HADÍK

k.ú. k.ú. Úpor, dříve Vrbno (Středolabská tabule / Neratovicko)

Kdysi přívoz, později zdymadlo na Labi. Pozůstatky dnes již zrušeného jezu dosud stojí na pravém i levém břehu Labe; levobřežní objekt se nachází na okraji přírodní rezervace Úpor nedaleko Úporské hájovny. Bývalý plavební kanál, který vedl východněji od hlavního toku Labe, je dosud zachován včetně plavební komory, pouze byl zaslepen vtok do něj z řeky a slouží jako přístaviště. Ještě východněji od plavebního kanálu slepé rameno – pozůstatek původního toku Labe. Přívoz býval o cca 400 m níže po proudu řeky a dle starých map stával na každém břehu zděný domek. Levobřežní samota zanikla při regulaci Labe, na pravém (k.ú. Mělník, dříve Rousovice I) samota Hadík dosud stojí (č.p. 2199), ve svahu severně od ní roste mohutný dvoukmenný dub letní, zvaný Dub na Hadíku (památný strom).

Regulace tohoto úseku Labe začaly v roce 1908; v té souvislosti zanikl i přívoz, který je značen na starých mapách minimálně od 2. pol. 18. stol., spíše však bude ještě mnohem starší. Zdymadlo dokončeno roku 1911 jako první část splavnění středního Labe (v zápětí následován výše položeným jezem u Obříství). Jez se skládal ze tří částí – levé dvě pole hradily stavidlové slupice typu Schwarzer, třetí pole mostový zdvižný uzávěr typu Liebisch. Zdymadlo bylo zrušeno v 70. letech 20. stol. v rámci úprav řeky pro dopravu uhlí do elektrárny Chvaletice.

 

levobřežní objekt bývalého jezu

 

pravobřežní objekt bývalého jezu

Literatura:

-          Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II - H-O (Praha 2002)

Web:

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdymadlo_Hadík

-           hrady.cz - http://www.hrady.cz/index.php?OID=9738

-           fotodokument - http://www.fotodokument.cz/fotogalerie/serie-265.html

-           Památné stromy Mělnicka - http://www.stromymelnicka.cz/2-rousovicky-dub-na-hadiku.html  

další místa v okolí (mapa) / Podřipsko / rejstříky

březen 2014