KŘÍŽOVSKÁ HŮRA

k.ú. Křížov pod Blaníkem, Kondrac (Vlašimská pahorkatina / Vlašimsko)

Převážně zalesněný kopec mezi Křížovem a Krasovicemi (582 m n. m.), na západě spadající do údolí Brodce. V západním úbočí západního výběžku hory (530 m n. m.) Křížovský lom. Z jeho horní hrany výhled na Blaník. Kolem lomu prochází silnice z Kondrace do Načeradce. Na severozápadním výběžku hory skiareál, nesmyslně nazývaný Krasovická hůra (takto se jmenuje jiný vrch, západněji odtud).

Co lze vyčíst ze starých map (od pol. 18. stol.), byl kopec vždy zalesněn. V 19. stol. nazýván na některých mapách prostě Hora, na jiných Křížová hora.

Součást CHKO Blaník, geoparku Kraj Blanických rytířů.

Křižovský lom

Stěnový lom, v němž se těžila blanická ortorula jako silniční a stavební kámen. Při silnici základy těžebních zařízení. V severozápadní části lomu mělké jezírko. V lomu malá naučná stezka, jejíž součástí je i výbrus blanické ortoruly na jednom kameni. Evidováno odtud 78 druhů lišejníků. Též významná mineralogická lokalita (hojný výskyt turmalínu, dále např. almandin, autunit, sillimanit, záhněda). Výskyt chráněných druhů živočichů (výr velký, ještěrka obecná, slepýš křehký, obojživelníci) či vzácné trávy mrvky myší ocásek.

Stavební kámen se zde těžil do 2. pol. 80. let 20. stol (nejčastěji uváděn rok 1988). Roku 1995 vyhlášen jako přechodně chráněné plocha (výměra 1,75 ha). Lom po ukončení těžby ponechán samovolnému vývoji, což však posléze začalo ohrožovat ta nejcennější zde mimoděk vytvořená společenstva – společenstva sutí a živinami chudých jen sporadicky zarostlých půd. Proto se péče ujal Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka, který zde začal realizovat cílený management, jehož cílem je udržet v lomu pestrou mozaiku stanovišť; zatímco část je pravidelně vyřezávána, část je ponechána přirozené sukcesi. V nejvlhčí části lomu bylo obnovena periodická tůň. Na podzim 2019 zde v rámci programu Blíž přírodě otevřena naučná stezka, seznamující s přírodními hodnotami lokality. Též zde vytvořeno bivakovací místo, kde lze legálně rozdělávat oheň i přenocovat.

 

kamenné zídky lemující prostranství při silnici, dnes sloužící jako parkoviště

vstup do lomu s úvodní tabulí naučné ministezky

  

lomové stěny

  

kamenné sutě, vzniklé taktéž lomovou činností

suťovisko pod východní lomovou stěnou

 

periodické jezírko v severozápadní části lomu

celkový pohled do lomu od východu

 

dvě ze zastavení naučné ministezky

 

u geologického zastavení je výbrus blanické ortoruly, a též ukázka výrobků z ní

 

vrstevnatá struktura blanické ortoruly je i bez výbrusu dobře patrn zejména na skále nad jižním břehem jezírka

 

bivakovací místo a návod k jeho použití

Literatura:

-     Jiří Malíček: Lišejníky Křížovského lomu v CHKO Blaník (Pod Blaníkem XIX/3 – Vlašim 2015) – viz též http://www.tkv.cz/pdf/periodika/podblanikem/41/03/03_05.pdf

-     Martin Klaudys: Průzkum mechorostů a lišejníků na lokalitách pozemkového spolku (Pod Blaníkem XX/2 – Vlašim 2016) - viz též http://www.tkv.cz/pdf/periodika/podblanikem/42/02/04_08.pdf

Web:

-     Geopark Kraj Blanických rytířů - http://www.geopark-kbr.cz/cs/1201-krizovska-hura

-     AOPK ČR - http://strednicechy.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/maloplosna-zvlaste-chranena-uzemi/pchp-krizovsky-lom/

-     ČSOP Vlašim - http://www.csopvlasim.cz/cs/krizovsky-lom

-     pozemkový spolek - http://www.pozemkovyspolek.net/cs/1085-krizovsky-lom

-     Ekolist - https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-krizovsky-lom-nahlednete-do-nitra-hory

-     Blíž přírodě – https://blizprirode.cz/cz/tipy-vylet/lokality/krizovsky-lom.html

-     geologické vycházky - http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety/vylety/vychazka_KRIZOVSKA_HORA_web.pdf

-     geocaching - https://www.geocaching.com/geocache/GC4R9QV_geokbr-3-krizovsky-lom

další místa v okolí (mapa) / Podblanicko / rejstříky

 říjen 2019