ŽÍŠOV

k.ú. Žíšov (Hornosázavská pahorkatina / Uhlířskojanovicko)

Ves rozložená kolem Panského rybníka na Mančickém potoce,těsně před jeho soutokem s Vavřineckým potokem (395 m n. m.). Historické jádro vsi na pravém břehu rybníka, na levém břehu kostel sv. Mikuláše a mladší zástavba na místě bývalého panského dvora, ze kterého dochována na návrší nad rybníkem tvrz. Pod hrází rybníka secesní Kutišův mlýn. Zástavba na levém břehu Vavřineckého potoka,  která je zdánlivě součástí Žíšova, již patří ke Chmelišti.

Žíšov je prvně zmiňován roku 1318 v predikátu Protivoje ze Źíšova. Zemané ze Žíšova (jejichž vzájemné příbuzenské vztahy nejsou zcela jasné) drželi ves až do roku 1457, kdy ves připadla jako odúmrť králi Ladislavu. Zřejmě někdy v 1. pol. 15. stol. zde byla postavena tvrz. V 16. stol. drželi ves zemanové z Údimě, kteří se psali též jako Žíšovští z Údimě. Od roku 1609 drželi ves Kolovratové, kteří ji roku 1628 darovali nově zřízené jezuitské koleji v Kutné Hoře. Ta připojila Žíšov ke křesetickému panství; tvrz používali po menších přestavbách jako letní sídlo (rezidenční funkci ztratila po zrušení řádu roku 1773 a roku 1785 byla v rámci parcelace dvora změněna na dvě poddanské usedlosti).

dvouobloukový kamenný most přes Mančický potok, patrně z 19. stol. – nemovitá kulturní památka

 

vodopád na Mančickém potoce proti mlýnu

kostel sv. Mikuláše (nemovitá kulturní památka)

V současné podobě barokní kostel s nízkou, avšak mohutnou věží nad pravoúhlým kněžištěm, které je jen o málo užší než loď, tvoří výraznou urbanistickou dominantu obce. Stojí uprostřed hřbitůvku na návrší nad levým koncem hráze Panského rybníka. Hřbitov je obehnán středověkou zdí ze 14. stol. Na jižní straně v ohradní zdi zajímavá vstupní brána, na východní straně drobná kamenná kaplička. Před kostelem stojí barokní socha sv. Mikuláše (součást památkově chráněného areálu).

Původně pozdně románský, pravděpodobně z 2. pol. 13. stol. Do dnešní podoby přestavěn v 1. pol. 18. stol.

pohled na kostel od severu, přes Panský rybník

pohled na kostel od jihozápadu; v zídce pod kostelem pomník padlým s uloženou prstí ze zborovského a dukelského bojiště

presbytář a věž kostela

klika vstupních dveří do kostela

hřbitov u kostela se vstupní branou

 

kaple ve východní části ohradní zdi hřbitova

  

dva náhrobní kameny, zazděné ve východní části ohradní zdi hřbitova; druhý z nich patří Jindřichovi Něnkovskému z Medonos, zemřelému roku 1610

  

pískovcová socha sv. Mikuláše z 1. pol. 18. stol. před kostelem; na posledním snímku v pozadí mlýn

Kutišův mlýn č.p. 11

Secesní mlýn, v současné době pěkně opravený, stojí pod hrází Panského rybníka.

Mlýn patřil rodu Žibřidů, později byl propachtován. Roku 1913. vyhořel. Spáleniště koupil Josef Kutiš, který zde vystavěl nový mlýn s výraznými secesními prvky, dodnes dochovaný. V mlýnici zachováno částečně zdivo původního mlýna, obytná část údajně postavena od základu nově. Nový mlýn byl uveden do provozu v roce 1922, mlelo se zde do 60. let 20. stol. Kolem roku 2000 obnoven akademickým malířem Pavlem Šichem.

  

obytná část Kutišův mlýn

mlynářský erb na průčelí Kutišova mlýna

 

mlýnice Kutišova mlýna

ostění původního mlýna ve zdivu mlýnice

Panský rybník

5,2 ha velký rybník, ležící na Mančickém (Onomyšlském) potoce. Neoficiálně, ale v místě běžně též Žíšovský rybník.

 

bezpečnostní přeliv rybníka

pohled přes rybník na jižní část vsi; na návrší vlevo od kostela se ukrývá tvrz

kříž na hrázi rybníka

U křížku

Silně poškozený křížek z červeného pískovce z roku 1879 mezi třemi lipami na jižním okraji vsi při silnici do Uhlířských Janovic.

křížek z roku 1879

 

lípy

Literatura:

-      Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 4 - T/Ž (Praha 1982)

-      Tomáš Šimek a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI - Východní Čechy (Praha 1989)

-      Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV - Š-Ž (Praha 2004)

Web:

-      stránky osady Žíšov - http://zisov.unas.cz

-      wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Žíšov_(Vavřinec)

-      památkový katalog - http://www.pamatkovykatalog.cz/?mode=parametric&cadastralArea=%C5%BE%C3%AD%C5%A1ov&presenter=ElementsResults

-      cesty a památky - http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/zisov

-      hrady.cz; kostel - http://www.hrady.cz/?OID=6588

-      hrady.cz; tvrz - http://www.hrady.cz/?OID=6589

-      oficiální stránky obce Vavřinec - http://www.ou-vavrinec.cz/obec-7/historie/

-      vodní mlýny - http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/3304-valcovy-mlyn-jos-kutise   

další místa v okolí (mapa) / Posázaví / rejstříky

 leden 2016