PEČKY

k.ú. Pečky (Středolabská tabule / Pečecko)

Město (194 m n. m.) na levém břehu Mlýnského ramene Výmoly, rozdělené železniční tratí Praha - Kolín na dvě části. Původní ves kolem dnešního náměstí severně od železnice. Na jižním okraji města při silnici na Radim Horní (Hynkův) mlýn, na východním okraji při silnici na Ratenice Dolní (Křížův) mlýn – oba kdysi poháněné Mlýnským ramenem.

Pečky prvně připomínány 1225. Od 14. stol. patřili k panství Poděbrady, v 16. stol. se však část oddělila k panství Radim (posléze Plaňany, Libodřice) a od pol. 17. stol pak byla součástí středočeského Lichtensteinského dominia, čímž byly Pečky formálně rozděleny mezi Hradecký (Bydžovský) a Kouřimský kraj. Po staletí byly pouze nevýznamnou zemědělskou vesnicí, až po výstavbě železniční trati roku 1845 začal prudký rozvoj v průmyslové centrum (dva cukrovary, strojírna, továrna na umělá hnojiva, továrna na výrobu cikorky...). 1879 povýšeny na městečko, 1925 pak na město.

znak udělen městu roku 1931 - továrna představuje rozvinutý průmysl, cukrová homole cukrovarnictví jakožto nejvýznamnější zdejší průmyslové odvětví a zlatý klas zemědělskou tradici, z níž město vzešlo

panorama Peček od jihu (od kostela v Dobřichově) – dominanty odleva silo, evangelický kostel, bývalý cukrovat, vodojem, katolický kostel

 

Pečky těsně po postavení železnice (oldmaps.geolab.cz) a dnes (nahlizenidokn.cuzk.cz)

kříž z roku 1902 na jihovýchodním okraji města při cestě na Dobřichov (ulice Dobřichovská), nedaleko bývalé samoty Kandie

Masarykovo náměstí

Centrum původní vsi, dodnes hlavní prostranství města. Na jihozápadní straně radnice z konce 19. stol. (věžní hodiny z roku 1901 zhotovila dílna Karla Adamce staršího z Čáslavi). V parku před radnicí pseudorenesanční kašna z 2. pol. 19. stol. a pomník padlým, na němž původně umístěna socha T. G. Masaryka. V ploše náměstí stál „odpradávna“ do roku 1746 dřevěný kříž, v letech 1748-76 sloup se sochou Panny Marie, ž do postavení nového kostela kaple, v letech 1919 – 1975 socha Mistra Jana Husa (dnes umístěna na Husově náměstí), poté socha Klementa Gottwalda…

 

náměstí na poč. 20. stol. – ještě s kapličkou, před ní kříž, který dnes u kostela - (www.pecky.cz) a dnes

radnice č.p. 78

 

pomník padlým dnes – a ve 30. letech, se sochou T. G. M. (www.pecky.cz)

novorenesanční kašna, v pozadí kostel a škola

kostel sv. Václava (nemovitá kulturní památka)

Novorománský kostel v severní části Masarykova náměstí se zajímavým interiérem lodi, otevřené do krovu. Postaven 1906-13 podle návrhu arch. Bohumila Štěrby. Za kostelem kamenný křížek z roku 1814 (postavený nákladem Jana Jeřábka Milčic), který stál původně u dnes zaniklé kaple uprostřed náměstí – ke kostelu přesunut v roce jeho vysvěcení.

průčelí s věží (za ním škola)

železnice

Trať z Olomouce do Prahy byla postavena jižně od původní vsi (v provozu od roku 1845), dnes však dělí město na dvě části. Po vzniku železničního koridoru byla zneprůjezdněna dokonce i hlavní třída jdoucí z centra města směrem na Radim. Nádraží (č.p. 102) jihozápadně od náměstí sloužilo v době svého vzniku jako nádraží pro (relativně blízké) lázně Poděbrady. Z nádraží odbočuje lokální trať z roku 1881 do Bošic (její původní tradsa dnes vlečkou, před pol. 20. stol. přeložena západněji kolem města).

