HRAD NEČTINY

k.ú. Hrad Nečtiny (Rakovnická pahorkatina / Manětínsko)

Osada na návrší nad levým břehem Plachtínského potoka (550 m n. m.), částečně sestupující i do jeho údolí. Na severovýchodním okraji zámek v rozlehlém anglickém parku, na opačném, jihozápadním konci hospodářský dvůr a pohřební kaple sv.Terezie. Dominantní stavbou je obdélná budova pravděpodobně bývalého ovčínu, stojící v nejvyšší poloze přímo v centru vsi.

Zámek založil po roce 1557 Floriánem Gryspekem z Gryspachu. Na významu nabyl po roce 1637, kdy Nečtiny získali Kokořovci z Kokořova a zámek výrazně rozšířili; do té doby sloužil spíše jen jako letní sídlo. Kolem postupně vznikla osada (jednoznačně doložená až v 18. stol.). V 19. stol. se hospodářský dvůr přesunul z areálu zámku na protilehlou stranu vsi.

pohled na osadu od Plachtína – na obzoru vrch Kozelka, vpravo návrší se zříceninami hradu Preitensteinu

dominantní budova osady, snad ovčín

 

křížek v dolní části vsi, u Plachtínského potoka

zámek (nemovitá kulturní památka)

Trojkřídlý zámek s nestejně dlouhými křídly ve stylu anglické novogotiky. Jižní křídlo je na západní straně ukončeno mohutnou věží. V severním křídle zachována původní renesanční stavba, východní křídlo v jádru barokní. Západně od severního křídla původně samostatně stojící správní budova (taktéž v novogotickém stylu), dnes spojená se zámkem nepříliš šťastnou novostavbou garáží. Zámek je obklopen dendrologicky hodnotným anglickým parkem (šest desítek druhů dřevin), jehož součástí je i Nevěstin rybník. Pod zámkem stával mlýn a pivovar.

Zámek založil jako své letní sídlo po roce 1550 Florián Gryspek z Gryspachu, dokončen byl však asi až počátkem 17. stol. Prvně je výslovně doložen v kupní smlouvě z roku 1637. Barokně byl přestavěn a rozšířen za Adama Václava Kokořovce z Kokořova po roce 1657. K dalším přestavbám došlo v 18. stol. Zámek tvořil v té době východní část rozlehlého hospodářského dvora. Roku 1839 se majitelem zámku stává Emanuel Mensdorff-Pouilly. Jeho syn Alfons učinil z Preitensteina své trvalé sídlo, což vedlo k výraznému rozkvětu celého panství. V letech 1855-58 byl zámek přestavěn v novogotickém stylu dle projektu architekta Friedricha Streiba z Coburgu. Někdy v té době byla postavena i sousední správní budova a zbořen přilehlý hospodářský dvůr. Po roce 1945, kdy byl zámek majitelům zabaven, zde zemědělské učiliště. Roku 1964 zámek vyhořel, ušetřena zůstala jen věž a kaple. Roku 1970 renovován a opět využíván pro školské účely. Dnes ubytovací a školicí zařízení Západočeské univerzity. Exteriér spolu s parkem volně přístupný. V otvíracích hodinách údajně přístupná kaple a expozice o historii zámku.

 

areál zámku před novogotickou přestavbou (1839 – archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz)

zámek č.p. 1 při pohledu od severu, z hradu Preitenstein

nádvorní průčelí zámku

 

severní průčelí zámku

 

věž

 

východní průčelí zámku se sochou Madony na štítě; před zámkem kašna se soškou Tritónka

kovová socha jelena z doby kolem roku 1860 na kamenném podstavci v čestné dvoře; původně součást kašny

správní budova č.p. 37

  

zámecký park

vstupná brána parku od jihovýchodu

Nevěstin rybník

Rybník (1,02 ha) s ostrůvkem na Plachtínském potoce, ve východní části zámeckého parku. Pod hrází rybníka (na úpatí skalnatého návrší, na němž stojí zámek) rozvaliny mlýna a pivovaru.

Rybník údajně založen spolu s mlýnem a pivovarem ve 2. pol. 16. stol., současně se zámkem. nelze však vyloučit ani mnohem starší původ; roku 1434 jsou výslovně zmiňovány rybníky pod hradem (jež se nachází přímo nad hrází Nevěstina rybníka) jako součást jeho fortifikačního systému. Pivovar založen roku 1683, v provozu do roku 1936.

rybník se zámkem v pozadí

 

hráz; v pozadí druhé fotky zástavba Nového Městečka

kamenný mostek v hrázi rybníka

vodopád pod hrází rybníka

pohled z hráze rybníku na prostor zaniklého mlýnu a pivovaru

  

zříceniny mlýna (?)

    

zříceniny pivovaru

místo, kde potok podtéká objekty pivovaru

 

pivovarský sklep, vytesaný v zámeckém návrší

 

kamenný mostek u bývalého pivovaru

dvůr

Areál panského dvora se rozkládá na jihozápadním okraji vsi, při silnici do Plachtína. V čele stojí hodnotná empírová obytná budova, zadní trakt tvoří bývalý lihovar. Při jižním vjezdu do dvora stojí dvojice pozdně barokních soch – sv. Florián a sv. Vojtěch – z doby kolem roku 1760, vytvořené na zakázku majitelky panství Marie Karolíny Kokořovské, rozené z Hartigu.

