DOBŘICHOV

k.ú. Dobřichov (Středolabská tabule / Pečecko)

Ves (194 m n. m.) při Výrovce. Historické jádro s velkým panským dvorem na pravém břehu, na návrší nad ním kostel. Dnes zástavba i na levém břehu, až na samou hranici katastru, tvořenou Mlýnským ramenem Výrovky, kde u bývalé samoty Kandie téměř navazuje na zástavbu sousedních Peček.

Ves poprvé připomínána roku 1352, kdy patřila k panství Poděbrady. Fakticky však mnohem starší, jak dokládá mimo jiné kostel. Poč. 16. stol. ves rozdělena mezi panství Kostelec a Cerhenice.

znak obce (levá polovina je převzata ze znaku pánů z Poděbrad)

Obecní dům č.p. 206 – radnice - na Dolní návsi

pomník padlým při mostě přes Výrovku

Výrovka pod mostem

dvůr č.p. 1 (v pozadí Pečky)

Horní náves

Původní centrum vsi. Na jižním okraji návsi pod kostelem mezi lipami kamenný křížek na vysokém sloupku - zdařilá kamenická práce z roku 1791.

náves s lipami

 

kamenný křížek

kostel Nejsvětější Trojice (nemovitá kulturní památka)

Areál kostela (podle některých badatelů původně opevněného) a fary na výrazném návrší nad jižním okrajem vsi. Dnešní barokní podoba kostela (40. léta 18. stol) ukrývá raně gotickou stavbu z 13. stol. Sakristie a apsidou při jižní straně lodi je někdy považována za ještě starší předrománský kostelík z konce 10. stol. (jindy datována taktéž do 13. stol - vzhledem k dispozici je však původ starší než přilehlé lodi pravděpodobný). Ve zdivu kostela druhotně zazděno několik náhrobků z bývalého hřbitova a také čtyři pozdně gotické klenební konzoly, pocházející z přestavby kolem roku 1495 – tři v severní straně lodi (jedna s reliéfem W - znakem krále Vladislava Jagelonského), čtvrtá na straně jižní (s reliéfem obličeje – masky) - dokládající vysokou stavební úroveň kostela v té době. Věž přistavěna roku 1776. Na severní straně obehnán kostel zbytkem kamenné hřbitovní zdi, v ní zazděn zajímavý kamenný kříž se srdíčkem.

Fara barokní z 2. pol. 18. stol. V prostoru kolem kostela a před farou a řada krásných lip.Od kostela pěkný výhled k severu, na ves v údolí, Pečky za ní a na obzoru mimo jiné Bezdězy, Ralsko, Kozákov či za dobré viditelnosti hřebeny Krkonoš.

plánek kostela – černě zdivo pravděpodobně (před)románské, šrafovaně raně gotické, bíle barokní (www.cestyapamatky.cz)

 

kostel Nejsvětější Trojice od jihu a od východu

pohled na kostel z Pičhory

apsida zákristie

fragment raně gotického okna v severní stěně presbytáře

  

pozdně gotické konzoly na severní straně lodi

umístění konzol ve zdi lodi

kamenná maska (konzola?) na jižní straně lodi

 

náhrobek zazděný do jižní stěny lodi

  

náhrobky zazděné do presbytáře kostela

 

v prostoru původního hřbitova kolem kostela dnes stojí pouze litinový náhrobek Františka Klecnaksého z roku 1832 a jeden křížek

 

kamenný kříž zazděný ve hřbitovní zdi

 

fara č.p. 24 – na první fotografii je vlevo od budovy patrná zazděná brána

 

park před farou se Stromem republiky (lípou) z roku 1998

schody z Horní návsi ke kostelu z roku 1826

hřbitov

Jižně od vsi, nedaleko kostela. Několik zajímavých náhrobníků, mimo jiné majitelů Radimského zámku, rodiny Bukovských. Od hřbitova výhled k východu - na Cerhenice a jejich okolí.

vstupní brána na hřbitov

 

centrální hřbitovní kříž

hrobka rodiny Bukovských, majitelů zámku Radim

hrobka v podobě výklenkové kapličky při východní zdi hřbitova

    

další zajímavé náhrobky

křížek na rozcestí u hřbitova – vlastní železný kříž z 2. pol. 19. století, pískovcový barokní soklu z 18. století

výhled od hřbitova na Cerhenice

Zajímavosti:

Ø        Na území obce několik nálezů z doby laténské. V blízkém okolí významná naleziště pohřebišť z doby římské - Třebická (za hřbitovem - nemovitá kulturní památka) a Pičhora.

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1 - A/J (Praha 1977)

Web:

-     oficiální stránky obce - http://www.dobrichov.cz

-     Cesty a památky - http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/dobrichov

-     Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Dobřichov

-     Hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=8268

-     fotohistorie - http://www.fotohistorie.cz/Stredocesky/Kolin/Dobrichov/Default.aspx

-     varhany a varhanáři v České republice - http://www.varhany.net/cardheader.php?lok=1762   

Okolí: Pečky / Pičhora / Radim

Střední Polabí / rejstříky

 únor 2011