VALDEK

k.ú. Hrachoviště, dříve Malá Víska/Chaloupky (Brdská vrchovina / Vojenský újezd Brdy)

Zřícenina hradu (nemovitá kulturní památka) na skalním ostrohu nad pravým břehem Červeného potoka, na východním úbočí hory Beranec. Hrad dvojdílné dispozice. Nejstarší, byť později mnohokrát přestavovanou a upravovanou částí hradu je jižní (zadní, hlavní, starý) palác, v němž je dochována řada zajímavých architektonických detailů (nádvorní stěna zcela zřícena). Hradnímu jádru dominuje mohutná, dosud ještě 18 m vysoká okrouhlá útočištná věž (bergfrit), která sice bývá též řazena k první fázi výstavby hradu, což však trochu znejisťuje druhotné použití gotických prvků ve spodní části jejího pláště. Vysoko nad nádvořím dosud zachován původní portál vstupu do věže, ze kterého vedla dřevěná lávka do paláce (spekuluje se, že ostění zde bylo použito druhotně a původně šlo o okno nějaké církevní stavby). Severovýchodně od věže se nachází mladší severní (přední, nový) palác, někdy označovaný i jako purkrabství, vestavěný dodatečně mezi starou a novější hradbou v místech, kde býval původní vstup do hradu. K jihovýchodní straně jádra je přistavěno mladší dolní nádvoří, zajišťující nový přístup do hradu (brána a branka pro pěší na severovýchodní straně dnes osazeny romantickým ostěními z konce 19. stol – dřevěná úzká lávka známá ze starých rytin existovala ještě koncem 20. stol.). Na východní straně tohoto nádvoří se nachází polokruhovitý baštový výběžek, chránící zřejmě studnu. V jižní části, vybíhající v poněkud ostroúhlý výběžek, stávaly zřejmě hospodářské budovy (řada dochovaných kapes pro trámech). Přístup z dolního na horní nádvoří byl úzkou uličkou, chráněnou minimálně dvěma dalšími branami, při severní a severozápadní patě bergfritu. Poměrně rozlehlé předhradí severovýchodně od jádra, od jádra oddělené do skály tesaným příkopem a příkopem obehnaný i na severní a východní straně, nevykazuje dnes žádné stopy zástavby, která byla pravděpodobně dřevěná. Na severozápadní straně je ještě předhradí i jádro obehnáno společnou na sucho kladenou parkánovou zdí.

Pod hradem rozsáhlé suťovisko, v bezprostředním okolí hradu několik nádherných starých stromů. Z hradu i horní části suťoviska pod ním pěkná výhledy na přilehlou část Středních Brd.

Hrad založen po polovině 13. stol. Buzici. Prvním, kdo se po hradu psal, byl roku 1263 Oldřich  Zajíc z Valdeka. Páni z Valdeka drželi hrad do 40. let 14. stol., poté se vlastníci často měnili a význam hradu upadal. K roku 1623  se uvádí již jako pustý.

Přístupnost hradu v současné době poněkud schizofrenní - sice nebyl zahrnut do části vojenského újezdu omezeně přístupné veřejnosti (její západní hranici tvoří silnice Komárov - Obecnice), avšak i v některých oficiálních materiálech je uváděn jako přístupný. Každopádně před hradem je oficiální parkoviště a návštěvy hradu jsou přinejmenším tolerovány.

                   

chata Valdek

Turistická chata Na Valdeku byla postavena při silnici z Komárova do Obecnice nedaleko vstupu do hradu Klubem českých turistů v roce 1933. Po zahrnutí Valdeku do vojenského prostoru v 50. letech byla chata zabrána vojáky a postupně kolem ní vznikl rozlehlý areál kasáren (na současných mapách označován jako Brdy, což je ovšem oficiální název všech osídlených enkláv na území vojenského újezdu). V blízkosti bývalé chaty též původní budova hájovny.

Nepřístupné (bývalá turistická chata i hájovna vidět od silnice, která v současné době omezeně přístupná veřejnosti).

 

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V hradní kapli (která se nalézala snad v jižním paláci) bývala uctívaná Madona Valdecká, ke které se údajně konaly rok co rok 9. července poutě. Co se s touto sochou stalo, se přesně neví. Někteří badatelé předpokládají, že by mohlo jít o Madonu umístěnou dnes na hlavním oltáři kostela v Mrtníce, jiní ji ztotožňují s Madonou z kláštera Svatá Dobrotivá, která je dnes umístěna v plzeňském muzeu.

Ø        K Valdeku se váže několik různých pověstí o Bílých paních. Jedna se měla objevovat na hradbách, v rukou držet dětskou rakvičku a žalostně plakat, následně se proměnit v obláček a zmizet, jiná se údajně zjevovala lesním dělníkům v okolí hradu, ještě jiná zde hlídá poklad a roztrhá každého, koho potká. Na Valdeku se dokonce objevují i pověsti o Černé paní. Poslední pozorování Bílé paní na Valdeku bylo údajně ještě v roce 1920!

Ø        Zejména v době romantismu se Valdek a jeho pověsti stali námětem mnoha literárních, divadelních i výtvarných děl (Václav Kliment Klicpera, Karel Hynek Mácha…)

Literatura:

-          Jan Čáka: Střední Brdy - krajina neznámá (Praha 1998)

-          Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (Praha1999)

Web:

-           Hrady.cz

-           Hrady dějiny cz

-           Brdy.net

-           Brdy info

-           Brdy.unas.cz: hrad, jezírko „Pod Valdekem”

-           Bornet

-           Po stopách A. Sedláčka

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

prosinec 2006