BOHUTÍN

k.ú. Bohutín (Brdská vrchovina / Příbramsko)

Ves při soutoku Pilského potoka s Litavkou (553 m n.m.). Nejvýznamnější budovy – kostel a škola – na návrší na jižním okraji zástavby. Na Litavce ve vsi dva vodní mlýny – Dubský a Dolejší Achač (další mlýn – Na Mlýnišťatech – stával nad vsí). Na jihovýchodě Bohutín přímo navazuje na osadu Havírna.

První zmínka o Bohutínu je z roku 1379. V té době patřil k Příbrami a šlo o ves více méně zemědělského charakteru. Později získala spíše charakter hornické aglomerace. 1667 prodán březnickým Jezuitům, kteří ho připojili ke svému starosedlskému (hrádeckému) panství. Ještě v pol. 19. stol. bylo osídlení soustředěno více méně pouze v údolí Litavky a ve svahu pod kostelem, zástavba podél Pilského potoka je až mladší.

znak obce - černá a zlatá barva jsou odvozeny ze znaky pražského arcibiskupství (prvních známých vlastníků obce), stříbrná hornická kladívka připomínají zdejší těžbu stříbra a olova, tři zelené vrchy symbolizují Brdy, na jejichž úpatí Bohutín leží (údajně tři nejvyšší vrchy Tok, Prahu a Korunu) a stříbrná vlnka říčku Litavku; znak udělen roku 1999

dům č.p. 28 v jižní části vsi (prosinec 2011)

škola č.p. 37 na jižním okraji obce (prosinec 2011)

pamětní desky zakladatele místní školy a hasičského sboru Karla Petráka a padlým v 1. sv. válce na budově školy (prosinec 2011)

památník padlým ve 2. sv. válce na křižovatce na jižním okraji vsi (duben 2008)

 

kříž při cestě ke mlýnu Dolní Achač (duben 2008)

 

kříž při cestě ke kostelu mezi dvěma chráněnými lipami (prosinec 2011)

studánka ve střední části vsi; dům v pozadí č.p. 109 (duben 2008)

Dubských mlýn č.p. 1

Vodní mlýn v centru vsi, pod kostelem, poháněný pravobřežním náhonem Litavky. Též Klienertův mlýn či Hořejší Achač. Současná podoba – dvoupatrová mlýnice a k ní přiléhající patrový obytný objekt - z roku 1948. Původně patřil stejně jako další bohutínské mlýny rodu Achačů. Ve 2. pol. 19. stol. patřil Pečeným a roku 1913 mlýn koupili manželé Václav a Marie Kleinertovi. Z jejich rodiny mlýn později přešel sňatkem na Dubské, kteří drží mlýn dodnes. Po roce 1989 bez větší modernizace mlýn opět zprovozněn, mele dodnes. Poháněn je Francisiviu turbínou z roku 1930. Jako údajně jediný v republice provádí mletí konopného semene na mouku.

Často je tento mlýn ztotožňován s mlýnem Suchomelovým, zmiňovaným v 1. pol. 16. stol. v souvislosti s některými bohutínskými důlními díly; toto ztotožnění však není jednoznačné a jiné materiály ho naopak popírají.

 

Areál mlýna na mapě z roku 1830 (archivnimapy.cuzk.cz) a na současném leteckém snímku (www.mapy.cz); jak je vidět, mlýn zcela radikálně změnil dispozici i zdroj vody, na staré mapě ještě není nádržka nad mlýnem. Dřevěná (žlutě značená) budova na protější straně náhonu je možná pila, která často při mlýnech v tomto kraji bývala, i když přímo v souvislosti s tímto jsem o ní nikde zmínku nenašel.

 

Dubských mlýn (prosinec 2011)

mlýn Dolejší Achač č.p. 22

Vodní mlýn na jihovýchodním okraji Bohutína - jeden z nejhezčích mlýnů na Litavce. Hlavní budovou pěkně udržovaného areálu je patrové stavení s mansardovou střechou a pavlačí. Údajně dosud zachováno kompletní mlýnské zařízení. Dochována i bývalá pila na řezání šindele. Na mlýnském náhonu v těsném sousedství budov rybník, který vytváří se starobylými mlýnskými budovami velice malebný celek. U mlýna při hlavní silnici litinový křížek na vysokém kamenném soklu.

