PIŠŤÁK

k.ú. Řevnice (Brdská vrchovina / Černošicko)

Křemencové bradlo (460 m n.m.), vybíhající od Babky k západu nad údolí Moklického potoka. Též Malá Babka, na starých mapách Steinbruch (Kamenolom). Až 100 metrů vysoké příkré srázy, skalní sutě, velká geodiversita. Porostlé převážně řídkými dubohabrovými porosty. Čelo bradla v minulosti narušeno lomem, pod ním mohutné odvaly, sestupující k Moklinskému potoku - dnes již zarostlé.

Na hřebenu stopy prehistorického hradiště (nemovitá kulturní památka), vybudované pravděpodobně v mladší až pozdní době bronzové. Od severovýchodu opevněno dvěma až třemi pásy stupňovitých valů a příkopů. Ostroh osídlen snad i v pozdní době kamenné a raném středověku.

          

lomy ve východní části hřebene

Drobné lůmky i ve východní části hřebene blíže Babce. V některých ukryté historické trampské osady včetně symbolického trampského hřbitova (mohyly, kříže, pamětní desky), v jednom malá uměle vylámaná jeskyně.

        

Zajímavosti:

Ø        Jméno Pišťák odvozováno od skřeku zde hnízdících dravců.

Ø        Hradiště je někdy považováno za pohraniční pevnost Slavníkovské říše.

Literatura:

-          Vladimír Čtverák, Michal Lutovský, Miloslav Slabina, Lubor Smejtek: Encyklopedie hradišť v Čechách (Praha 2003)

-          Karel Sklanář a kol: Archeologické památky - průvodce (Opava 1994)

Web:

-           VaV

-           Paladix foto

-           Brdy info

Okolí: Řevnice / Babka / Údolí Moklického potoka

Podbrdsko / rejstříky

únor 2007