RADONICE

k.ú. Radonice u Prahy (Středolabská tabule / Brandýsko)

Ves při severovýchodním okraji Prahy (242 m n. m.) kolem nepravidelné návsi se zvoničkou a několika dochovanými statky. Na místě staré školy v jižní části návsi stojí moderní Obecní dům se zvonicí. Východně od návsi stávala tvrz - usedlosti v tomto místě dodnes tvoří výrazný obdélný shluk kolem malého dvorku (ulice Ve tvrzi – domy č.p. 22, 23, 25, 35 a 41, pod nimiž se údajně nacházejí staré sklepy a někde by zde měla být též studna středověkého původu). Na jižním okraji vsi při silnici na Horní Počernice bývalý zájezdní hostinec č.p. 29 (dnes již nefunkční) z roku 1727. Při něm existovala již nejpozději v 18. století druhá samostatná enkláva osídlení, třetí pak ležela severně od návsi při cestě do Jenštejna. V severozápadní části vsi radnice – stavba z 2. pol. 20. stol. V prostoru bývalého státního statku na východním okraji vsi zoopark, na severním okraji vsi (již na katastru sousedního Jenštejna) „rodinný park″ Amerika.

Ves poprvé připomínána roku 1397. V té době se rozlišovaly Horní a Dolní Radonice, jež byly v držení různých majitelů. Roku 1587 je zde zmiňována tvrz, vybudovaná snad nedlouho předtím Janem Hadem z Proseče; nelze však vyloučit ani její gotický původ. Roku 1675 připojeny Černíny z Chudenic k panství Vinoř.

znak z roku 1997 dle návrhu Zbyška Svobody – modrostříbrný štít je převzat ze znaku nejstarších písemně zaznamenaných majitelů Radonic, OjířůOčeradic, zlaté slunce vyjadřuje „proslunění krajiny a životní optimismus obyvatel obce″, někdy je také vykládán jako symbol radosti, mluvícího znamení Radonic, červený klín připomíná „výrazný terénní útvar″, Červenou skálu

historická mapa Radonic z roku 1841 se třemi samostatnými enklávami osídlení – kolem návsi, kolem zájezdního hostince a při cestě do Jenštejna

 

zvonička na návsi

 

vila č.p. 17 na severní straně návsi (září 2011, srpen 2014)

 

statky č.p. 6 a 7 v severozápadní části návsi a jejich zadní trakt v ulici Spojovací (srpen 2014, říjen 2014)

 

 

dvůr č.p. 31 jihozápadně od návsi (říjen 2014)

  

dvůr č.p. 31 před přestavbou (srpen 2007); jde o totožné stavby, jako v předchozím souboru

pomník padlým v 1. a 2. světové válce (srpen 2007)

 

dnes již neexistující stará škola na jižní straně návsi (www.radonice.cz; srpen 2007)

 

Obecní dům z roku 2014 se zvonicí na místě bývalé staré školy (srpen 2014)

 

„Ve tvrzi“ – prostor, kde stávala radonická tvrz (srpen 2007, srpen 2014)

park na návsi (srpen 2007)

 

bývalý hostinec č.p. 14 na křižovatce ulic Růžičkova a Pavlova severně od návsi, dnes přestavěný k nepoznání (srpen 2007, říjen 2014)

Hospůdka u Kuchtů s dřevěnou plastikou v severní části vsi (září 2011)

areál mateřské školy a radnice č.p. 186 v severozápadní části vsi (srpen 2007)

keramická plastika na budově mateřské školy (srpen 2007)

 

park v severní části vsi (srpen 2007)

 

bývalý zájezdní hostinec č.p. 29, zvaný též Panská krčma (srpen 2007)

 

rybník na jižním okraji vsi, proti bývalému zájezdnímu hostinci (srpen 2007)

zoopark

Zoopark se nachází v areálu bývalého státního statku na východním okraji vsi. Využívá původní objekty vepřínu z 50. let 20. stol., rozlohu má cca 1 ha. Chováno je zde na 90 různých druhů a plemen zvířat, převážně hospodářských, doplněných o několik divoce žijících savců (údajně trvale handicapovaných). Celkovým vzezřením připomíná areál spíše zemědělský provoz, než klasický zoopark. Součástí i malá expozice uměle vytvořených typických biotopů (skály, mokřad, písečná duna, jezírko…) s převážně domácími druhy květeny. Jak u rostlin, tak u velké části zvířat však chybí označení druhů či plemen.

Zoopark je budován od roku 2005, původně pod názvem „Naučná stezka Radonice″. Přístupný je v návštěvních hodinách (vstupné).

plánek zooparku

 

celkový pohled na areál zooparku (srpen 2007, říjen 2014)

 

bývalé prasečáky z 50. let 20. stol. (říjen 2014)

  

interiér bývalých prasečáků (říjen 2014)

  

další výběhy hospodářských zvířat – husy, skotský náhorní skot a ovce; jmenovky zde nahrazují QR kódy, ani přes „chytrý telefon″ však leckdy není možné získat úplné informace o jednotlivých zde chovaných plemenech (říjen 2014)

slepice holokrčky v králikárně (říjen 2014)

  

reprezentanti divoce žijící zvířeny – liška obecná, zajíc polní a muflon (říjen 2014)

   

ukázky biotopů (říjen 2014)

„hmyzí hotel″ (říjen 2014)

typické věže na jadrné krmivo u novější z budov areálu (říjen 2014)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Roku 1657 byla v Radonicáích zřízena poštovní stanice na trase z Prahy do Kladska. Cesta vedla Z Prahy přes Vysočany a Satalice, pokračovala k Ostrovu, Zápům a na brod přes Labe v Toušni. Roku 1755 byla stanice zrušena, cesta nahrazena novou císařskou silnicí, trasovanou jižněji – přes Chvaly a Horní Počernice.

Ø        Uvádí se, že Dolní Radonice byly v prostoru dnešní návsi západně až severozápadně od tvrze, zatímco Horní Radonice na jižním okraji vsi v okolí zájezdního hostince. Vznik této jižní enklávy bych však předpokládal spíše až se vznikem poštovní dopravy a zájezdního hostince (??). Je tedy otázka, zda toto vymezení odpovídá skutečně 14. stol., a nebo až mnohem pozdějšímu stavu.

Literatura:

-      František Holec a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí (Praha 1988)

-      kol.: Encyklopedie českých tvrzí II - K-R (Praha 2000)

Web:

-      oficiální stránky obce - http://www.radonice.cz

-      wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Radonice_(okres_Praha-východ)

-      místopisný průvodce po České republice - http://www.mistopisy.cz/radonice_3940.html

-      oficiální stránky zooparkuhttp://www.zoopark-radonice.cz

-      naučné stezky – http://www.stezky.info/naucnestezky/ns-radonice.htm

-      zoologické zahrady - http://www.wzd.cz/zoo/EU/CZ/cz_radonice.htm

-      Parlamentní listy; otevření Obecního domu - http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/V-Radonicich-slavnostne-otevreli-novy-Obecni-dum-se-zvonici-324127  

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

říjen 2014