Právě do míst dnešního dvora bývá lokalizován prastarý hostinec Sicherhof. Podle legendy v něm našel bezpečný úkryt před lupiči sám sv. Vojtěch, když se potuloval těmito kraji; od toho je i odvozeno i jméno Sicherhof, bezpečný dvůr. V písemných pramenech se Sicherhof objevuje prvně roku 1601. Jeho lokalizace do prostoru dvora se opírá o pomístní jméno Sicherhofgarten, která ležela „vpravo od cesty k Plachtínu a vlevo od cesty do Březína″; tato rozlehlá zahrada je dobře vidět např. na mapě tzv. 2. vojenského mapování. Právě někde tady byla umístěna socha sv. Vojtěcha jako připomínka výše zmíněné legendy, a snad i sochy sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého (po válce nalezená zničené v zámeckém parku a dnes umístěná u domu č.p. 16 v severní části vsi), které mají se sv. Vojtěchem shodný sokl a zdá se tedy, že tvořili jeden celek, byť každá je chronogramem datovaná do jiného roku. Není však jisté, zda dodnes stojí na původním místě, spíše je současné umístění i sv. Vojtěcha a Floriána druhotné. Dvůr vznikl v polovině 19. stol. v souvislosti s přestavbou zámeckého areálu (datace obytné budovy do počátku 19. století je nesmyslná; ještě na mapě stabilního katastru z roku 1839 není po dvoře ani stopy).

  

prostor dnešního dvora a kaple sv. Terezie na mapě tzv. 2. vojenského mapování, nejspíše ze 40. let 19. stol., kdy zde byla ještě zahrada Sicherhofgarden (oldmeps.geolab.cz), ve 2. pol. 19. stol. (oldmeps.geolab.cz) a dnes (nahlizenidokn.cuzk.cz)

dvůr při pohledu z hradu Preitenstein; vpravo pohřební kaple sv. Terezie

celkový pohled na dvůr od východu

obytná budova dvora č.p. 21, tvořící jeho východní křídlo – nemovitá kulturní památka

nádvoří dvora – obytná budova a sýpka

západní křídlo dvora – bývalý lihovar

jižní křídlo dvora - sýpka

pískovcové sochy sv. Floriána a sv. Vojtěcha (nemovití kulturní památky) u vjezdu do dvora

 

socha sv. Vojtěcha

 

alianční erb Ferdinanda Františka z Kokořova a Marie Karolíny z Hartigu (byť v roce, do nějž je socha datován, již byla Marie Karolína ovdovělá) a nápis na soklu sochy sv. Vojtěcha

 

socha sv. Floriána

pohřební kaple sv. Terezie (nemovitá kulturní památka)

Kaple kruhového půdorysu s předsazenou předsíní stojí v zadní části hospodářského dvora, přes nějž je k ní zřejmě jediný přístup. Její kopulovitá centrální věž (přesněji řečeno lucerna) tvoří výraznou dominantu okolí.

Kaple byla vystavěna  roku 1858 v historizujícím slohu s využitím antických a románských motivů. Sloužila jako hrobka majitelů panství, rodu Mensdorff-Pouilly. Ve 2. pol.20. stol. zdevastována, po roce 1992 obnovena.

pohřební kaple od východu

litinová deska se znakem rodu Mensdorff-Pouilly na průčelí kaple

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Přesnější český ekvivalent jména obce by byl Zámek Nečtiny, neboť hrad Preitenstein (Nečtiny) leží na jiném katastru.

Literatura:

-          Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 4. díl (Praha 2000)

-          Miloslav Bělohlávek a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV - Západní Čechy (Praha 1985)

-          Pavel Vlček: Ilustrovaná encyklopedie českých zámků (Praha 2001)

-          Karel Hieke: České zámecké parky a jejich dřeviny (Praha 1984)

-          Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1 - A/J (Praha 1977)

-          Irena Bukačová, Jiří Fák: Paměť krajiny – soupis drobných památek Manětínsko-nečtinského regionu (Mariánská Týnice 2006) - viz též http://www.marianskatynice.cz/ostatni/Pa_krajiny.pdf  

Web:

-           oficiální stránky obce Nečtiny – http://www.nectiny.cz/informace-o-obci-nectiny/kulturni-pamatky/zamek-nectiny-hrad-nectiny/, http://www.nectiny.cz/informace-o-obci-nectiny/historie/casti-obce-nectiny/  

-           wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrad_Nečtiny

-           hrady.cz, zámek – http://www.hrady.cz/index.php?OID=1526

-           hrady.cz, kaple – http://www.hrady.cz/index.php?OID=2145

-           Plzeňsko na kole - http://www.plzenskonakole.cz/cz/hrad-nectiny-1192.htm

-           památkový katalog - http://pamatkovykatalog.cz/?mode=parametric&cadastralArea=Hrad+Ne%C4%8Dtiny&presenter=ElementsResults

-           oficiální stránky obce Nečtiny - http://www.nectiny.cz/informace-o-obci-nectiny/kulturni-pamatky/zamek-nectiny-hrad-nectiny/

další místa v okolí (mapa) / Plzeňsko / rejstříky

květen 2016