MILÍČOVSKÝ LES

k.ú. Újezd u Průhonic (Pražská plošina / Praha)

Lesní komplex mezi Jižním Městem, Kateřinkami a Újezdem (cca 85 ha). Porost převážně dubový, s příměsí lípy, habru a dalších druhů. Místy enklávy břízy, olše či smrku (který je postupně nahrazován listnáči). Mnoho především dubů přes sto let starých. Zajímavostí řada mohutných třešní ptačích, především v severozápadní části lesa. Les zabírá plochý, jen mírně zvlněný terén (nejvyšší bod – 300 m n. m. – při jihozápadním okraji). Na severu k lesu přiléhá tzv. Milíčovský vrch a soustava Milíčovských rybníků, na západě čtvrť Kateřinky.

V severozápadní části, v místech zaniklého rybníka, se nachází nelesní enkláva zvaná Velká ostřicová louky (viz Milíčovské rybníky). Při východním okraji lesní tůň. Na severním okraji, v okolí zaniklé hájovna, dnes sad. V lese tři altány a dvě dětská hřiště. Hlavní cesty asfaltované. Naučná stezka Milíčov.

Les založen jako obora s bažantnicí pravděpodobně počátkem 18. stol. Vyhlášený lovecký revír zejména koncem 19. stol., kdy průhonické panství v držení hraběte Arnošta Emanuela Silva-Taroucy. Po výstave Jižního Města (70. leta 20. stol.) se stává hlavním rekreačním zázemím obyvatel sídliště; v důsledku vysoké návštěvnosti vymizela řada dříve odtud uváděných vzácných druhů rostlin. Přesto stále vysoká přírodovědná hodnota – roku 1988 chráněn spolu s částí přilehlých Milíčovských rybníků jako chráněný přírodní výtvor (dnes přírodní památka) Milíčovský les a rybníky, roku 2013 chráněné území rozšířeno mimo jiné o prostor Milíčovského sadu a louky mezi Milíčovským lesem a rybníky Kančík a Homolka. Od roku 2007 les ve vlastnictví města Prahy.

Součást přírodního parku Botič-Milíčov.

image108 image146

převážně dubové porosty Milíčovského lesa (červenec 2010, únor 2017)

image136 image134

mohutné třešně ptáčnice v severozápadní části lesa (únor 2017)

image007 image009

přestože se v Milíčovském lese hospodaří, lze tu nalézt poměrně velké množství mrtvého dřeva (únor 2017)

image011 image013 image132

Milíčovský potok je v západní části lesa dlouhodobě bez vody, prameniště bylo zničeno při výstavbě Kateřinek; dosud jsou však v lese dobře patrné původní meandry (únor 2017)

image108 image106

tůň ve východní části lesa (únor 2017)

image118 image114

altán ve střední části lesa (únor 2017)

image020

hřiště v západní části lesa (únor 2017)

image112 image018

hřiště a altán v severní části lesa, nedaleko zaniklé hájovny (červenec 2010)

image025

srub v severní části lesa, využívaný pro potřeby ekologické výchovy (září 2015)

Milíčovský sad

Prostor mezi Milíčovským lesem a Milíčovským rybníkem, kde stávala do 2. pol. 20. stol. hájovna zvaná Český Milíčov (zanikla v 70. – 80. letech). Zbytky ovocných dřevin původní zahrady doplněny roku 2011 novými výsadbami, především starých odrůd třešní, pěstovaných v minulosti v Praze a jejím okolí.

image102

zastávka naučné stezky u sadu (září 2015)

image021

plánek sadu (z infotabule naučné stezky)

image022

dnes již zaniklá hájovna Český Milíčov (z infotabule naučné stezky)

naučná stezka

V letech 1980-2008 vedla přes Milíčovský les naučná stezka Povodím Botiče (poté byla zkrácena a ukončena v Pitkovičkách).

V roce 2011 byla Českým svazem ochránců přírody Natura, Quo vadis? vybudována okružní naučná stezka Milíčov (4,8 km, 9 zastavení s informačními tabulemi). Trasa je značena klasickou značkou naučné stezky.

(Vedle toho je za naučnou stezku též vydáván soubor 20 QR kódů rozházených po oblasti bez jakéhokoli propojení nějakou trasou.)

image166

plán naučné stezky Milíčov; 1 – historie, 2 – vliv člověka, 3 – milíčovské mokřiny, 4 – pastva, 5 – brouci ve stromech, 6 – rybníky, 7 – třešňovka, 8 – rostliny, 9 - les

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Evropsky významná lokalita Milíčovský les nezahrnuje navzdory jménu vůbec les, ale část přilehlé rybniční soustavy.

Ø  Jméno Milíčovský háj nese též nový obytný komplex na okraji Jižního Města (k.ú. Háje), dokončený roku 2011.

image168 image174

obytný soubor Milíčovský háj (únor 2017)

Literatura:

-      Petr Petřík, Martin Šandera: Průvodce přírodou Milíčovského lesa a okolí (Praha 2015) – viz též http://www.mpcr.cz/files/milicov_2015_petrik_sandera.pdf 

-      Petr Petřík: Plán péče o Přírodní památku Milíčovský les a rybníky na období 2013-2022 (Čelákovice 2011) – viz též http://www.praha-priroda.cz/priloha/51d2be8e75e20/plan-pece-pp-milicovsky-les-a-rybniky-2013-2022-54612192258e7.pdf 

-      Jan Němec, Vojen Ložek a kol.: Chráněná území ČR 2 - Praha (Praha 1997) – viz též http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/chruzemi/cr2_cztx/chu35.htm 

-      Jarmila Kubíková, Vojen Ložek, Pavel Špryňar a kol.: Chráněná území ČR XII. - Praha (Brno, Praha 2005)

Web:

-      Pražská příroda - http://www.praha-priroda.cz/lesy/milicovsky-les/

-      wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Milíčovský_les_a_rybníky  

-      Botany.cz - http://botany.cz/cs/praha-milicovsky-les/

-      Zelená Praha - http://www.prahazelena.cz/pp-milicovsky-les-a-rybniky.html

-      Ústřední seznam ochrany přírody - http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=1114 

-      naučné stezky – http://www.stezky.info/naucnestezky/ns-milicov.htm, http://www.stezky.info/interaktivni-stezky/ns-milicovsky-les.htm  

-      ČSOP Natura Quo vadis? - http://www.ginkgo-praha.org/natura/cinnost/ns-milicov/naucna-stezka-milicov.html 

-      taggmanager - http://m.taggmanager.cz/trail/cs/52  

další místa v okolí (mapa) / Praha / rejstříky

aktualizace únor 2017