TŘEBÍZ (Weissthurm)

k.ú. Třebíz (Dolnooharská tabule / Slánsko)

Ves při silnici z Prahy do Loun (306 m n. m.). Rozlehlá obdélná náves s rybníčkem a kaplí sv. Martina obklopena dochovanými historickými budovami – honosnými selskými statky, ale i domky výměnkářů či řemeslníků -, z nichž část slouží jako Národopisné muzeum. Na jižním okraji vsi lesoparkově upravené návrší Na skalách s pomníkem Václava Beneše Třebízského.

Třebíz je pravděpodobně raně středověkého původu. Prvně připomínán je roku 1318, kdy byl rozdělen mezi několik vzájemně zřejmě příbuzných drobných šlechticů. Roku 1415 zde uváděna tvrz. Od roku 1541 je Třebíz majetkem svatovítská kapitula - ve 2. pol. 17. stol. přenesena správa panství do Klobouk, roku 1706 připojena k panství Vraný. V 60. letech 20. stol. byl Třebíz středočeským konzervátorem architektem Ladislavem Štěpánkem a lidmi kolem slánskému muzea v čele s tehdejší ředitelkou Boženou Frankovou vzhledem k zachovalosti typické rozlehlé návsi a široké škále různých typů tradičních stavení (a v neposlední řadě i dobré přístupnosti při hlavní silnici) vytipován jako vhodné místo ke zřízení „skanzenu″ pro oblast Slánska. Následovala rozsáhlá rekonstrukce vybraných objektů, z nichž některé v té době již připomínaly spíše zříceniny, a v roce 1975 bylo Národopisné muzeum Slánska (tradiční označení „skanzen” není přesné, neboť v naprosté většině jde o originální objekty na svých původních místech) otevřeno. Součástí muzea se staly kromě již dříve veřejnosti zpřístupněného rodného domku Václava Beneše Třebízského Cífkův statek, vesnický obchod, vejminek a ševcovna; Šubrtův statek využívá muzeum jako technické zázemí. V širším slova smyslu je součástí muzea celá vesnice s řadou zajímavých drobnějších architektonických prvků. Roku 1995 prohlášena Třebíz vesnickou památkovou rezervací.

Se zajímavostmi obce seznamují čtyři informační panely naučné stezky Putování okolím Třebíze.

Třebíz na katatsrální mapě z roku 1841 (archivnimapy.cuzk.cz); je zde patrné, že zástavba drobných domků, uzavírající náves na jižní straně, je druhotná – náves byla zřejmě původně ještě mnohem větší, více méně čtvercová a na jihu ji nejspíš uzavíral areál dnes zaniklé tvrze (viz poznámky)

 

plánek nejzajímavějších objektů Třebíze (z infotabule): 1 – Cífkův statek; 2 – rodný domek Václava Beneše Třebízského; 3 – expozice vesnického obchodu; 4 – kaplička s kašnou; 5 – kaple s. Martina; 6 – pomník Václava Beneše Třebízského; 7 – Šubrtův statek; 8 – zvonička; 9 – výměnkářská chalupa; 10 – skalní sklepy; 11 - ševcovna

 

rybníček ve východní části návsi; v pozadí Šubrtův a Cífkův statek

  

dřevěná zvonička uprostřed návsi, postavená údajně proto, že v kostele se nesmělo zvonit zemřelému, pokud nebyl katolík; někdy je uváděn rok jejího vzniku 1932, jindy 1947, každopádně zvon je datovaný 1947 

„Obchod ve zbožím smíšeném” v původním výměnku statku č.p.  4 – expozice představující vesnický krámek, přenesený sem však ze Stehlčevse, nejde o původní využití objektu

č.p. 63 v jihozápadní části vsi - výměnek k č.p. 11, jedna z expozic Národopisného muzea (nemovitá kulturní památka)

č.p. 32 v jihozápadní části vsi; výměnek ke statku č.p. 12 (nemovitá kulturní památka)

pomník padlým v jihozápadní části vsi

Cífkův statek č.p. 1 (nemovitá kulturní památka)

Honosný statek s barokním štítem a klenutou vjezdovou branou na východním konci severní strany návsi. Dvůr uzavřen chlévy, kolnou, maštalí a stodolou; ve stodole dochováno středověké zdivo, pozdně gotický portál a renesanční ostění okénka v patře. Uprostřed dvora pozoruhodný holubník na zděném záchodku (kopie ze statku z Lenešic).

Nejcennější z třebízských statků. Jádro usedlosti pochází z konce 16. stol., současná podoba průčelí je výsledkem přestavby v 18. stol. Statek býval rychtou, ve 2. pol. 18. stol. získal i právo šenku, k čemuž byla upravena obytná místnost v přední části domu. V držení rodu Cífků byl více jak 300 let (1614-1916). Na přelomu 60. a 70. let 20. stol. zachráněn fakticky z trosek, na něž byl již vydán demoliční výměr. Dnes zde hlavní expozice Národopisného muzea Třebíz - několik místností stylově zařízených, v dalších klasické muzejní expozice.

návesní strana statku

Šubrtův statek č.p. 2 (nemovitá kulturní památka)

Klasicistně upravený statek s obytným stavením ze začátku 19. stol. v na severní straně návsi, sloužící dnes jako technické zázemí Národopisného muzea, kde je mimo jiné i pokladna.

