PREITENSTEIN

k.ú. Nové Městečko u Nečtin (Rakovnická pahorkatina / Manětínsko)

Zříceniny hradu na čedičové stolové hoře zvané Schlossberg, Zámecký vrch (580 m n. m.), vypínající se v údolí Plachtínského potoka proti nečtinskému zámku. Z okrajových skal pěkné výhledy, zejména jihu, západu a severozápadu.

Zámecký vrch od jihozápadu a od severu, kolem zástavba osady Hrad Nečtiny

Zámecký vrch od severu, vlevo rybník Baba

 

čedičoví skály na jižním úbočí hory

čedičové skály na západním úbočí hory

triangulační bod na západním okraji náhorní plošiny; nejde však o nejvyšší bod, k severu se terén ještě trochu zdvíhá

výhled k jihu, na Nevěstin rybník

  

výhled na osadu Hrad Nečtiny – vlevo zámek, vpravo vystupuje pohřební kaple sv. Terezie

výhled k severozápadu

hrad (nemovitá kulturní památka)

Rozlehlá pevnosti nepravidelného tvaru, zvané též Nečtiny, se rozkládala na temeni hory. Na jižní straně byly tři linie opevnění s vnějším a vnitřním parkánem, dosud částečně v terénu patrné. Na jihozápadním okraji se nacházejí pozůstatky druhé brány, kterou se vstupovalo z vnějšího do vnitřního parkánu. Jen o málo dále stávala třetí brána, vstup do předhradí, zabírající západní část vrcholové plošiny. Zde dochován pouze nepatrný fragment obvodové zdi na severní straně, z vnější strany lemovaný terénní terasou, nahrazující příkop. Jádro hradu zhruba trojúhelníkového půdorysu zabíralo východní část temene hory. Obvodová hradba je nejlépe dochována na jižní a jihovýchodní, částečně i na severovýchodní straně, zatímco na západní straně, proti předhradí, je zcela zaniklá. Z vnitřní zástavby, která byla původně pravděpodobně po celém obvodu jádra, nejlépe dochován podsklepený objekt v severním cípu. Poměrně výrazné též zbytky objektu ve východní části hradu. Objekty při jižní straně dochovány spíše pouze reliéfně. Zhruba uprostřed plochy (na pomezí předhradí a hradního jádra) okrouhlý pahorem, o němž není jasné, zda jde o pozůstatek obranné věže či mladšího romantického altánu. Typologicky jde o zcela ojedinělý objekt, stojící kdesi na pomezí hradu a pevnosti. Lokalita je udržovaná bez porostu křovin a dobře přehledná.

Hrad založen ve 30. letech 14. stol. králem Janem Lucemburským. Objekt nebyl klasickým hradem, ale vojenskou pevností, v podstatě opevněnými kasárna s prostorem pro zimování vojsk. Stál při důležité zemské stezce z Prahy do Norimberka. Záhy se zřejmě dostává do zástavy Oldřicha Pluha z Rabštejna. Prvně je zmiňován roku 1333, kdy ho Karel IV. bezprostředně po svém návratu do Čech ze zástavy vykoupil; nicméně už roku 1396 byl opět zastaven. Ve 40. letech 15. stol. se hrad stává hlavním sídlem Buriana z Gutštejna, v té souvislosti je opraven a je zesíleno jeho opevnění. V polovině 16. stol. byl hrad jako trest za vzpouru Kašpara Pluha z Rabštejna proti králi vypálen a již nebyl obnoven; byl nahrazen zámkem vystavěným na protější straně potoka. Stavební materiál z hradu byl využit na stavbu okolních vesnic. Volně přístupno.

plán hradu (z infotabule; upraveno) – 1 – vnější parkán, 2 – druhá brána, 3 – vnitřní parkán, 4 – pravděpodobné místo třetí brány, 5 – předhradí, 6 – hradní jádro, 7 – okrouhlý pahorek neznámého původu

    

vnější parkánová hradba a příkop

 

vnitřní parkánová hradba

druhá brána, původně zřejmě věžová

 

nejzachovalejší jihozápadní část obvodové hradby

pozůstatky zástavby při jižní hradbě

  

objekt ve východním cípu hradu

                                           

zbytky stavby v severním cípu hradu

terasa na severním obvodu hradu

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Předpokládá se, že jméno hradu vzniklo zkomolením jména Breitenstein, Široký kámen. Nejstarší dokumenty však zásadně mluví o Preitensteinu (v různých zkomoleninách – 1348 Pretenstein, 1396 Pratnstein…), případně o hradu Nečtiny. Jméno Breitenstein – a to jak pro hrad, tak pro osadu pod hradem – se objevuje až v 17. a 18. stol.

Literatura:

-          Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (Praha 1999)

-          Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 4. díl (Praha 2000)

-          Miloslav Bělohlávek a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV - Západní Čechy (Praha 1985) 

Web:

-           oficiální stránky obce Nečtiny - http://www.nectiny.cz/informace-o-obci-nectiny/kulturni-pamatky/zricenina-hradu-preitenstein/

-           wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Preitenstein

-           hrady.cz - http://www.hrady.cz/index.php?OID=468

-           hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - http://www.castles.cz/hrad-preitenstein/

-           památkový katalog - http://pamatkovykatalog.cz?element=789252&action=element&presenter=ElementsResults

-           zříceniny.eu - http://www.zriceniny.eu/hrad-preitenstein    

další místa v okolí (mapa) / Plzeňsko / rejstříky

květen 2016