ÚPOR

k.ú. Úpor, dříve Vrbno (Středolabská tabule / Neratovicko)

Prostor mezi Vltavou a Labem těsně před jejich soutokem. Kdysi ostrov, na jihu ohraničený tzv. Úporskou strouhou, pozůstatkem jednoho z dávných ramen propojujících obě řeky (ještě v 1. pol. 19. stol. na mapách území nazýváno Aupor Insel, třebaže tehdy již nejzápadnější část Úporské strouhy neexistovala a charakter ostrova tedy nemělo). V jižní části uprostřed polí zříceniny dvora Úpor, v severní části a při březích obou řek rozlehlé lužní lesy. Situace při Labi výrazně změněna v letech 1908-11, kdy proběhla regulace řeky; od té doby zasahuje do Úporu i katastrální území Kly, neboť katastrální hranice stále kopírují původní tok řeky; v terénu až na malé výjimky není původní tok Labe patrný, stále funkční je však cesta, která kdysi vedla po jeho břehu jižně od Úporské hájovny.

  

břeh Labe; na prvním snímku v pozadí Mělník

 

dnes pustý domek zvaný Maják na břehu Labe

dvůr č.p. 70

Zříceniny rozlehlého obdélného panského dvora (cca 100 x 130 m) v polích při Úporské strouze. Budovy byly vesměs přízemní, jen střední část jihozápadního křídla je dvoupatrová.

Původně zde údajně knížecí dvůr. Ten zničen povodněmi roku 1784, následně vystavěny současné barokní objekty na uměle vyvýšené terase. Ještě počátkem 21. stol. byl dvůr částečně využíván. V roce 2002 postižen opakovaně katastrofálními povodněmi, a od té doby chátrá.

areál dvora od severovýchodu

dvůr od jihu

 

jihozápadní křídlo

interiér přízemí střední části jihozápadního křídla

 

jihovýchodní křídlo

  

nejpobořenější severovýchodní křídlo

bývalá stodola na severozápadní straně

zbytky ohradní zdi dvora – severní nároží

lužní les

Les na Úporu patří k nejcennějším lužním porostům v Polabí. Jádro porostu leží severně od dvora, v klínu před soutokem řek. Úzkými pásy poté vybíhá podél břehů obou řek k jihu. Severní část tvoří tzv. vrbotopolový (měkký) luh, v jihovýchodní části při Labi se nalézá i tvrdý luh (jilmová doubrava) s mnoha nádhernými jedinci dubů. Četná slepá ramena, vzniklá jak přirozenou dynamikou řek, tak regulací Labe počátkem 20. stol., dnes vesměs zazemněná, v podobě pouze terénních nerovností bez stálé vodní hladiny. Tůní je v prostoru Úporu minimum.

Nejznámější je Úpor masivním výskytem sněženky podsněžník, která v některých částech (např. v okolí hájovny či v nejsevernější části při lesní cestě na soutok) tvoří souvislé porosty. Další vzácnou rostlinou zde se vyskytující je starček poříční. Zejména při Vltavě zbytky populace dnes již poměrně vzácného topolu černého. Hojně se zde vyskytuje roháč obecný, zaznamenán byl i výskyt tesaříka obrovského. V periodických tůních se objevují vzácní korýši listonoh jarní a žábronožka sněžní. Pravidelně zde hnízdí několik párů luňáka červeného, v posledních letech bylo zaznamenáno i hnízdění luňáka hnědého a orla mořského. 

V některých částech porostu výsadby nepůvodních dřevin – kromě hybridních topolů, ohrožujících původní populace topolu černého, zejména ořešáky (např. severně od hájovny) či platany.

Roku 1957 byl Úpor vyhlášen přírodní rezervací (225 ha), především z důvodu ochrany sněženek. V současné době se připravuje přehlášení na přírodní památku Úpor-Černínovsko, která by (v rozsahu stejnojmenné evropsky významné lokality) zahrnovala kromě Úporu, Černínovska a taktéž v současné době již chráněných Kelských luk i Zámecký les, Kaštánku a Městský les u Tuhaně.

