MRTNÍK

k.ú. Hvozdec (Brdská vrchovina / Hořovicko)

Ves v kotlině mezi Jedovou horou a Chlumem nad pravým břehem Červeného potoka (435 m n. m.). Na návrší kostel se hřbitovem, na dolním (západním) konci mlýn.

Ves vznikla jako hornické sídliště v souvislosti s těžbou železné rudy na Jedové hoře. Byla součástí komárovského panství, v 17. stol. spolu s ním připojena k Hořovicím.

pohled na ves od severu, v pozadí Chaloupky, zalesněný vrch Hlava, na obzoru hora BeranMalou Vískou na úbočí

bývalá fara č.p. 1 severně od kostela; založena byla spolu se školou Jiříkem Pešíkem z Komárova roku 1589

kříž na rohu farní zahrady, darovaný roku 1873 Společností slévačskou z Komárova (nemovitá kulturní památka), na místě staršího, značeného již na mapě z roku 1839

kříž nad vsí, při silnici na Hvozdec

kostel Narození Panny Marie (nemovitá kulturní památka)

Velmi malebný gotický, barokně upravený kostel s hranolovou věží při severozápadní straně presbytáře tvoří dominantu širšího okolí. Kostel i věž jsou kryty mansardovou střechou; loď šindelovou, věž prejzovou. Interiér převážně barokní (hlavní oltář z 2. čtvrtiny 18. stol), pouze presbytář a vítězný oblouk zachovávají gotické prvky. Na oltáři pozdně gotická socha Madony, která je některými badateli považována za pověstnou sošku Panny Marie z hradní kaple na Valdeku. Hodnotná litinová křížová cesta, dílo komárovských železáren. Před kostelem torzo mohutného javoru klenu (obvod kmene přes 4 m), uchovávané údajně proto, že v něm žije vzácný druh mravence.

Dle tradice byl kostel postaven horníky v pol. 13. stol.. Uváděn však až o sto let později, kdy byla kaple povýšena na plebánii. Byl farním kostelem pro široké údolí včetně Komárova. Zbarokizován byl ve 2. pol. 18. stol. (Původně měl kostel údajně dvě věže; druhá měla být roku 1875 pro zchátralost zbořena; je ovšem otázka, kde by tato druhá věž stála. Určitě ne symetricky proti současné z druhé strany presbytáře; to by musela být vyznačena na katastrální mapě z 1. pol. 19. stol., kde není.)

kostel se hřbitovem na mapě z roku 1839 (archivnimapy.cuzk.cz); dnes již neexistující přístavek při jihozápadní straně stavby je zřejmě druhá věž, o níž se uvádí, že byla pro značnou zchátralost zbořena roku 1875, kaplička při okraji hřbitova severovýchodně od kostela je jistě dodnes v ploše rozšířeného hřbitova dochovaná výklenková kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého

 

celkový pohled na kostel se hřbitovem od severu; na druhém snímku vlevo od kostela výklenková kaple s litinovou sochou sv. Jana Nepomuckého

kostel od západu

barokní předsíň

gotické okénko presbytáře

schody ke kostelu od jihozápadu

torzo památného javor před kostelem

Kubrichtův mlýn č.p. 3

Též Mrtnický mlýn. Vodní mlýn a pila na pravostranném náhonu Červeného potoka.

Zmiňován již roku 1622. Koncem 18. a v 1. pol. 19. stol. v držení rodu Morávků. Od 2. pol. 19. stol. dodnes zde rod Kubrichtů. V provozu byl mlýn až do 70. let 20. stol., kdy mlel krmivo pro potřeby místního JZD.

 

mlýn na katastrální mapě z roku 1839 (archivnimapy.cuzk.cz) a na současné letecké mapě (www.mapy.cz)

jižní konec obytné budovy mlýna s mlýnicí

štít hospodářské budovy

Zajímavosti:

Ø        Název obce odvozován buď ze staročeského „mrt″, staré chrastí, nebo zkomolením od brtníků – včelařů hledajících roje lesních včel.

Ø        Místní často používají v 6. pádu tvar „v Mrtníce″.

Ø        Kubrichtův mlýn je na mapě z 30. letech 19. stol. označen jako Rocachce Eisenhammer. Nevím však, zda nejde o nějakou chybu. Krom toho, že před i po této době se zde mluví výhradně o mlýnu a pile, na jiné mapě z téže doby jsou jako Rocachce označovány objekty pod hrází rybníka Dráteník.

Literatura:

-          Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2 - K/O (Praha 1978)

-          Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách I (Praha 2000)

Web:

-           stránky obce Hvozdec - http://www.obec-hvozdec.cz/pametihodnosti.html

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Mrtník_(Hvozdec)

-           Podbrdskem - http://j.vev.sweb.cz/mrtnik/mrtnik.htm

-           hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=1184

-           Brdy info - http://www.brdy.info/kapitoly/horovice.php

-           vodní mlýny - http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/448-kubrichtuv-mlyn

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

prosinec 2010