RADIM

k.ú. Radim u Kolína (Středolabská tabule / Pečecko)

Ves (205 m n. m.) při Výrovce. Historické jádro na pravém břehu, novější zástavba též na levém břehu, kde bezprostředně navazuje na sousední Chotutice. Východněji náves s kostelem, západněji na úpatí stejnojmenného vrchu pak zámek s parkem a hospodářským zázemím (bývalý pivovar, kdysi možná i mlýn). V místech panského dvora mezi zámkem a návsí dnes obecní dům (radnice) a nová bytová výstavba.

Ves prvně připomínána 1320 (Bedřich z Radimi). V držení se střídali kouřimští a kutnohorští měšťané. V 1. pol. 15. stol.. rozdělena na několik dílů - v té době zde také na díle, který držel Wolfart z Javora, poprvé připomínán dvůr s vodní tvrzí. Od roku 1541 v rukou Zárubů z Hustířan.

znak obce

pomník padlým na křižovatce při jihovýchodním okraji zámeckého parku

 

boží muka z místního červeného pískovce z 1. pol. 18. stol. (nemovitá kulturní památka) v sousedství pomníku padlým

mohutná lípa u barokního mostu přes Výrovku

náves

Trojúhelný prostor ve východní části obce, na východní straně ohraničen školou a školkou, na jižní pak mohutnou podélnou sýpkou. Uprostřed návsi kaple, v parčíku severozápadně od ní pomník osvobození Rudou armádou. Na ohradní zdi na severní straně návsi socha sv. Jana Nepomuckého z pol. 19. stol. na starším barokním soklu (1731).

sýpka

pomník Rudé armády

 

sv. Jan Nepomucky

kaple Nejsvětějšího Vykupitele (nemovitá kulturní památka)

Velká novogotická kaple uprostřed návsi, postavená v letech 1891-92 podle plánů arch. J. Mockera knížetem Lichtenstinem jako náhrada za zrušenou kapli v zámku. Slavnostně vysvěcena 22. 6. 1893 kardinálem J. E. Schönbornem.

 

kaple

Lichtensteinský znak na průčelí kaple

zámek (nemovitá kulturní památka)

Trojkřídlá renesanční budova s prokazatelnými vlivy saské renesance kolem nevelkého čtvercového nádvoří, od jihu ohrazeného zdí s branou. Hlavní brána proražena v severním křídle. Dvoupatrový palác s šestihrannou věží v severovýchodním nároží tvoří východní křídlo, zbývající přízemní křídla hospodářská (původně plánovaná jako plnohodnotná křídla zámku, avšak nikdy nedostavěná). Na jižním průčelí paláce volutové štíty. V jižním sousedství zámku nad rybníčkem nevelké obytné stavení č.p. 2, pod nímž dochováno gotické sklepení datované 1434 - jde tedy prokazatelně o objekt související se starší gotickou tvrzí, pravděpodobně o vlastní budovu tvrze.

Zámek postaven roku 1610 (datace na portálu polosuterénu pod polygonální věží a na dřevěném obložení sálu v 1. patře) Karlem Zárubou z Hustířan. Předpokládá se, že šlo o novostavbu v sousedství původní tvrze, ale zcela nelze vyloučit ani možnost kontinuity s nějakými staršími objekty tvrze. 1783 prodán Lichtensteinům, kteří panství připojili ke svému středočeskému dominiu. Od té doby zde již pouze velkostatek, i nadále si však Radim zachovala statut samostatného panství. Po roce 1927, kdy se majitelem stal osobní lékař prezidenta T.G.Masaryka Jaroslav Bukovský, došlo k modernizaci objektu a jeho úpravám na reprezentativní soukromé sídlo (mimo jiné elektrifikace, dostavba pseudorenesančních štítů, přeměna francouzského parku v park anglický). Ve 2. pol. 20. stol. zde MNV a byty, v roce 1994 restituce. Od roku 2005 majitele Antonín Dotlačil, který zámek postupně rekonstruuje do původní renesanční podoby, poprvé v historii byl zpřístupněn veřejnosti (několik prohlídkových okruhů - reprezentativní místnosti v patrech s dochovanými renesančními malovanými dřevěnými stropy, provozní zázemí v přízemí a polosuterénu s výsečovými klenbami se štukovými žebry; postupně vybavováno dobovým nábytkem) - www.zamek-radim.eu.

domek vlevo nad rybníkem je zřejmě původní tvrzí – pod ním se rozkládají sklepy z 1. pol. 15. stol.

 

jižní průčelí paláce se vstupní branou do nádvoří

nádvoří

 

polygonální nárožní věž

pseudorenesanční sgrafitový štít na severní straně severního křídla

zámek roku 1907 – ještě neexistuje pseudorenesanční štít na severním křídle ani anglický park (www.cestyapamatky.cz)

 

zahradní schodiště

pohled na zámek od severozápadu

 

kancelář správce v přízemí - kachlová kamna jsou renesanční originál, ale převezené z jiného objektu

 

bílá kuchyň v přízemí - krb je novodobou kopií

místnost v přízemí upravená dnes jako strážnice-zbrojnice

část polosuterénu, upravená jako místnost pro čeleď

  

černá kuchyně v polosuterénu

 

bourárna masa v polosuterénu pod nárožní věží

odhalené původní renesanční schodiště v polosuterénu, dnes již slepé

odpadní šachta ve zdivu polosuterénu

zámecký park

Asi 2 ha velký park obklopuje celý zámek, vyloženě parkový charakter má však pouze východní část, západní část připomíná spíše zahradu. Roste zde na 80 druhů dřevin, nejnápadnější jsou dva mohutné zeravy u schodiště ze zámku do parku. Zde též tři sochy - při zdi zámku vpravo od schodiště kopie sochy sv. Gotgarda (z roku 1918, originál od Františka Ignáce Platzera z roku 1767), která stála původně na mostu přes výrovku, na originálním soklu; před schodištěm pak kopie soch sv. Václava a sv. Vojtěcha ze sloupu Nejsvětější Trojice v Bakově nad Jizerou (originál od Josefa Jiřího Jelínka z 20. let 18. stol.), pořízené roku 1969 jako náhrada za další dvě sochy z mostu, odvezené do lapidária v Mnichově Hradišti.

