JEDOVÁ HORA (Giftberg)

k.ú. Hrachoviště, dříve též Chaloupky a Podluhy (Brdská vrchovina / Vojenský újezd Brdy)

Zalesněný vrch (536,6 m.n.m.) na okraji vojenského prostoru Brdy nad pravým břehem Červeného potoka. Nazýván též Dědova hora. K severozápadu, nad údolí Červeného potoka, vybíhá vrch výrazným skalním ostrohem s křížem – Mrtnickou skálou.

Významné ložisko poměrně kvalitní železné rudy se zvýšeným obsahem rtuti (cinabarit - rumělka). Nacházely se zde i další minerály - modrý a červený baryt, ocelek (siderit), tetraedrit, chalkopyrit, malachyt... vzácně i ryzí rtuť (významná mineralogická lokalita - kolekce nerostů získaných zde během 19. stol. dnes v Národním muzeu). Výrazné stopy po těžbě zejména na jižním úbočí.

Lokalita leží v zóně vojenského újezdu omezeně přístupné veřejnosti. Jedna ze zastávek naučné stezky Okolím Komárova.

Jedová hora od jihozápadu, v popředí Neřežín (prosinec 2010)

Železnorudný důl

Důl ležel na jižním a západním úbočí vrchu, převážně na bývalém katastru Chaloupek. Pozůstatky dolu v terénu dobře patrné, vzhledem k jejich rozsahu je však celková situace poněkud nepřehledná. Na odvalech možno nalézt skromné ukázky cynabaritu a dalších minerálů.

Nejzajímavějším reliktem je dochovaná hlavní těžební jáma Barbora (Barbara, Trejbschacht, Hauptschacht) o půdorysu zhruba 2x4 m, původně 72 m hluboká (dnes údajně si z poloviny zasypaná) jižně od vrcholu kopce (oplocena, informační tabule naučné stezky). Při jámě je dosud patrná i část kruhové podezdívky žentouru, jižně níže ve svahu pak pozůstatky dalších souvisejících budov (dle dochovaných zpráv a map zde stálo asi deset budov – mimo jiné cáchovna, štajgrovna a pec – ale jednotlivé budovy je obtížné s terénními zbytky ztotožnit) s jedním dochovaným sklípkem. Jihovýchodně od Barbory, při křižovatce lesních cest do zaniklého Hrachoviště, Neřežína a k Barboře, bývaly další minimálně čtyři šachty, z nichž jsou dobře dochované zejména mohutné haldy hloubení Pecherz (Pecherzer Schacht) a Kutací (Mittlerer Schacht). Další dvě jámy byly západně od Barbory – volně v lese cca 180 m od Barbory původně 35 m hluboká Nová jáma (Neuschacht - dobře patrná halda, vlastní šachta byla nedávno zavezena) a úklonné hloubení Josef při západní straně cesty z Neřežína do Hvozdce (taktéž v terénu dosud patrná), spojující s povrchem druhé patro štol v hloubce cca 70 m od ústí Barbory; jeho svislá hloubka byla 20 m. Po jižním úbočí kopce se táhne asi 0,5 km dlouhé pásmo šachtic a hald po starší těžbě na výchozu ložiska; na východním konci tohoto pásma je na plánech značena šachta Teresie (Theresien Schacht), ale konkrétní terénní relikty se mi s ní nepodařilo ztotožnit. Pod zemí se ukrývají čtyři patra štol (přičemž čtvrté patro v hloubce 100 m pod ústím jámy Barbora bylo pouze začaté - vyrubáno z něj asi 35 m chodeb) propojených několika svislými či šikmými šachtami. Celý systém je odvodňován 460 m dlouhou dědičnou štolou jihozápadním směrem do Červeného potoka; její ústí je dnes zatopeno vodou Záskalské nádrže, na břehu nádrže je dobře patrný odval při ústí této štoly. V trase dědičné štoly by měly být (údajně dochované) tři světlíky; nalézt se mi je nepodařilo.

