DVOŘÁKOVA STEZKA

k.ú. Nelahozeves, Lobeč (Dolnooharská tabule / Kralupsko)

Stezka podél Vltavy mezi Kralupy a Nelahozevsí, místy lemovaná bizarními skalami. Souběžně se stezkou vede po celé délce železniční trať, procházející zde několika tunely.

Skály podél trati jsou převážně tvořeny arkózovými pískovci a slepenci (permo)karbonského stáří (nýřanské vrstvy), v nadloží pak křídovými pískovci; mezi těmito horninami zde lze dobře pozorovat tzv. transgresi, tedy nasedání vrstev, které spolu geologicky „nesousedí″ (lokalita patří k nejrozsáhlejším odkryvům tohoto jevu v celém Českém masivu). Nejvíce však upoutají bizarní tvary arkózových pískovců, vzniklé selektivním zvětráváním horniny, zřejmě do značné části způsobené bočné erozí postupně se zahlubující Vltavy; některé dutiny mají i několik metrů a lze je bez zaváhání nazvat pseudokrasovými jeskyněmi. Významné jsou i zdejší paleontologické nálezy pravěké fauny a flóry (typová paleontologická lokalita).

  

skály v jižní části stezky

 

bizarní skály ve střední části trasy

   

detaily selektivního zvětrávání při stezce

stromořadí podél stezky

železnice

Železniční trať Praha – Ústí nad Labem zde třemi ve skále vyraženými tunely (tzv. Nelahozeveské tunely I, II a III; číslováno směrem od Kralup). Tunely jsou dlouhé 23, 41 a 291 m. Do nejsevernějšího z tunelů jsou z boku vyraženy dvě přístupové štoly.

Trať byla vybudována v roce 1850, na dvojkolejnou rozšířena roku 1926. Vzhledem k tomu, že byly využity původní tunely, osová vzdálenost kolejí je v těchto místech velmi malá a tunely tak tvoří nejkritičtější místo na celém I. tranzitním železničního koridoru.

 

severní portál prvního tunelu; se svojí délkou 23,3 m nejkratší železniční tunel v republice

propustek pod tratí z roku 1924 mezi prvním a druhým tunelem

                                            jižní portál druhého tunelu, v pozadí třetí tunel

jižní konec třetího tunelu následovaný tunely druhým a prvním

 

první z bočních přístupových štol

 

druhá z bočních přístupových štol

severní portál třetího tunelu

naučná stezka

Naučná stezka vede souběžně s červenou turistickou značkou. Začíná na nábřeží v Kralupech  (formálně na kralupském nádraží, ale tam po ní není ani stopy) a končí na okraji nelahozevské zástavby, u Mariny (i zde teoreticky vede až na železniční zastávku). Stezka, zřízená údajně v roce 2009, měla 10 zastavení, dnes je jich však část zničena. Stezka nemá žádné speciální značení.

plánek původní podoby stezky - rozložení zastavení však neodpovídá dnešní situaci, většina zastavení v současné době nakupena na začátku a konci stezky; snad opatření k omezení vandalismu, realizované při rekonstrukci stezky v roce 2012.

skupina zastavení na konci naučné stezky

 

zničené panely naučné stezky

Zajímavosti, poznámky:

Ø        8. května 1945 se před severním vjezdem do tunelů uskutečnil částečně úspěšný útok odbojových skupin na německý pancéřový vlak. Při útoku zahynuli čtyři odbojáři – Václav Jírový (pomníček v lese nad tunely), Miloslav Růžička a dva Sověti, Aksenov a Kislicin.

Ø        Dvořákova stezka je součástí evropské dálkové turistické trasy E10.

Web:

-           wikipeide - http://cs.wikipedia.org/wiki/Dvořákova_stezka

-           geologické lokality - http://lokality.geology.cz/1207

-           naučné stezky - http://www.stezky.info/zrusene-stezky/ns-dvorakova-naucna-stezka.htm

-           blog Karel Drábek - http://drabek.bigbloger.lidovky.cz/c/178757/Dvorakova-stezka.html

-           iDNES - http://cestovani.idnes.cz/tip-na-vylet-a-dvorakova-stezka-d3g-/tipy-na-vylet.aspx?c=A140121_120334_tipy-na-vylet_tom

-           obec Nelahozeves - http://www.nelahozeves.cz/index.php?nid=1524&lid=cs&oid=158885

-           naučné stezky Středočeského kraje - http://www.naucne-stezky.eu/v/doku.php/vylety/dvorakova_stezka

-           Živé srdce Evropy - http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121011820-zive-srdce-evropy/208562210700075-zive-srdce-evropy-dvorakova-stezka/   

-           fototipy - http://www.fototipy.cz/2013/08/10/nelahozeveske-tunely/

-           portál obyvatel Nelahozevsi; zničení pancéřového vlaku na konci 2. světové války - http://www.nela.cz/nelahozeves-si-pripomnela-konec-valky

další místa v okolí (mapa) / Podřipsko / rejstříky

březen 2015