 

západní budova statku č.p. 2

 „Benešovna” č.p. 19 (nemovitá kulturní památka)

Drobnější domek s výrazným rizalitem uprostřed jižní strany návsi. Pochází nejpozději z konce 18. stol. Zde se 27. února 1849 narodil jako syn krejčího spisovatel Václav Beneš, později zvaný podle místa narození Třebízský, což připomíná pamětní deska na průčelí. Základ pamětní expozice zde otevřen (přičiněním Jindřicha Šimona Baara, toho času faráře v nedalekých Kloboukách) již roku 1904. Dnes součást Národopisného muzea, představující kromě samotného spisovatele i dílnu vesnického krejčího.

 

domek č.p. 19

pamětní deska Václava Beneše Třebízského od lounského sochaře Hromady z roku 1885

kaple sv. Martina (nemovitá kulturní památka)

Drobný jednolodní barokní kostelík v západní části návsi, vysvěcený roku 1754.

 

kaple od jihozápadu a od severovýchodu

kaplička Nejsvětější Trojice (nemovitá kulturní památka)

Barokní výklenková kaplička v jihovýchodní části návsi, k jejíž zadní části je přistavěna kašna. Kaplička údajně z poloviny 18. stol. Do kašny svedena voda z pramene pod Skalou.

kaple

kašna

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Tvrz stávala pravděpodobně jižně od návsi, kde ještě Soupis památek historických z roku 1904 uvádí asi metr vysoké zbytky opukových zdí. Soupis lokalizuje tyto zbytky na „pískovcovou skálu v zahradě statku č. 21, kde nyní sušárna“, v zahradě současného č.p. 21 však není žádná skála. Server hrady.cz lokalizuje tvrz na skálu s altánkem nad dnešním amfiteátrem, což je sice pozemek náležející k sousednímu č.p. 22, ale vzhledem k okolnostem se zdá býti tato lokalizace možná; obě zahrady totiž zjevně dříve tvořily jeden pozemek. Encyklopedie českých tvrzí lokalitu vůbec nezmiňuje.

Ø        Podle tradice, zachycené v Sommerově topografii z 1. pol. 19. stol., sloužila zdejší tvrz jako vězení jeptišek z nedalekého Panenského Týnce, které porušily řeholní řády.

Ø        Věž tvrze se světlé opuky dala zřejmě vsi i její německé jméno Weissthurm (Bílá věž). České jméno je odvozováno buď od osobního jména Třebid (Třebidův dvůr), nebo od slova třebiti, tedy káceti les.

Ø        Důležitá dálková komunikace z Prahy do Lipska vedla - jak dokládá mimo jiné Müllerova mapa Čech z roku 1720 - původně z Kvílic přes Třebíz do Hořešoviček, přičemž se vyhýbala Hořešovicím. Jelikož ze severozápadním rohu třebízské návsi, jak by člověk v tomto případě očekával, dle starých map nikdy žádná komunikace nevedla, lze předpokládat, že kdysi tato cesta procházela po dnes zastavěném jižním okraji návsi, bezprostředně pod tvrzí; tato teorie má však jednu vadu - z jihozápadního rohu návsi si lze cestu na Hořešovičky, vyhýbající se přitom Hořešovicím, jen velice obtížně představit. Nová císařská silnice, budovaná v letech 1752-62, byla již vedena mimo náves, po severním záhumenní vsi; možná i proto se třebízská náves zachovala v tak neporušené podobě. (Dnes vede silniční obchvat ještě o něco severněji.)

výřez z Müllerovy mapy Čech (oldmaps.geolab.cz)

Ø        Třebízští obyvatelé včetně např. rodičů Václava Beneše Třebízského či rodu Cífků jsou pohřbeni na kvílickém hřbitově.

Ø        Jediným přeneseným objektem v celém „skanzenu” je hrázděná stodola z Telců v zahradě č.p. 10; vzhledem k restituci statku je však – spolu s kopií sušárny ovoce ze Srbče hlouběji v téže zahradě - v současné době veřejnosti nepřístupná.

Literatura:

-     Rudolf Anděl a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - Severní Čechy (Praha 1984)

-     Ferdinand Velc: Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém 20; Politický okres Slanský (Praha 1904) – viz též http://depositum.cz/knihovny/pamatky/index.php?txgame:typ=2&txgame:id=252&dle=rocnik

-     Josef Vařeka, Václav Frolec: Lidová architektura (Praha 2007)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 4 - T/Ž (Praha 1982)

Web:

-     oficiální stránky obce – http://www.trebiz.cz

-     Národopisné muzeum Slánska – http://www.muzeumtrebiz.cz

-     vesnicopis - http://www.ceskatelevize.cz/porady/10316515252-vesnicopis/412236100231003-trebiz/

-     wikipedie – http://cs.wikipedia.org/wiki/Třebíz

-     toulavá kamera - http://toulavakamera.ct24.cz/article.asp?id=2566

-     muzea v přírodě Středočeského kraje - http://www.skanzeny.eu/?ID=176

-     naučná stezka - http://foto.trebiz.cz/index.php?folder=/RUZNE/Naucna_stezka/

-     hrady.cz, kaple - http://www.hrady.cz/index.php?OID=8844

-     hrady.cz, tvrz - http://www.hrady.cz/index.php?OID=8845

-     sluneční hodiny, kostel – http://astro.mff.cuni.cz/mira/sh/sh.php?rec=20828

-     sluneční hodiny, Cífkův statek – http://astro.mff.cuni.cz/mira/sh/sh.php?rec=21059

-     sluneční hodiny č.p. 26 - http://astro.mff.cuni.cz/mira/sh/sh.php?rec=22053

další místa v okolí (mapa) / Podřipsko / rejstříky

květen 2013