DRKOLNOV

k.ú. Příbram (Brdská vrchovina / Příbramsko)

Částečně zalesněné návrší (555 m n.m.) v nejjižnější části Příbrami, jižně od Březových Hor. Intenzivně se zde těžilo prokazatelně již v roce 1771. V 19. stol. zde dvě šachty - Wolfgang a August (Drkolnov).

Zástavba východně až jihovýchodně od dolu, která se také někdy označuje jako Drkolnov, je vlastně původní ves Zdaboř.

důl Drkolnov (nemovitá kulturní památka)

Původně August (Fürst Lobkowitz August Schacht - po knížeti Augustu Longinu Josefu z Lobkowicz, který byl předsedou dvorní komory v mincovních a hutních záležitostech). Měl hloubku 425,2 m. Zachována šachetní budova a zejména podzemí s pozoruhodným vodním kolem o průměru 12,4 m, které zajišťovalo čerpání vody z dolních pater dolu do Dědičné štoly. Jeho osa leží v hloubce  16,6 m pod ohlubní jámy. Přístupné spolu s jámou Drkolnov v rámci expozice Hornického muzea (viz Březové hory). Vstup (51 m dlouhou úpadnicí, historickou přístupovou cestou k vodnímu kolu, opatřenou dnes hornickou „skluzavkou″) i výstup (částí přívodní štoly) v ul. Nad štolou. Důl je na 2. patře napojen na Dědičnou štolu, odvodňující celý Bohutínsko-březohorský revír.

Důl zaražen roku 1836. V letech 1846-1848 proražena 130 m dlouhá přívodní štola, napájená tzv. Horními Struhami, a v podzemí vytesána komora se dvěma vodními koly - jedno sloužilo k čerpání vody (nahradilo do té doby praktikované a málo účinné čerpání větrem), druhé pohánělo těžní stroj a úpravárenské zařízení. Další 550 m dlouhá štola pak odváděla vodu od kol do tzv. Dolních Struh. (Současné železné kolo nahradilo původní dřevěné počátkem 90. let 19. stol.) Vydatnost zdejších žil však nebyla valná, i přes značný rozsah dobývacích prací (přes 5 km překopů a téměř 13 km sledných chodeb) bylo za celou dobu existence dolu vytěženo pouze 276 kg stříbra a 63 800 kg olova, proto těžba již roku 1896 zastavena (již předtím - 1891 - zrušena zdejší úpravna) a 1899 stržena těžní věž, část objektu v následujících letech vyhořela. Nadále však sloužilo zařízení k čerpání vody, využívané později jako pitná voda pro Březové Hory. Zastavilo se až roku 1961 - čerpání pitné vody z jámy pokračovalo (až do začátku 70. let), ale již pomocí elektrických čerpadel. V roce 1974 byly všechny přístupy do komory vodního kola (úpadnice, přívodní i odtoková štola) zavezeny, jáma byla využívána jen jako jeden ze servisních přístupů k Dědičné štole (jáma je mimo jiné hlavním větracím důlním dílem pro odvětrávání Dědičné štoly). V roce 2000 byly štoly (s výjimkou přívodní) opět otevřeny, komora byla v následujících letech vyčištěna, opatřena lávkami propojujícími jednotlivé přístupy, kolo prodělalo celkovou rekonstrukci a roku 2003 bylo zpřístupněno veřejnosti. Roku 2000 byla zrekonstruována i šachetní budova.

                    

Struhy

Vodní kanál z 1. pol. 19. stol., přivádějící vodu z Pilské a Lázské nádrže k dolu Drkolnov. V posledním úseku jižně od šachty Drkolnov zachován v podobě výrazného valu. Ústí přívodní štoly zaniklé. Naopak ústí odpadní štoly v lese na úpatí vrchu západně od dolů v roce 2000 zrekonstruováno včetně přilehlé části kanálu, ústícího do tzv. Dolních Struh, vedoucích vodu od Vokačovského rybníka k dolům v Březových Horách.

 

důl Wolfgang

Doba vzniku dolu není známá. Pravděpodobně ho lze ztotožnit s historickým důlním dílem, uváděným zde již v pol. 16. stol. Práce zde byly obnoveny ve 20. letech 19. stol., kdy byla mimo jiné do úklonné jámy Wolfgang zaústěna i stejnojmenná štola (taktéž mnohem staršího data). Šlo však o velice chudý důl. Těžba zde skončila roku 1838, kdy se polámalo větrné kolo, zajišťující odvodnění šachty, a jáma se zatopila. Šachetní budova údajně dochována a využita jako obytné stavení.

Zajímavosti:

Ø        Šachty na Drkolnově jsou často řazeny nikoli k březohorskému, ale k bohutínskému rudnímu revíru (tzv. Augusto-štěpánský třetí rudný okrsek).

Literatura:

-          Josef Velfl: Vodní kolo dolu Drkolnov v Příbrami a místní vodohospodářský systém (Technické památky mezinárodního významu) - ad Středočeský vlastivědný sborník Muzeum a současnost, řada společenskovědní, č. 22 (Rozoky u Prahy 2004) - web http://www.muzeum-pribram.cz/bylo/05amgkov/prilohy/drkolnov.html

-          kol.: Bohutín - 620 let obce (Bohutín 1999)

Web:

-           virtuální prohlídka

-           stránky milovníků Brd 1, 2

-           Zdař Bůh- důl Wolfgang

-           montanya.org

-           Tajemná místa plná síly

-           Bohutínský rudný revír

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

duben 2008