staniční budova – pohled z kolejiště

pomník Andreje Maximoviče Malešenkova (+ 16.9.1945) před staniční budovou

vodojem

Válcová železobetonová věž ve východním sousedství nádraží - nejvýraznější dominanta města. Šest válcových sloupů nese nádrž o objemu 450 m2. Dříve sloužila věž i jako rozhledna, dnes však původní vyhlídkovou plošinu zabírají nejrůznější antény. Věž byla postavena v letech 1930-32 podle některých pramenů dle projektu místního rodáka Františka Uhra, podle jiných dle projektu Františka Jandy. Voda byla získávána z Jezírka u Tatců a následně byla po městě rozváděna samospádem.

 

cukrovar

Rozlehlý areál severně od nádraží. Budovy zdobené charakteristickým eklektickým dekorem. Dnes již bez charakteristických vysokých komínů. Vlečkou napojen na železniční trať.

Cukrovar založen roku 1846 Karlem Weinrichem. Dnešní podoba po přestavbě vídeňskou akciovou společností 1887-89. Výroba přerušena 1929.

 

areál starého cukrovaru

Evangelický kostel a fara (nemovitá kulturní památka)

„Jubilejní chrám Mistra Jana Husa″ stojí v jižní části města na bývalém evangelickém hřbitově, nedaleko hlavní ulice na Radim. Jde o raně kubistickou stavbu s výraznými kubistickými zejména v interiéru (bývá označován jako jediný kostel na světě s kubistickým interiérem). Zároveň jde pravděpodobně o jediný kostel zasvěcený Mistru Janu Husovi. Postaven byl podle návrhu arch. Oldřicha Lisky v letech 1913-15, vysvěcen však kvůli válečným událostem až roku 1918. O. Liska je taktéž autorem interiéru. Exteriér i interiér se dodnes zachovali v původní podobě. Přilehlá fara, tvořící s kostelem jeden architektonický celek, byla postavena dle plánů téhož autora v letech 1912-14. Zeď s branami pochází z roku 1922. Přístupný po předchozím ohlášení v informačním centru či v neděli po mši.

  

kostel

fara č.p. 480

pomník M. Jana Husa (nemovitá kulturní památka)

Pomník od Stanislava Suchardy z let 1913-14 stojí na Husově náměstí před evangelickým kostelem. Původně stál na hlavním náměstí, kde instalován roku 1919 (za doby 1. sv. války ukryt), na současné místo přenesen v roce 1975.

 

Zajímavosti:

Ø        Dříve ves nazývána též Pečky Podblatné (takto např. na mapě 1. vojenského mapování z 2. pol. 18. stol.) či Pečky na Podblatí.

Ø        V prostoru města řada archeologických nálezů - dílna na výrobu nástrojů z paroží s množstvím suroviny (pravděpodobně lidu žárových polí), keramika štítarské kultury, pohřebiště z doby laténské (jihozápadní část nádraží) či pohřebiště z doby germánské (na různých místech města).

Literatura:

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 5. díl (Praha 2002)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 3 - P/Š (Praha 1980)

-     Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - P-S (Praha 2003)

-     Martin Drahovzal: Tajuplná místa Podlipanska (Pečky 2008)

Web:

-     oficiální stránky města - http://www.pecky.cz

-     Cesty a památky - http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/pecky

-     Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Pečky

-     hrady.cz, kostel sv. Václava - http://www.hrady.cz/?OID=4490

-     hrady.cz, evangelický kostel - http://www.hrady.cz/?OID=6486

-     hrady.cz, vodojem - http://www.hrady.cz/?OID=9212

-     Toulavá kamera - http://toulavakamera.ct24.cz/article.asp?id=2286

-     fotohistorie - http://www.fotohistorie.cz/Stredocesky/Kolin/Pecky/Default.aspx

-     varhany a varhanáři v České republice - http://www.varhany.net/cardheader.php?lok=1848 

Okolí: Dobřichov / Radim / Chotutice

Střední Polabí / rejstříky

 únor 2011