 

východní část parku

jeden ze dvou mohutných zeravů při zámeckém schodišti

 

sochy sv. Václava a sv. Vojtěcha

 

socha sv. Gotharda

pivovar č.p. 54

Bývalý pivovar ležel jihovýchodně od zámku. Dochována budova bývalé varny a sklepů, jihovýchodně od ní pak ve svahu portál novějších sklepů (zřejmě z 2. pol. 19. stol.). V severovýchodním sousedství stávala ještě sladovna (č.p. 31), zbořena poč. 60. let 20. stol. Nad pivovarem rybníček na bočním ramenu Výrovky, který mu zajišťoval vodu.

Vznikl nejpozději poč. 17. stol. za Zárubů z Hustířan. Svého vrcholu dosáhl pivovar zřejmě v pol. 18. stol. , kdy dosahoval produkci kolem 1200 hektolitrů piva ročně. Následně však upadal, protože nebyl modernizován a majitelé panství vlastnili mnohem výkonnější pivovary. Výroba piva zde skončila krátce před koncem 19. stol.

rybník - původně součást opevnění vodní tvrze, později zřejmě zdroj vody pro pivovar a možná i (nedoložený, avšak předpokládaný) mlýn

 

bývalý pivovar s křídlem kryjícím vstup do starších sklepů

  

sklep z 19. stol.

železnice

Trať z Peček do Bošic otevřena roku 1882.

železniční zastávka Radim

náhon - tzv. Mlýnské rameno Výrovky

Odpojuje se od Výrovky Západně od Radimi na úpatí stejnojmenného vrchu. V Pečkách poháněl dva mlýny, do Výrovky se vrací až po cca 6 km pod Pečkami. Asi 300 m pod jezem kanál překračuje pěkný kamenný mostek.Podle jeho průběhu lze předpokládat, že nejde výhradně o umělý kanál, ale o upravené původně  přirozené rameno potoka, který se zde po vstupu do polabské roviny rozdělil na více toků

 

jez na Výrovce s bočním obtokem, snad rybochodem

stavidlo na začátku náhonu

 

mostek přes náhon

část náhonu u železniční zastávky

Lom u Radimi

200 metrů dlouhý a až 20 m vysoký stěnový lom v ortorulách nad železniční tratí západně od Radimi. Patrná příbojová činnost svrchnokřídového moře na pobřeží rulového ostrova - ve dvou kapsách vzniklých mořskou erozí mělkovodní usazeniny s bohatým výskytem zkamenělin (mořské houby, mechovky, ramenonožci, mlži). Též odkryty tři pegmatitové žíly. Přírodní památka (0,12 ha, vyhlášena 1977)

východní část lomu

Zajímavosti:

Ø        V prostoru vsi a jejího okolí odkryty hroby z doby laténské, germánské, římské i raně středověké.

Ø        Pod vsí bývaly dva velké rybníky - větší (Ober Taich - Horní rybník) mezi Výrovkou a Mlýnským ramenem, nad Horním pečeckým mlýnem, menší (Unter Taich - Dolní rybník) pak na pravém břehu Výrovky bezprostředně pod vsí. Oba zakresleny ještě na mapě z konce 18. stol. poté zanikly.

Ø        V letech 1702-1721 sídlil na radimském zámku František Jan rytíř Brahier, jeden z prvních českých vydavatelů novin.

Ø        Jižně od Radimi při silnici do Plaňan (v lokalitě V dolích) ohromná skládka komunálního odpadu pro okresy Kolín, Nymburk a Praha východ.

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 3 - P/Š (Praha 1980)

-     Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - P-S (Praha 2003)

-     Pavel Jákl: Encyklopedie pivovarů Čech, Moravy a Slezska I - Střední Čechy (Praha 2004)

-     Karel Hieke: České zámecké parky a jejich dřeviny (Praha 1984)

-     Jan Němec a kol.: Chráněná území ČR 1 - Střední Čechy (Praha 1996)

Web:

-     oficiální stránky obce - http://www.obecradim.cz

-     Cesty a památky - http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/radim  

-     Wikipedie, obec -  http://cs.wikipedia.org/wiki/Radim_(okres_Kolín)

-     Wikipedie, lom u Radimi - http://cs.wikipedia.org/wiki/Lom_u_Radimi

-     hrady.cz, kaple - http://www.hrady.cz/?OID=9207

-     hrady.cz, tvrz - http://www.hrady.cz/?OID=9206  

-     hrady.cz, zámek - http://www.hrady.cz/?OID=3596

-     hrady.cz, boží muka - http://www.hrady.cz/?OID=9205

-     Toulavá kamera - http://toulavakamera.ct24.cz/article.asp?id=886

-     Toulavá kamera 2 - http://toulavakamera.ct24.cz/article.asp?id=2584

-     fotohistorie - http://www.fotohistorie.cz/Stredocesky/Kolin/Radim/Default.aspx  

Okolí: Pečky / Dobřichov / Pičhora / Radim (vrch) / Chotutice

Střední Polabí / rejstříky

 únor 2011