Těžba železné rudy pravděpodobně již od 13. stol. (možná i dříve) v podstatě nepřetržitě až do konce 19. stol. Jako vedlejší produkt zde těžena též rumělka (jedno ze tří českých historických ložisek). Po roce 1870 začala těžba stagnovat a na sklonku 80. let byl důl opuštěn úplně. Pokusy o obnovení těžby proběhly ještě v roce 1917 (mimo jiné byla vyčištěna dědičná štola), ale ke znovuotevření dolu nedošlo. Polorozbořená dřevěná šachetní budova nad jámou Barbora stála ještě po roce 1945. Mohutná podkovovitá halda kolem jámy Barbora byla v 50. letech z větší části rozvezen na stavbu hráze Záskalské nádrže.

zástavba v okolí jámy Barbora v 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz)

 

šachta Barbora s typickým kuželovitě zastřešeným žentourem koncem 19. stol. (www.velebil.net)

 

hlavní těžební jáma Barbora (leden 2014)

kruhová podezdívka trejbu při jámě Barbora (leden 2014)

   

sklípek jedné z provozních budov jižně od jámy Barbora (leden 2014)

odvaly (?) jižně pod jámou Barbora (leden 2014)

odval jámy Pacherz (prosinec 2006)

 

jáma Kutací (leden 2014)

   

šachtice a odvaly na jižním úbočí; tady někde snad byla jáma Teresie (leden 2014)

odval Nové jámy (leden 2014)

 

tady bývala Nová jáma (leden 2014)

ústí Nové jámy před zavezením (www.velebil.net)

 

hloubení Josef (leden 2014)

  

pozůstatky těžby na jihozápadním úbočí (leden 2014)

 

některé odvaly jsou narušené hledači minerálů (leden 2014)

Zajímavosti:

Ø        Usuzuje se, že zdejší rtuť byla využívána při padělání mincí v Koněpruských jeskyní (pro výrobu amalgánu pro „postříbření” mincí).

Ø        Na sv. Vojtěcha a na sv. Prokopa se zde konávaly velké hornické slavnosti.

Ø        Předpokládá se, že jméno Jedová hora je starší a je odvozeno do občasných otrav dělníků od příměsí rtuti. Jméno Dědova hora i související pověst o tajemném dědu, který ukázal pánům z Valdeka a Komárova zdejší bohatá ložiska měla být vytvořena uměle, protože zmínka o jedech odrazovala potenciální horníky od práce v dolech. Trochu v této teorii však skřípe fakt, že ke jménu Dědova hora není doložen německý ekvivalent, zatímco většina horníků mluvila německy. Pozoruhodné také je, že pověst mluví o zlatu, které zde však nikdy prokazatelně nebylo.

Ø        K hoře, respektive dolům se váží i pověsti o horním duchu permoníkovi, který se jednou zjevil osamělému havíři a nabídl mu pomoc, pokud se s ním horním poctivě rozdělí o výdělek. Horník se rozdělil opravdu poctivě a poslední lichou minci přesekl sekáčkem na půl, díky tomu byl bohatě odměněn. V opačném případě by již z dolu nevyšel.

Literatura:

-          Dalibor Velebil: Jedová hora (Dědova hora) u Neřežína - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. 11 (Praha 2003) – viz též http://www.velebil.net/clanky/jedova-hora/

-          Jan Čáka: Střední Brdy - krajina neznámá (Praha 1998)

Web:

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Jedová_hora

-           stránky milovníků brdských hvozdů - http://www.brdy.org/content/view/86/68/

-           brdy info - http://www.brdy.info/kapitoly/valdek.php

-           enviweb - http://www.enviweb.cz/clanek/dovol/95825/tip-na-vylet-jedova-hora (opsán Velebil)

-           Podbrskem… - http://j.vev.sweb.cz/priroda/jedova.htm

-           Rudolf Janda - minerály a zkameněliny - http://www.jandarudolf.estranky.cz/clanky/lokality-cr/jedova-hora/navsteva-lokality-jedova-hora.html

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

aktualizace leden 2014