První zmínka o mlýně je z roku 1764, kdy jej koupil Dominik Achatz, mlynář z Prachatic, od Jiřího a Terezie Dresslerovských (někdy uváděná informace, že byl mlýn vybudován v 16. stol. jezuity, je spíše jen pověstí; v té době ještě Bohutín jezuitům nepatřil). 1872 je zde uváděn mlynář Antonín Šolle, ale roku 1874 ho opět získává rod Achačů, který zde hospodaří dodnes.

 

areál mlýna na mapě z roku 1830 (archivnimapy.cuzk.cz) a na současném leteckém snímku (www.mapy.cz)

  

hlavní budova mlýna s mlýnicí (duben 2008)

 

hospodářské budovy mlýna (duben 2008)

přepad z mlýnské nádržky (duben 2008)

kříž u mlýna (duben 2008)

kostel sv. Máří Magdaleny

Novogotický kostel v dominantní poloze na návrší (567 m n. m.) nad jižním okrajem vsi. Vybudován 1887 podle projektu architekta L. Láblera. Nahradil starší gotický, barokně přestavěný kostel, který stál v jeho sousedství (v místech nynějšího hřbitova) a byl posléze rozbořen. V letech 1950 zničen požárem, poté rekonstruován do původní pseudogotické podoby. Současné vybavení pochází ze zrušeného kláštera Libějovice u Českých Budějovic.

kostel před novogotickou přestavbou (Bohutín – 620 let obce)

 

kostel dnes (prosinec 2011)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V okolí údajně v minulosti (snad již v pravěku) rýžováno zlato - sejpy bývaly dle starších zpráv vidět pod kostelem a při Pilském potoku (pokud však nešlo o pozůstatky středověké těžby polymetalických rud obdobně jako na Lazeckých jamkách). 

Ø        Bohutín centrem tzv. bohutínského rudního revíru, známého zejména těžbou stříbra. Těžba zde již od středověku (někteří historikové považují těžbu stříbra v Bohutíně za nejstarší v Čechách – v okolí hájovny U Prokopa severozápadně od Bohutína doložena těžba a zpracování stříbrných a olověných rud v miniaturních šachtových pecích již ve 13. stol.), spolehlivé písemné prameny však až od 16. stol. Doly však vesměs mimo vlastní ves - zejména v osadách Havírna a Vysoká Pec.

Ø        Na návrší západně od kostela zaražen 1942 průzkumný důl Hůrka na Hůrecké žíle. Jelikož zde dobyvatelná ruda nebyla zjištěna, byla zde činnost v roce 1948 ukončena. Důl dosáhl hloubky 104 m.

Ø        Ve zdejším kostele hrával na varhany hudební skladatel Antonín Dvořák, který sem chodil z nedaleké Vysoké za svým přítelem, řídícím učitelem, kapelníkem a regentschori Karlem Petákem, který zde se svým „hornickým” sborem provozoval mše Mozartovy, Haydnovy, Brixiho či Rybovy...

Ø        1. 4. 1909 zde Karlem Petákem založena první měšťanská škola na českém venkově.

Literatura:

-          kol.: Bohutín - 620 let obce (Bohutín 1999)

-          Vladimír Ježek: Bohutínský rudný revír a jeho historie 1878-1978 (Příbram 1978) – viz též http://www.mining.cz/TEXTY/Bohutin/Bohutin.htm

-          Jan Čáka: Obrázky z Podbrdska (Beroun 1997)

-          Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I - A-G (Praha 2002)

-          Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách II (Praha 2000)

Web:

-           oficiální stránky obce - http://www.obec-bohutin.cz

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Bohutín_(okres_Příbram)

-           vodní mlýny; Dubských mlýn - http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/61-dubskych-mlyn

-           vodní mlýny; Dolní Achač - http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/677-achacuv-mlyn

-           Deník; rozhovor o Dubských mlýnu - http://www.denik.cz/ekonomika/mlynarstvi-na-litavce-zamestnava-celou-rodinu.html

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

aktualizace prosinec 2011