vojsko, které přijde Čechám na pomoc, až bude nejhůř. Dle jiné verze přebývají uvnitř  hory templáři, kteří sedí ve zbroji vedle hromady zlata.

Vrch dnes volně přístupný, úbočím vrchu prochází červená turistická značka z Mimoně do Novin pod Ralskem, na hrad vede značená odbočka, která míjí též upravenou vyhlídku na Mimoň pod vrcholovou skálou. Vrcholová skála s nádherným rozhledem mimo značené cesty, přístup částečně zajištěn lanem.

        

Hrad (nemovitá kulturní památka):

Zřícenina hradu zabírá severovýchodní část (nikoli nejvyšší!) vrcholového skalního bradla. Přístupová cesta vede po jihovýchodní straně skály dvěmi uměle upravenými „soutěskami“. Vstup do hradu je branou na severovýchodní straně areálu (v dnešní podobě sice až z 1. pol. 20. stol., ale prokazatelně na původním místě a zhruba odpovídající původním rozměrům - tedy pouze pro pěší). Severní strana nádvoří (a tím i celého hradu) chráněna proti opyši mohutnou, 5,6 m silnou štítovou zdí (pravděpodobně jedné z nejstarších v Čechách), která je na západní straně ukončena vystupující oblinou, chránící bránu (dle starší literatury na ní údajně byla bašta). Na východní straně nádvoří obdélná uměle přitesaná skalní spára, která zřejmě sloužila jako zásobárna vody (voda se zde drží dodnes). Zástavba hradu přisedá k jeho jihovýchodnímu obvodu. Tvořili ji dvě hranolové obytné věže a dva objekty přiléhající z obou stran k menší severovýchodní věži. Ze stavby přiléhající k menší věži na severovýchodě a tvořící tak východní nároží celého hradu (snad hospodářské budovy, možná mladší než přilehlá věž) dochovány pouze nepatrné zbytky. Objekt mezi oběma věžemi považován za palác - každopádně sloužil jako komunikační uzel, neboť z něj byli přístupné obě věže. Jihozápadní věž, pravděpodobně stojící o samotě a přístupná z paláce v patře padacím mostem (zachován portálek) je dochována ve značné výši a tvoří dnes hlavní dominantu hradu. Přízemí věže mělo samostatný vstup, což s ohledem na dřevěné patrování jeví se ze strategického hlediska jako problematické (umožňoval poměrně snadný přístup pod nejlépe chráněné místnosti na hradě a jejich snadné zničení založením požáru) - snad proto byla tato branka obzvlášť dobře zajištěna osazením dvojích dveří (na vnější i vnitřní straně), několika závor a položením vstupu 150 cm nad vnější terén. Ve velké věži dochován též krb a další architektonické detaily, částečně však pozměněny při zásazích v 1. pol. 20. stol.

Kolem historie hradu panuje mnoho nejasností. Badatelé se neshodnou ani na tom, zda hrad vznikl již ve 13., nebo až na přelomu 14./15. století. O první variantě by svědčily sporé archeologické prameny a stará markvartická tradice, spojující jeho vznik s údajným Heřmanem z Ralska ze 2. pol. 12. stol. (v písemných pramenech však nedoloženým). Predikát “z Ralska“ je poprvé doložen až roku 1380 u Heřmana z Ralska, který nepatřil k markvartickému rodu, a předpokládá se, že se spíše vztahoval k některému ze dvorů pod (budoucím ??) hradem. V predikátech je existence hradu jednoznačně doložena až od konce 14. stol. ve spojení s Vartenberky. Také nejstarší dochované stavební konstrukce spadají až do 14. či počátku 15. století (byť některé literatura uvádí údajné románské architektonické prvky ?? - jiná předpokládá případný starší hrad pouze ze dřeva). Ralsko mělo především (dle některých badatelů výhradně) pevnostní, nikoli rezidenční funkci. I v následující historii je v literatuře rada rozporů. Je otázkou, zda spíše pověstmi či historií jsou zmínky o dobytí hradu lstí žitavskými vojsky roku 1468, o útočišti loupeživých rytířů či o působení mincířů z Lužice, kteří zde razili falešné mince. Každopádně nejpozději během 16. stol. byl hrad definitivně opuštěn a zpustl. K následné devastaci také velkou měrou přispěli hledači pokladů (dle pověstí jsou hlídány velkým psem, i zde existuje verze pověsti o ženě, která kvůli pokladu v hoře zapomněla na své dítě a shledala se s ním až po roce). V závěru 30. let 20. stol. proběhla nepříliš šetrná konzervace zříceniny.

Hrad volně přístupný, výstup na věž však nemožný.

         

 

Výhled:

Takřka kruhový výhled zahrnující větší část severních Čech – na západě České středohoří (Radobýl,  Milešovka, Vlhošť, Ronov), na severozápadě až severu Lužické hory, na severovýchodě Ještědský hřbet a Jizerské hory (Poledník, Holubník), za dobré viditelnosti Sněžka, jihovýchodně dominanty Českého ráje (Kopanina, Kozákov, Trosky, Vyskeř, Mužský), jižně oba Bezdězy, Houska, Provodínské kameny a bývalý vojenský prostor Ralsko s letištěm u Hradčan a střelnicí u Kuřívod.

   

Těžba uranu:

Na severním a východním úpatí Ralska. Probíhala v 70. a 80. letech 20. století chemickou cestou.

Zajímavosti:

Ø        svědectví byla v květnu 1945 na vrcholu Ralska posádka vojsk SS - zlikvidována až 10. května.

Literatura:

-         František Gabriel, Jaroslav Panáček: Hrady okresu Česká Lípa (Praha 2000)

-         Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (Praha1999)

-         Rudolf Anděl a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - Severní Čechy (Praha 1984)

-         Peter Mackovčin, Jaromíra Kuncová a kol.: Chráněná území ČR III - Liberecko (Brno, Praha 2002)

-         Petr David, Vladimír Soukup a kol.: Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku 5 - Máchovo jezero, Ralsko (Praha 1994)

-         kol. - Lužické hory, Ještědský hřbet: Turistický průvodce ČSSR 31 (Praha 1987)

-         Martin Stejskal: Labyrintem tajemna (Praha 1991)

Web:

-           hrady.cz

-           Po stopách A. Sedláčka

-           turistika.cz

-           méně známé památky Liberecka

-           Databáze lokalit České geologické služby

-           Noviny pod Ralskem

-           Horydoly

-           fotogalrie Zdeňka Pražáka

Okolí: Děvín / Schächtenstein / Stohánek / Svébořice

Máchův kraj / rejstříky

srpen 2005