   

souvislé porosty sněženky podsněžník v severní části lesa

jeden z platanů v severní části území

zátiší s padlým kmenem

  

tvrdý luh v jihovýchodní části území – zde jsou sněženky spíše jen v ojedinělých trsech

jeden z mohutných dubů na okraji lesního porostu v jihovýchodní části území

hájovna č.p. 71

Drobné stavení na okraji lesa, při cestě od Úporského dvora k bývalému přívozu Hadík přes Labe. Hájovna vznikla zřejmě až někdy počátkem 20. stol., protože ještě na mapách z 2. pol. 19. stol. není značená. Dnes pustá.

 

hájovna

na tomhle detailu je vidět, že v době založení, kdy patřil pod Vrbno, měl objekt „Knížecího hájemství Oupor″ číslo 66

aluviální louky v okolí hájovny – součást přírodní rezervace

soutok

Nejsevernější hrot Úporu tvoří soutok největších českých řek – Labe a Vltavy (156 m n. m.). Hrot se zřejmě postupně protahuje k severu, neboť dle starých katastrálních map z 1. pol. 19. stol. končil právě na hranici vrbenského (úporského) katastru, zatímco dnes zasahuje poměrně výrazně do sousedního k.ú. k.ú. Hořín. V dávnější minulosti však byla situace soutoku ještě mnohem složitější, řeky se v tomto místě větvily do několika ramen, a tak fakticky neexistoval jeden soutok, ale jakási vnitrozemská delta.

Přístup na soutok je po cestě od Úporského dvora kolem bývalé hájovny k pozůstatkům jezu Hadík a pak lesní cestou či po břehu Labe na sever. S ohledem na hnízdění vzácných druhů dravců (viz výše) respektujte prosím v maximální možné míře klidový režim tohoto území a nevstupujte zbytečně do západnějších částí rezervace.

soutok Vltavy (vlevo) a Labe (vpravo), v pozadí Mělník

situace soutoku Vltavy a Labe podle 1. vojenského mapování z 2. pol. 18. stol. (byť lze vzhledem ke způsobu vytváření této mapy předpokládat, že míra nepřesnosti je přímo úměrná nepřehlednosti terénu a tedy se od skutečnosti může poněkud lišit); vlevo nahoře Hořín, vpravo dole přívoz Hadík (oldmaps.geolab.cz)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Někteří záhadologové a esoterici považují Úpor (především tedy místo na soutoku řek) za posvátné místo (obětiště) starých Slovanů. Pro toto tvrzení neexistují žádné důkazy, krom nesporné magičnosti daného místa. Je však nutné vzít v úvahu, že v té době netvořil soutok jasný bod, ale spíše nekonečnou plochu močálů a říčních ramen.

Ø        K Úporu se váže pověst o prastarém Oldřichově dubu, který zde údajně stál ještě v 19. stol. Pod ním měli Vršovci zajmout, svázat a ponižovat knížete Oldřicha. Jako zázrakem však byl zachráněn sluhou, který ho zde objevil a přivolal pomoc.

Ø        V kalužích polních cest severně a severovýchodně od dvora byla opakovaně zjištěna bohatá populace vzácného korýše  žábronožky letní.

Literatura:

-          Jan Němec a kol.: Chráněná území ČR 1 - Střední Čechy (Praha 1996)

-          Petr Karlík: Plán péče o přírodní památku Úpor-Černínovsko (2011) – viz http://www.kr-stredocesky.cz/NR/rdonlyres/8A9540CD-A21A-4078-ABCB-37F8D4CFA440/0/UporCerninovsko_plan_pece_defin.pdf

-          Václav Vokolek: Neznámé Čechy - Posvátná místa Středních Čech II (Praha 2010)

Web:

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Úpor_(přírodní_rezervace)

-           botany.cz - http://botany.cz/cs/upor/

-           chráněná území - http://chranene-uzemi.sije.cz/upor/

-           geocaching - http://www.geocaching.com/geocache/GC2YEQ3_velkostatek-upor

-           Středočeská vědecká knihovna v Kladně - http://svk7.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-0214747-Hospodarsky-dvur-upor/  

další místa v okolí (mapa) / Podřipsko / rejstříky

březen 2014