ZÁMECKÝ LES

k.ú. Kly (Středolabská tabule / Mělnicko)

Též Kelský les. Kdysi lesní komplex převážně lužního charakteru na pravém břehu Labe proti Obříství. Dnes, po regulaci řeky, rozdělen na tři samostatné části – největší pravobřežní část, ostrov mezi vlastním (novým) korytem Labe a plavebním kanálem a levobřežní část, ohraničenou na severní a západní straně původním labským tokem, dnes slepým ramenem zvaným Staré Labe. Přírodovědně velmi hodnotné plochy s výskytem sněženky (především v levobřežní části), starčku poříčního či jabloně lesní. Severovýchodní část lesa je jedním z nejlépe dochovaných tvrdých luhů celé oblasti. Na Starém Labi výskyt ledňáčka říčního. Součást evropsky významné lokality Úpor-Černínovsko (připravuje se vyhlášení stejnojmenné přírodní památky).

divočina levobřežní části Zámeckého lesa

 

porosty sněženek v levobřežní části Zámeckého lesa

 

původní tok Labe, dnes slepé rameno zvané Staré Labe

 

vtok „Starého Labe″ do aktivního toku

označení evropsky významné lokality

vodní dílo Obříství

Pod zámkem Obříství, v prostoru bývalého Zámeckého lesa, je řeka uměle rozdělena do dvou ramen. na levém rameni stojí bezprostředně pod zámkem zbytky starého jezu (nemovitá kulturní památka), o necelých 400 m níže stojí nový jez s vodní elektrárnou při levém břehu. Na pravém rameni – plavebním kanálu – se nalézá plavební komora (původně ležela o cca 600 m výše proti proudu, v sousedství starého jezu).

Původní zdymadlo bylo vybudováno během regulace tohoto úseku Labe, probíhající od roku 1908. Jez, jehož dvě pole hradily stavidlové slupice typu Schwarzer a třetí mostový zdvižný uzávěr typu Liebisch, byl vystavěn v letech 1910-1913 podle projektu architekta Pavla Janáka. V 70. letech 20. stol. byly v rámci úprav řeky pro dopravu uhlí do elektrárny Chvaletice jez i plavební komora zrušeny a níže po proudu byly vybudovány nový jez a nová větší plavební komora. V letech 1993-95 byla na jezu vybudována vodní elektrárna, provozovaná ČEZ.

 

celkový pohled na starý jez

 

levobřežní železobetonové pilíře starého jezu s mostovou konstrukcí

pravobřežní objekt starého jezu

historická fotografie jezu před jeho částečnou demolicí; v pozadí budova poříční správy na místě bývalého Polívkova mlýna (www.obristvi.cz)

pohled od starého jezu k novému jezu s dominantním objektem vodní elektrárny

nový jez

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V elektrárně byly vůbec poprvé v ČR použité přímoproudé Kaplanovy turbíny typu PIT s maximální účinností 93,6%.

Ø        V materiálech ochrany přírody je Zámeckým lesem nazývána pouze pravobřežní část bývalého lesního komplexu, levobřežní část kolem Starého Labe je označována jako Obříství.

Literatura:

-          Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II - H-O (Praha 2002)

-          Petr Karlík: Plán péče o přírodní památku Úpor-Černínovsko (2011) – viz http://www.kr-stredocesky.cz/NR/rdonlyres/8A9540CD-A21A-4078-ABCB-37F8D4CFA440/0/UporCerninovsko_plan_pece_defin.pdf 

Web:

-           stránky obce Obříství; starý jez - http://www.obristvi.cz/jez.htm

-           stránky obce Obříství; vodní elektrárna - http://www.obristvi.cz/elektrarna.htm

-           Povodí Labe - http://www.pla.cz/planet/public/vodnidila/zsl_obristvi.pdf

-           ČEZ - http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/voda/obristvi.html

-           hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=9715  

další místa v okolí (mapa) / Podřipsko / rejstříky

březen 2014